Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نمایشگاه کتاب بر فراز پل سوخته

بر فراز پل برای نخستین بار پس از بازسازی این محل یک نمایشگاه کتاب برگزار و امروز افتتاح شد.

در نخستین روز این نمایشگاه، شماری از جوانان پسر و دختر ضمن شرکت در مراسم افتتاح به مطالعه در این محل پرداختند.

این نمایشگاه تصویر امید بخش از مکانی را به نمایش گذاشته که دو دهه مرگ تدریجی را برای شماری از جوانان فراهم می کرد. زیرا پل سوخته به محلی برای تجمع معتادان به مواد مخدر مبدل شده بود.

برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند این قدم برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعه برداشته شده است.

برخی از اشتراک کنندگان این مراسم می‌گویند که سالهای زیاد این محل تصویر زننده ای را از جامعه ارائه میکرد اما اکنون برگزاری این نمایشگاه دید مردم را نسبت به پل سوخته تغییر داده است.

یکتن از اشتراک کنندگان این نمایشگاه گفت: «به نظر مه فرصت‌های که برای مطالعه و بخاطر رشد کتابخوانی در هر نقطه کابل ایجاد شود این صد در صد مفید می‌باشد و این یک محل عبور و مرور مردم است، شایقین که از این محل عبور می‌کنند هتمن دور می‌خورند و یک کتاب مطالعه می‌کنند.»

برخی از جوانان کتاب خوان در این نمایشگاه می گویند که فرهنگ مطالعه در این نمایشگاه  فرصت امید وار کننده برای آینده است.

یک باشنده کابل گفت: «خوشبختانه به کورس روان بودم وقتی که ساحه را دیدم حیران ماندم و از دوستانم پرسیدم برایم گفتند که اینجا جوانان می‌توانند کتاب مطالعه کنند.»

همزمان با این سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می گوید که پل سوخته محلی به شمار می رفت که تمام معتادان در آنجا به زنده گی شان پایان میدادند.

خالد زدران   سخنگوی فرماندهی امنیه کابل «پل سوخته جوانان ما را به مواد نشه‌آور آغشته می‌کرد و در آغوش اش جان شان را می‌گرفت. به ابتکار امارت اسلامی تمام آن جوانان گردآوری شدند و گروه‌های مافیایی که اینجا به جوانان مواد نشه‌آور توزیع می‌کردند و جوانان را به آن تشویق می‌کردند آن خنثی شدند و فابریکه‌های شان از بین برده شد و مجرمین به پنجه قانون سپرده شدند.»
     
پیش از این، در این محل معتادان مواد مخدر به شمول زنان و کودکان تجمع می کردند.

اما چندی پیش امارت اسلامی این معتادان را گردآوری و در مرکزهای درمان انتقال داده است.

نمایشگاه کتاب بر فراز پل سوخته

برخی از جوانان کتاب خوان در این نمایشگاه می گویند که فرهنگ مطالعه در این نمایشگاه  فرصت امید وار کننده برای آینده است.

Thumbnail

بر فراز پل برای نخستین بار پس از بازسازی این محل یک نمایشگاه کتاب برگزار و امروز افتتاح شد.

در نخستین روز این نمایشگاه، شماری از جوانان پسر و دختر ضمن شرکت در مراسم افتتاح به مطالعه در این محل پرداختند.

این نمایشگاه تصویر امید بخش از مکانی را به نمایش گذاشته که دو دهه مرگ تدریجی را برای شماری از جوانان فراهم می کرد. زیرا پل سوخته به محلی برای تجمع معتادان به مواد مخدر مبدل شده بود.

برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند این قدم برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعه برداشته شده است.

برخی از اشتراک کنندگان این مراسم می‌گویند که سالهای زیاد این محل تصویر زننده ای را از جامعه ارائه میکرد اما اکنون برگزاری این نمایشگاه دید مردم را نسبت به پل سوخته تغییر داده است.

یکتن از اشتراک کنندگان این نمایشگاه گفت: «به نظر مه فرصت‌های که برای مطالعه و بخاطر رشد کتابخوانی در هر نقطه کابل ایجاد شود این صد در صد مفید می‌باشد و این یک محل عبور و مرور مردم است، شایقین که از این محل عبور می‌کنند هتمن دور می‌خورند و یک کتاب مطالعه می‌کنند.»

برخی از جوانان کتاب خوان در این نمایشگاه می گویند که فرهنگ مطالعه در این نمایشگاه  فرصت امید وار کننده برای آینده است.

یک باشنده کابل گفت: «خوشبختانه به کورس روان بودم وقتی که ساحه را دیدم حیران ماندم و از دوستانم پرسیدم برایم گفتند که اینجا جوانان می‌توانند کتاب مطالعه کنند.»

همزمان با این سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می گوید که پل سوخته محلی به شمار می رفت که تمام معتادان در آنجا به زنده گی شان پایان میدادند.

خالد زدران   سخنگوی فرماندهی امنیه کابل «پل سوخته جوانان ما را به مواد نشه‌آور آغشته می‌کرد و در آغوش اش جان شان را می‌گرفت. به ابتکار امارت اسلامی تمام آن جوانان گردآوری شدند و گروه‌های مافیایی که اینجا به جوانان مواد نشه‌آور توزیع می‌کردند و جوانان را به آن تشویق می‌کردند آن خنثی شدند و فابریکه‌های شان از بین برده شد و مجرمین به پنجه قانون سپرده شدند.»
     
پیش از این، در این محل معتادان مواد مخدر به شمول زنان و کودکان تجمع می کردند.

اما چندی پیش امارت اسلامی این معتادان را گردآوری و در مرکزهای درمان انتقال داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره