Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله: در ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۰۰ تن به اتهام آدم‌ربایی بازداشت شدند

وزارت امور داخله می‌گوید که بیش از یک‌صد رویداد آدم‌ربایی در سال ۱۴۰۱ در کشور ثبت شده و نزدیک به ۲۰۰ تن در پیوند به این رویدادها، بازداشت شده‌اند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخله، در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای این وزارت در یک سال می‌گوید که نزدیک به ۱۲هزار رویدادهای جرمی در یک سال پسین در کشور ثبت شده‌اند.

در این میان، سیزده مظنون در نتیجه‌ی درگیری با نیروهای امارت اسلامی کشته شده‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزارت، ۴۴ تن از شهروندان کشور از چنگ آدم‌ربایان آزاد شدند و شش تن دیگر از سوی ربایندگان به قتل رسیدند.

عبدالنافع تکور در این نشست گفت: «درجریان سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۰۶ واقعه اختطاف در سطح کشور نزد پولیس ثبت گردیده است که در پیوند به این قضایا نیروهای پولیس ۲۰۰ عملیات را علیه اختطاف‌چیان راه‌اندازی نموده‌اند.»

شمار رویدادهای جرمی در سراسر کشور از سوی وزارت امور داخله، ۱۲ هزار رویداد گزارش شده است.

سخنگوی وزارت امور داخله می‌افزاید که در پیوند به این رویدادها، بیش از ۱۶هزار مظنون در بازداشت بسر می‌برند و بیش از یک‌هزار تن دیگر زیر پیگرد نیروهای امارت اسلامی قرار دارند.

عبدالنافع تکور افزود: «درجریان سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۱هزار ۸۹۰ رویداد جرمی در سطح کشور صورت گرفته است که به تعداد ۹هزار ۴۴۴ رویداد آن از سوی پولیس کشف و ۲هزار ۴۴۶ تحت کار نیروهای کشفی پولیس قرار دارد.»

ازسوی دیگر، شماری از آگاهان نظامی به این باور استند که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت بهتر در کشور، باید حرفه‌یی شوند.

صادق شینواری، یکی دیگر از آگاهان، می‌گوید: «کشف، تعقیب و گرفتاری عاملین و متخلفین قضایای جرمی می‌تواند بالای کاهش جرایم مختلف در کشور اثرگذار باشد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت داخله در یک سال پسین، بیش از چهار هزار عملیات در بخش مبارزه با مواد مخدر انجام شده‌اند که در نتیجه آن، بیش از پنج هزار مظنون بازداشت شده‌اند و بیش از ۱۸۰ کارخانه تولید مواد مخدر از بین رفته‌اند.

وزارت داخله: در ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۰۰ تن به اتهام آدم‌ربایی بازداشت شدند

بربنیاد آمارهای این وزارت، ۴۴ تن از شهروندان کشور از چنگ آدم‌ربایان آزاد شدند و شش تن دیگر از سوی ربایندگان به قتل رسیدند.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله می‌گوید که بیش از یک‌صد رویداد آدم‌ربایی در سال ۱۴۰۱ در کشور ثبت شده و نزدیک به ۲۰۰ تن در پیوند به این رویدادها، بازداشت شده‌اند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخله، در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای این وزارت در یک سال می‌گوید که نزدیک به ۱۲هزار رویدادهای جرمی در یک سال پسین در کشور ثبت شده‌اند.

در این میان، سیزده مظنون در نتیجه‌ی درگیری با نیروهای امارت اسلامی کشته شده‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزارت، ۴۴ تن از شهروندان کشور از چنگ آدم‌ربایان آزاد شدند و شش تن دیگر از سوی ربایندگان به قتل رسیدند.

عبدالنافع تکور در این نشست گفت: «درجریان سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۰۶ واقعه اختطاف در سطح کشور نزد پولیس ثبت گردیده است که در پیوند به این قضایا نیروهای پولیس ۲۰۰ عملیات را علیه اختطاف‌چیان راه‌اندازی نموده‌اند.»

شمار رویدادهای جرمی در سراسر کشور از سوی وزارت امور داخله، ۱۲ هزار رویداد گزارش شده است.

سخنگوی وزارت امور داخله می‌افزاید که در پیوند به این رویدادها، بیش از ۱۶هزار مظنون در بازداشت بسر می‌برند و بیش از یک‌هزار تن دیگر زیر پیگرد نیروهای امارت اسلامی قرار دارند.

عبدالنافع تکور افزود: «درجریان سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۱هزار ۸۹۰ رویداد جرمی در سطح کشور صورت گرفته است که به تعداد ۹هزار ۴۴۴ رویداد آن از سوی پولیس کشف و ۲هزار ۴۴۶ تحت کار نیروهای کشفی پولیس قرار دارد.»

ازسوی دیگر، شماری از آگاهان نظامی به این باور استند که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت بهتر در کشور، باید حرفه‌یی شوند.

صادق شینواری، یکی دیگر از آگاهان، می‌گوید: «کشف، تعقیب و گرفتاری عاملین و متخلفین قضایای جرمی می‌تواند بالای کاهش جرایم مختلف در کشور اثرگذار باشد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت داخله در یک سال پسین، بیش از چهار هزار عملیات در بخش مبارزه با مواد مخدر انجام شده‌اند که در نتیجه آن، بیش از پنج هزار مظنون بازداشت شده‌اند و بیش از ۱۸۰ کارخانه تولید مواد مخدر از بین رفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره