Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

به ۲۰۰ خانواده نیازمند در کابل کمک توزیع شد

یک نهاد خیریه برای دوصد خانواده نیازمند در پایتخت سوخت و خوراک کمک کرد.

مسوولان این نهاد می‌گویند که خانواده‌های نیازمند را به گونه شفاف شناسایی و برای آنان به ارزش سه میلیون افغانی خواربار و مواد سوخت‌ توزیع کرده‌اند.

محمد عمر زواک، مسوول مطبوعات بنیاد خیریه ، گفت: «پس از یک‌ سروی شفاف نزدیک به دو صد خانواده را که شناسایی شدند یک خروار مواد سوخت و خوراکی کمک کردیم.»

از سویی‌هم، شماری از خانواده‌های نادار می‌گویند که به علت فقر و بی‌کاری نتوانسته‌اند، تا کنون برای زمستان سوخت بخرند.

محمد ایل، نیازمند، گفت: «مشکلات زیاد است یکی خو اقتصاد ضعیف است کار و بار نداریم بر همین اساس سخت به مشکلات مواجه هستیم.»

سدوزی، یک نیازمند دیگر، گفت: «غریبان را کمک کنند دست غریبان را بگیرند دیگر چیزی نمی‌خواهیم.»

عمرگل، نیازمند، گفت: «طفل‌هایم همین حالی نهار در خانه نشسته‌اند من بر آن بچه گفتم باش بچیم من می‌روم بچیم حالی برای شما الله رحم خواهد کرده بود یک چیزی آوردم بر شما پخته خواهد کردم بر شما.»

گزارش نهاد‌های معتبر جهانی به شمول بانک جهانی نشان می‌دهد که بسیاری شهروندان افغانستان با مشکل اقتصادی روبه‌رو ‌اند و توان تأمین مواد خوراکی شان را ندارند.

به ۲۰۰ خانواده نیازمند در کابل کمک توزیع شد

از سویی‌هم، شماری از خانواده‌های نادار می‌گویند که به علت فقر و بی‌کاری نتوانسته‌اند، تا کنون برای زمستان سوخت بخرند.

تصویر بندانگشتی

یک نهاد خیریه برای دوصد خانواده نیازمند در پایتخت سوخت و خوراک کمک کرد.

مسوولان این نهاد می‌گویند که خانواده‌های نیازمند را به گونه شفاف شناسایی و برای آنان به ارزش سه میلیون افغانی خواربار و مواد سوخت‌ توزیع کرده‌اند.

محمد عمر زواک، مسوول مطبوعات بنیاد خیریه ، گفت: «پس از یک‌ سروی شفاف نزدیک به دو صد خانواده را که شناسایی شدند یک خروار مواد سوخت و خوراکی کمک کردیم.»

از سویی‌هم، شماری از خانواده‌های نادار می‌گویند که به علت فقر و بی‌کاری نتوانسته‌اند، تا کنون برای زمستان سوخت بخرند.

محمد ایل، نیازمند، گفت: «مشکلات زیاد است یکی خو اقتصاد ضعیف است کار و بار نداریم بر همین اساس سخت به مشکلات مواجه هستیم.»

سدوزی، یک نیازمند دیگر، گفت: «غریبان را کمک کنند دست غریبان را بگیرند دیگر چیزی نمی‌خواهیم.»

عمرگل، نیازمند، گفت: «طفل‌هایم همین حالی نهار در خانه نشسته‌اند من بر آن بچه گفتم باش بچیم من می‌روم بچیم حالی برای شما الله رحم خواهد کرده بود یک چیزی آوردم بر شما پخته خواهد کردم بر شما.»

گزارش نهاد‌های معتبر جهانی به شمول بانک جهانی نشان می‌دهد که بسیاری شهروندان افغانستان با مشکل اقتصادی روبه‌رو ‌اند و توان تأمین مواد خوراکی شان را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره