Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کم‌رنگ شدن بازار فروش ماهی و جلبی در پایتخت

برخی از فروشندگان ماهی و جلبی در پایتخت می‌گویند که بازار فروش شان کمرنگ شده است.

آنان تاکید می‌ورزند که نسبت به سال‌پار خریداران شان را از دست داده اند و شمار اندک برای خرید ماهی و جلبی می‌آیند.

علی، دوکاندار، گفت: «معمولا ماهی را نامزادارها می‌برند، بیشتر از سابق حالی کار کم شده است از وقتیکه امارت آمده است چون اقتصاد مردم خوب نیست آنقدر نسبت به سابق کم شده است.»

جواد، دوکاندار دیگر، گفت: «فروشات ماهی نسبت به سال‌های قبل کم کمرنگ شده و کسایکه نامزاد هستن می‌آیند و نوروزی می‌برند.»

عزیزالله، دوکاندار به طلوع‌نیوز گفت: «ماهی امسال فضل خدا از هر سال کرده قیمت‌اش درست بود اما پول دارها نیست ماهی‌ها یک زره به انداز سال‌های گذشته به فروش نمی‌رسد نسبت به سال گذشته کرده یک سال پیش خوب بود و نسبت به امسال کرده پارسال خوب بود.»

از سویی هم، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی توان خرید ماهی و جلبی را ندارند.

امین، باشنده کابل، گفت: «نوروزی رسم و رواج است از سابق برای مردم افغانستان بخاطری قیمت هایش خوب است یک کمی اقتصاد مردم ضعیف است مردم نمی‌توانند ماهی و جلبی بگیرند.»

سیرت، باشنده دیگر کابل، گفت: «مردم همه ساله مثل سابق ماهی و جلبی میبرند امسال هم همین گونه ماهی و جلبی در هرجا می‌برند.»

شماری از دکانداران می‌گویند که اکنون بیشتر خریداران شان خانواده‌هایی استند که پسران شان نامزد استند و می‌خواهند که برای خانواده عروس ماهی و جلبی ببرند.

خانواده‌های دامادان برای عروس شان در نوروز ماهی و جلبی می‌برند و این فرهنگ از گذشته‌ها بدینسو مانده است.

کم‌رنگ شدن بازار فروش ماهی و جلبی در پایتخت

از سویی هم، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی توان خرید ماهی و جلبی را ندارند.

تصویر بندانگشتی

برخی از فروشندگان ماهی و جلبی در پایتخت می‌گویند که بازار فروش شان کمرنگ شده است.

آنان تاکید می‌ورزند که نسبت به سال‌پار خریداران شان را از دست داده اند و شمار اندک برای خرید ماهی و جلبی می‌آیند.

علی، دوکاندار، گفت: «معمولا ماهی را نامزادارها می‌برند، بیشتر از سابق حالی کار کم شده است از وقتیکه امارت آمده است چون اقتصاد مردم خوب نیست آنقدر نسبت به سابق کم شده است.»

جواد، دوکاندار دیگر، گفت: «فروشات ماهی نسبت به سال‌های قبل کم کمرنگ شده و کسایکه نامزاد هستن می‌آیند و نوروزی می‌برند.»

عزیزالله، دوکاندار به طلوع‌نیوز گفت: «ماهی امسال فضل خدا از هر سال کرده قیمت‌اش درست بود اما پول دارها نیست ماهی‌ها یک زره به انداز سال‌های گذشته به فروش نمی‌رسد نسبت به سال گذشته کرده یک سال پیش خوب بود و نسبت به امسال کرده پارسال خوب بود.»

از سویی هم، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی توان خرید ماهی و جلبی را ندارند.

امین، باشنده کابل، گفت: «نوروزی رسم و رواج است از سابق برای مردم افغانستان بخاطری قیمت هایش خوب است یک کمی اقتصاد مردم ضعیف است مردم نمی‌توانند ماهی و جلبی بگیرند.»

سیرت، باشنده دیگر کابل، گفت: «مردم همه ساله مثل سابق ماهی و جلبی میبرند امسال هم همین گونه ماهی و جلبی در هرجا می‌برند.»

شماری از دکانداران می‌گویند که اکنون بیشتر خریداران شان خانواده‌هایی استند که پسران شان نامزد استند و می‌خواهند که برای خانواده عروس ماهی و جلبی ببرند.

خانواده‌های دامادان برای عروس شان در نوروز ماهی و جلبی می‌برند و این فرهنگ از گذشته‌ها بدینسو مانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره