Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت از بلندرفتن هزینه گرفتن شناسنامه‌های برقی

شماری از درخواست کنندگان شناسنامه‌های برقی از بلند رفتن هزینه‌ی گرفتن شناسنامه انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که برای گرفتن یک عدد شناسنامه برقی باید بیش از ۵۰۰ افغانی بپردازند که در حال حاضر، آنان توان پرداخت این مقدار پول را ندارند.

درخواست کنندگان از امارت اسلامی می‌خواهد که هزینه شناسنامه‌ برقی را کاهش دهد.

سبحان الله، درخواست کننده، به طلوع‌نیوز گفت: «مردم افغانستان نمی‌توانند که به این نرخ تذکره بگیرند. خواهش ما از امارت اسلامی این است که پول تذکره را که در جمهوریت ۱۰۰ افغانی بود، به همین اندازه کند.»

رسول، درخواست کننده دیگر، می‌گوید: «تذکره باید ارزان شود، بخاطری‌که بعضی خانواده هشت یا نه نفر استند، نمی‌توانند تذکره بگیرند. باید ارزان شود تا همه بتوانند تذکره بگیرند.»

هزینه دریافت شناسنامه‌های برقی پیش از این ۳۰۰ افغانی بود.

از سویی‌هم، اداره ملی احصاییه و معلومات، دلیل افزایش هزینه دریافت شناسنامه‌های برقی را بلند رفتن مصارف خدماتی عنوان می‌کند.

محمد حلیم رفیع، سخنگوی اداره ملی احصاییه و معلومات، گفت: «بر اساس تصمیم نو اداره ملی احصاییه و معلومات، قیمت تذکره الکترونیکی از ۳۰۰ به ۵۰۰ افغانی بلند رفته است. عوامل عمده بلند رفتن قیمت تذکره الکترونیکی، افزایش خدمات و مصارف، قیمت شدن کارت‌های پولی کاربونیت در بازارهای جهانی می‌باشند.»

بربنیاد آمارهای اداره ملی احصاییه و معلومات، روزانه ۱۴ تا ۱۵ هزار شناسنامه برقی توزیع می‌شود و پس از روی کار آمدن امارت اسلامی تاکنون، سه اعشاریه هشت میلیون شناسنامه در کشور توزیع شده است.

شکایت از بلندرفتن هزینه گرفتن شناسنامه‌های برقی

از سویی‌هم، اداره ملی احصاییه و معلومات، دلیل افزایش هزینه دریافت شناسنامه‌های برقی را بلند رفتن مصارف خدماتی عنوان می‌کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از درخواست کنندگان شناسنامه‌های برقی از بلند رفتن هزینه‌ی گرفتن شناسنامه انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که برای گرفتن یک عدد شناسنامه برقی باید بیش از ۵۰۰ افغانی بپردازند که در حال حاضر، آنان توان پرداخت این مقدار پول را ندارند.

درخواست کنندگان از امارت اسلامی می‌خواهد که هزینه شناسنامه‌ برقی را کاهش دهد.

سبحان الله، درخواست کننده، به طلوع‌نیوز گفت: «مردم افغانستان نمی‌توانند که به این نرخ تذکره بگیرند. خواهش ما از امارت اسلامی این است که پول تذکره را که در جمهوریت ۱۰۰ افغانی بود، به همین اندازه کند.»

رسول، درخواست کننده دیگر، می‌گوید: «تذکره باید ارزان شود، بخاطری‌که بعضی خانواده هشت یا نه نفر استند، نمی‌توانند تذکره بگیرند. باید ارزان شود تا همه بتوانند تذکره بگیرند.»

هزینه دریافت شناسنامه‌های برقی پیش از این ۳۰۰ افغانی بود.

از سویی‌هم، اداره ملی احصاییه و معلومات، دلیل افزایش هزینه دریافت شناسنامه‌های برقی را بلند رفتن مصارف خدماتی عنوان می‌کند.

محمد حلیم رفیع، سخنگوی اداره ملی احصاییه و معلومات، گفت: «بر اساس تصمیم نو اداره ملی احصاییه و معلومات، قیمت تذکره الکترونیکی از ۳۰۰ به ۵۰۰ افغانی بلند رفته است. عوامل عمده بلند رفتن قیمت تذکره الکترونیکی، افزایش خدمات و مصارف، قیمت شدن کارت‌های پولی کاربونیت در بازارهای جهانی می‌باشند.»

بربنیاد آمارهای اداره ملی احصاییه و معلومات، روزانه ۱۴ تا ۱۵ هزار شناسنامه برقی توزیع می‌شود و پس از روی کار آمدن امارت اسلامی تاکنون، سه اعشاریه هشت میلیون شناسنامه در کشور توزیع شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره