Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید اعضای شورای علمای شیعه بر تشکیل حکومت فراگیر در کشور

شماری از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهند که حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد کند تا نمایندگان تمام اقوام در آن سهم داشته باشند.

ضامن علی احمدی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، به طلوع‌نیوز گفت: «انتظار ملت و مردم افغانستان از امارت اسلامی این است که برای ترقی و پیش‌رفت کشور باید یک حکومت همه‌شمول ایجاد کند که تمام مردم افغانستان خود را در آن ببینند.»

عبدالله افضلی، یک عضو دیگر شورای علمای شیعه افغانستان، می‌گوید: «انتظاری که داریم، همه  اقوام افغانستان چه در دوران جهاد جز تحریک طالبان اسلامی بوده چه نبوده، بر اساس شایستگی، توانایی و لیاقت در این حکومت جا داده شود.»

همزمان با این، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در شهر زاهدان ایران، می‌گوید که امارت اسلامی باید از اقوام و مذاهب دیگر در نهادهای دولتی کار بگیرد و برای افراد شایسته زمینه کار فراهم بسازد.

این عالم دین تاکید کرده است که امارت اسلامی باید شایستگان را در نهادهای دولتی کار بدهد.

مولوی عبدالحمید گفته است: «به مسوولان دولت اسلامی افغانستان عرض من این است که از اقوام و استعدادهای اقوام استفاده بکنند و هم ملت افغان را به اسلام امیدوار کنند.»

ازسویی‌هم، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به سخنان این عالم دین می‌گوید که در حکومت سرپرست، نماینده‌گان اقوام حضور دارند و حکومت کنونی از تمامی ملت ساخته شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «نمایندگان هر قوم در سطح بلند در نهادهای دولتی حضور دارند و ۸۰ درصد کارمندان نظام قبلی در ادارات هستند هیچ کس نباید نگران این موضوع باشد.»

امام جمعه اهل سنت در زاهدان ایران از حکومت سرپرست افغانستان همچنان خواسته است که برای یک روز هم راه علم‌آموزی زنان را نگیرند و اجازه دهند تا زنان با حفظ شرایط اسلامی درس بخوانند.

تاکید اعضای شورای علمای شیعه بر تشکیل حکومت فراگیر در کشور

همزمان با این، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در شهر زاهدان ایران، می‌گوید که امارت اسلامی باید از اقوام و مذاهب دیگر در نهادهای دولتی کار بگیرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهند که حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد کند تا نمایندگان تمام اقوام در آن سهم داشته باشند.

ضامن علی احمدی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، به طلوع‌نیوز گفت: «انتظار ملت و مردم افغانستان از امارت اسلامی این است که برای ترقی و پیش‌رفت کشور باید یک حکومت همه‌شمول ایجاد کند که تمام مردم افغانستان خود را در آن ببینند.»

عبدالله افضلی، یک عضو دیگر شورای علمای شیعه افغانستان، می‌گوید: «انتظاری که داریم، همه  اقوام افغانستان چه در دوران جهاد جز تحریک طالبان اسلامی بوده چه نبوده، بر اساس شایستگی، توانایی و لیاقت در این حکومت جا داده شود.»

همزمان با این، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در شهر زاهدان ایران، می‌گوید که امارت اسلامی باید از اقوام و مذاهب دیگر در نهادهای دولتی کار بگیرد و برای افراد شایسته زمینه کار فراهم بسازد.

این عالم دین تاکید کرده است که امارت اسلامی باید شایستگان را در نهادهای دولتی کار بدهد.

مولوی عبدالحمید گفته است: «به مسوولان دولت اسلامی افغانستان عرض من این است که از اقوام و استعدادهای اقوام استفاده بکنند و هم ملت افغان را به اسلام امیدوار کنند.»

ازسویی‌هم، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به سخنان این عالم دین می‌گوید که در حکومت سرپرست، نماینده‌گان اقوام حضور دارند و حکومت کنونی از تمامی ملت ساخته شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «نمایندگان هر قوم در سطح بلند در نهادهای دولتی حضور دارند و ۸۰ درصد کارمندان نظام قبلی در ادارات هستند هیچ کس نباید نگران این موضوع باشد.»

امام جمعه اهل سنت در زاهدان ایران از حکومت سرپرست افغانستان همچنان خواسته است که برای یک روز هم راه علم‌آموزی زنان را نگیرند و اجازه دهند تا زنان با حفظ شرایط اسلامی درس بخوانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره