Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پنج ماه از بسته شدن دانشگاه‌های دختران در کشور گذشت

دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران با گذشت پنج ماه هنوز هم در افغانستان بسته استند.

شماری از دانش‌جویان دختر به این باور اند که اگر روند بسته ماندن دانشگاه‌ها ادامه یابد، بسیاری دختران برای تحصیل به بیرون از کشور خواهند رفت.

برخی این دختران می‌گویند که به افسردگی دچار شده‌اند.

فرشته که دانش‌جوی سال اول دانشکده طب یکی از دانشگاه‌های خصوصی است، می‌گوید که پنج ماه می‌شود که به دانشگاه نرفته و به افسردگی دچار شده است.

فرشته به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «پنج ماه شد که دانشگاه‌ها به روی دختران مسدود است. برای تمام دختران افسردگی پیدا شده و بسیار بی هدف شده‌اند. حتا خودم بسیار بی هدف شدیم.»

برخی دانش‌جویان می‌گویند که تحصیل حق مسلم دختران است و امارت اسلامی باید هرچه زودتر دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.

سوسن، دانشجو، گفت: «پنج ماه شد که ما از رفتن به دانشگاه‌ها منع شدیم و خواست من از امارت اسلامی این است که به این آسانی ما را از جامعه حذف نسازند و ما حدیث داریم از رسول الله، این حق ما است که باید درس بخوانیم.»

وصلت، دانشجو، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی و حکومت این است که هرچه زودتر درب مکتب‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را به روی ما باز کند تا ما هم بتوانیم از حق مسلم تحصیلی خود استفاده بکنیم؛ درس بخوانیم و پیش‌رفت بکنیم.»

برخی از استادان دانشگاه، حضور دختران در دانشگاه‌ها را برای پیش‌رفت جامعه یک نیاز جدی می‌دانند.

سید مصطفی مرتظوی، استاد دانشگاه، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «به آموزش نیاز شدید است. به باز شدن درب مکاتب، دانشگاه‌ها و مدارس خصوصا در این مقطع زمان که ما نیاز داریم با جهان همگام شویم، نیاز است.»

این در حالی‌ست که بیش از پنج ماه می‌شود که دختران دانشجو از رفتن به دانشگاه‌ها محروم شده‌اند؛ اما تا هنوز ازسوی حکومت سرپرست در این باره تصمیم گرفته نشده است.

پنج ماه از بسته شدن دانشگاه‌های دختران در کشور گذشت

شماری از دانش‌جویان دختر به این باور اند که اگر روند بسته ماندن دانشگاه‌ها ادامه یابد، بسیاری دختران برای تحصیل به بیرون از کشور خواهند رفت.

تصویر بندانگشتی

دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران با گذشت پنج ماه هنوز هم در افغانستان بسته استند.

شماری از دانش‌جویان دختر به این باور اند که اگر روند بسته ماندن دانشگاه‌ها ادامه یابد، بسیاری دختران برای تحصیل به بیرون از کشور خواهند رفت.

برخی این دختران می‌گویند که به افسردگی دچار شده‌اند.

فرشته که دانش‌جوی سال اول دانشکده طب یکی از دانشگاه‌های خصوصی است، می‌گوید که پنج ماه می‌شود که به دانشگاه نرفته و به افسردگی دچار شده است.

فرشته به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «پنج ماه شد که دانشگاه‌ها به روی دختران مسدود است. برای تمام دختران افسردگی پیدا شده و بسیار بی هدف شده‌اند. حتا خودم بسیار بی هدف شدیم.»

برخی دانش‌جویان می‌گویند که تحصیل حق مسلم دختران است و امارت اسلامی باید هرچه زودتر دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.

سوسن، دانشجو، گفت: «پنج ماه شد که ما از رفتن به دانشگاه‌ها منع شدیم و خواست من از امارت اسلامی این است که به این آسانی ما را از جامعه حذف نسازند و ما حدیث داریم از رسول الله، این حق ما است که باید درس بخوانیم.»

وصلت، دانشجو، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی و حکومت این است که هرچه زودتر درب مکتب‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را به روی ما باز کند تا ما هم بتوانیم از حق مسلم تحصیلی خود استفاده بکنیم؛ درس بخوانیم و پیش‌رفت بکنیم.»

برخی از استادان دانشگاه، حضور دختران در دانشگاه‌ها را برای پیش‌رفت جامعه یک نیاز جدی می‌دانند.

سید مصطفی مرتظوی، استاد دانشگاه، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «به آموزش نیاز شدید است. به باز شدن درب مکاتب، دانشگاه‌ها و مدارس خصوصا در این مقطع زمان که ما نیاز داریم با جهان همگام شویم، نیاز است.»

این در حالی‌ست که بیش از پنج ماه می‌شود که دختران دانشجو از رفتن به دانشگاه‌ها محروم شده‌اند؛ اما تا هنوز ازسوی حکومت سرپرست در این باره تصمیم گرفته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره