Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرپرست ریاست‌الوزرا: کسانی را که ملت نمی‌خواهند، در حکومت جای ندارد

مولوی عبدالکبیر، سرپرست ریاست‌الوزرا امروز (پنج‌شنبه) گفته است که حکومت کنونی افغانستان همه‌شمول است؛ اما جای برای برخی چهره‌های حکومت پیشین که ملت آنان را نمی‌خواهد و برای جامعه جهانی نیز قابل قبول نیست، در این حکومت وجود ندارد.

مولوی عبدالکبیر که در نشستی با اشتراک مقام‌های امارت اسلامی، بزرگان اقوام، عالمان دین، استادان و پزشکان در قصر سپیدار برگزار شد، افزوده است که روابط خوب میان افغانستان و جهان یک نیاز است.

سرپرست ریاست‌الوزرا گفت: «اگر آن‌ها بیایند و درحکومت ما شامل شوند، آن‌ها نه برای ملت ما و نه برای ما قابل قبول اند. جهان هم آن‌ها را برداشت کرده نمی‌تواند. حکومت با او مردم همه‌شمول شده نمی‌تواند بل که به طرف فساد می‌رود.»

او در ادامه افزود: «با جهان یک تحول مثبت در جریان است. امارت اسلامی با کشورهای منطقه و جهان در روشنایی شریعت اسلامی خواهان تعامل مثبت است و همچنان احترام متقابل می‌خواهیم. اگر جهان به ما مشکل خلق نکند ما به جهان مشکل خلق نمی‌کنیم.»

از سوی دیگر، سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفته است که روابط حکومت پیشین افغانستان با کشورهای همچون پاکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی پرتنش بود؛ اما روابط با این کشورها پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، بهبود یافته است.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، در این نشست گفت: «ذهنیت عام این است که افغانستان به رسمیت شناخته نشده است؛ اما من این رسمیت فعلی خود را با رسمیت حکومت پیشین برابر نمی‌کنم. رژیم قبلی با پاکستان و ایران با کشورهای آسیای مرکزی در تنش بود و ماه‌ها راه بند و نرخ‌ها بعضی اوقات بلند و بعضی وقت‌ها پایین می‌رفت؛ اما در جریان  یک سال با این شش کشور همسایه روابط ما مثبت بوده است.»

شمار زیادی از مقام‌های حکومت سرپرست در این نشست حضور داشتند.

انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی، که یکی از سخنرانان این نشست بود، گفت: «ما پس از این باید کشور را از این افکار نجات بدهیم که بازهم  یک بیگانه در وطن دست پیدا کند. ما باید این تلاش را بکنیم که به نسل‌های بعدی افکار تند را به میراث نگذاریم.»

در این نشست، برخی از شرکت کنندگان از امارت اسلامی خواستند تا هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها را به روی دانش‌آموزان دختر باز کند و نیز زمینه کار را به جوانان فراهم سازد.

عالمان دین، بزرگ اقوام، استادان، پزشکان و برخی از مقام‌های امارت اسلامی در این نشست تاکید کردند که طرف‌دار انتقاد سالم هستند.

سرپرست ریاست‌الوزرا: کسانی را که ملت نمی‌خواهند، در حکومت جای ندارد

در این نشست، برخی از شرکت کنندگان از امارت اسلامی خواستند تا هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها را به روی دانش‌آموزان دختر باز کند.

تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر، سرپرست ریاست‌الوزرا امروز (پنج‌شنبه) گفته است که حکومت کنونی افغانستان همه‌شمول است؛ اما جای برای برخی چهره‌های حکومت پیشین که ملت آنان را نمی‌خواهد و برای جامعه جهانی نیز قابل قبول نیست، در این حکومت وجود ندارد.

مولوی عبدالکبیر که در نشستی با اشتراک مقام‌های امارت اسلامی، بزرگان اقوام، عالمان دین، استادان و پزشکان در قصر سپیدار برگزار شد، افزوده است که روابط خوب میان افغانستان و جهان یک نیاز است.

سرپرست ریاست‌الوزرا گفت: «اگر آن‌ها بیایند و درحکومت ما شامل شوند، آن‌ها نه برای ملت ما و نه برای ما قابل قبول اند. جهان هم آن‌ها را برداشت کرده نمی‌تواند. حکومت با او مردم همه‌شمول شده نمی‌تواند بل که به طرف فساد می‌رود.»

او در ادامه افزود: «با جهان یک تحول مثبت در جریان است. امارت اسلامی با کشورهای منطقه و جهان در روشنایی شریعت اسلامی خواهان تعامل مثبت است و همچنان احترام متقابل می‌خواهیم. اگر جهان به ما مشکل خلق نکند ما به جهان مشکل خلق نمی‌کنیم.»

از سوی دیگر، سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفته است که روابط حکومت پیشین افغانستان با کشورهای همچون پاکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی پرتنش بود؛ اما روابط با این کشورها پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، بهبود یافته است.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، در این نشست گفت: «ذهنیت عام این است که افغانستان به رسمیت شناخته نشده است؛ اما من این رسمیت فعلی خود را با رسمیت حکومت پیشین برابر نمی‌کنم. رژیم قبلی با پاکستان و ایران با کشورهای آسیای مرکزی در تنش بود و ماه‌ها راه بند و نرخ‌ها بعضی اوقات بلند و بعضی وقت‌ها پایین می‌رفت؛ اما در جریان  یک سال با این شش کشور همسایه روابط ما مثبت بوده است.»

شمار زیادی از مقام‌های حکومت سرپرست در این نشست حضور داشتند.

انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی، که یکی از سخنرانان این نشست بود، گفت: «ما پس از این باید کشور را از این افکار نجات بدهیم که بازهم  یک بیگانه در وطن دست پیدا کند. ما باید این تلاش را بکنیم که به نسل‌های بعدی افکار تند را به میراث نگذاریم.»

در این نشست، برخی از شرکت کنندگان از امارت اسلامی خواستند تا هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها را به روی دانش‌آموزان دختر باز کند و نیز زمینه کار را به جوانان فراهم سازد.

عالمان دین، بزرگ اقوام، استادان، پزشکان و برخی از مقام‌های امارت اسلامی در این نشست تاکید کردند که طرف‌دار انتقاد سالم هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره