Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها از بهر رعایت حقوق زنان در کشور

شماری ازباشندگان کابل درنشست "وحدت وهماهنگی اقوام " که از سوی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در پایتخت برگزار شده است، خواهان رعایتحقوق زنان به ویژهدر بخش آموزش و سهم اقوام‌ در حکومت شده اند.

پایتخت‌نشینان می‌گویند که آموزشیگانه راه برای پیشرفتکشور است.

زلمی احمدزی، بزرگ قوم گفت: «ما می‌خواهیم امنیت، آموزش، اقتصاد و کشاورزی را برای توسعه و آبادانی کشور تقویت کنیم.»

عظیم‌الله خنجانی، بزرگ قوم گفت: «هر کسی که داکتر، انجنیر، حقوق دان، اقتصاد دان ماست و در زمینه‌های دیگر کار کرده، باید در دولت سهم داده شوند.»

علم گل کوچی، نماینده کوچی‌ها گفت: «کشوری که با هر کشور در دنیا رقابت کند و به اهدافش برسد، تنها راه رسیدن به آن تعلیم است.»

از سویی‌هم، والی کابل می‌گوید که پس از روی کارآمدن امارت اسلامی، کیفیت آموزش معیاری شده است و حکومت سرپرست به پیشرفت در این زمینه متعهد است.

محمد قاسم خالد، والی کابل گفت: «اگر هیچ امکانات وجود نداشته باشد، امارت اسلامی متعهد به تقویت بخش آموزشی است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.»

مسوولان وزارت سرحدات اقوام و قبایل بر وحدت اقوام تاکید می‌ورزند و می‌گویند که هدف این نشست پشتیبانی پایتخت‌نشینان از نظام کنونی است.

شفیع‌الله ثاقب، رییس دعوت و ارشاد وزارت سرحدات اقوام و قبایل گفت: «هدف مهم این نشست وحدت بین اقوام، حمایت از نظام فعلی و از بین بردن فاصله میان امارت اسلامی و اقوام است.»

بربنیاد اطلاعات وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در ولایت‌‌های گونه‌گون نشست‌هایی برای از میان برداشتن مشکلات دو ساختن فاصله میان اقوام ادامه خواهد داد.

خواست‌ها از بهر رعایت حقوق زنان در کشور

بربنیاد اطلاعات وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در ولایت‌‌های گونه‌گون نشست‌هایی برای از میان برداشتن مشکلات دو ساختن فاصله میان اقوام ادامه خواهد داد.

تصویر بندانگشتی

شماری ازباشندگان کابل درنشست "وحدت وهماهنگی اقوام " که از سوی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در پایتخت برگزار شده است، خواهان رعایتحقوق زنان به ویژهدر بخش آموزش و سهم اقوام‌ در حکومت شده اند.

پایتخت‌نشینان می‌گویند که آموزشیگانه راه برای پیشرفتکشور است.

زلمی احمدزی، بزرگ قوم گفت: «ما می‌خواهیم امنیت، آموزش، اقتصاد و کشاورزی را برای توسعه و آبادانی کشور تقویت کنیم.»

عظیم‌الله خنجانی، بزرگ قوم گفت: «هر کسی که داکتر، انجنیر، حقوق دان، اقتصاد دان ماست و در زمینه‌های دیگر کار کرده، باید در دولت سهم داده شوند.»

علم گل کوچی، نماینده کوچی‌ها گفت: «کشوری که با هر کشور در دنیا رقابت کند و به اهدافش برسد، تنها راه رسیدن به آن تعلیم است.»

از سویی‌هم، والی کابل می‌گوید که پس از روی کارآمدن امارت اسلامی، کیفیت آموزش معیاری شده است و حکومت سرپرست به پیشرفت در این زمینه متعهد است.

محمد قاسم خالد، والی کابل گفت: «اگر هیچ امکانات وجود نداشته باشد، امارت اسلامی متعهد به تقویت بخش آموزشی است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.»

مسوولان وزارت سرحدات اقوام و قبایل بر وحدت اقوام تاکید می‌ورزند و می‌گویند که هدف این نشست پشتیبانی پایتخت‌نشینان از نظام کنونی است.

شفیع‌الله ثاقب، رییس دعوت و ارشاد وزارت سرحدات اقوام و قبایل گفت: «هدف مهم این نشست وحدت بین اقوام، حمایت از نظام فعلی و از بین بردن فاصله میان امارت اسلامی و اقوام است.»

بربنیاد اطلاعات وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در ولایت‌‌های گونه‌گون نشست‌هایی برای از میان برداشتن مشکلات دو ساختن فاصله میان اقوام ادامه خواهد داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره