Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نشست کمیسیون سیاسی برای برطرف شدن معضل حق‌آبه

کمیسیون سیاسی ریاست‌الوزراء تطبیق معاهده سال ۱۳۵۱ خورشیدی را، بهترین راه برای برطرف شدن معضل حق‌آبه ایران از دریای هلمند می‌داند.

اعضای این کمیسیون در نشست نوبتی شان، بر روابط خوب و مثبت با همسایگان به ویژه ایران تاکید ورزیده و داشتن روابط نیک با ایران را بخشی از سیاست‌های امارت اسلامی می‌خوانند.

محمد حسن حقیار، رییس عمومی مطبوعات و تشریفات معاونیت سیاسی و کفیل ریاست‌الوزراء، گفت: «در جلسه کمیسیون سیاسی امارت فیصله شد که ما با همسایه خود ایران مناسبات نیک می‌خواهیم در مورد حق‌آبه معاهده ۱۳۵۱ محترم شمرده می‌شود و تمام ابعاد حقوقی این معاهده مرور می‌شود و حق به حق‌دار باید برسد.»

از سویی هم، وزارت انرژی و آب می‌گوید که در این نشست، تمام جنبه‌های معاهده آب دریای هلمند به بررسی گرفته شد.

مطیع‌الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب: «در این نشست تمامی جنبه‌های این موضوع به تفصیل و دقت مورد بحث قرار گرفت. بر معاهده سال ۱۳۵۱ میان کابل و تهران تأکید شد و برای حل چالش برخاسته رعایت معاهده یاد شده بهترین راه پنداشته شد.»

اما شماری از کارشناسان به این باوراند که ایران در پنج دهه پسین، بیش‌تر از حق‌آبه‌اش از آب دریای هلمند بهره برده است.

نجیب‌الله سدید، متخصص مدیریت منابع آب و محیط زیست، گفت: «مشکل اصلی به نظر من این است که ایران بسیار زیاد بر آب هلمند خود را متکی ساخته. در طول ۵۰ سال گذشته که افغانستان نتوانست آب‌هایش را مدیریت کند. ایران در حقیقت بالای آب که صاحب‌اش نیست سرمایه‌گذاری بسیار زیاد کرده و آب را حتا از حوزه آبی هلمند به خارج از حوزه به زاهدان انتقال می‌دهد، بناء اتکای خود را بسیار زیاد ساخته.»

پیش از این، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در دیدار با نماینده ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان، درباره حق‌آبه ایران گفت‌وگو کرده است.

برگزاری نشست کمیسیون سیاسی برای برطرف شدن معضل حق‌آبه

اعضای این کمیسیون در نشست نوبتی شان، بر روابط خوب و مثبت با همسایگان به ویژه ایران تاکید ورزیده و داشتن روابط نیک با ایران را بخشی از سیاست‌های امارت اسلامی می‌خوانند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون سیاسی ریاست‌الوزراء تطبیق معاهده سال ۱۳۵۱ خورشیدی را، بهترین راه برای برطرف شدن معضل حق‌آبه ایران از دریای هلمند می‌داند.

اعضای این کمیسیون در نشست نوبتی شان، بر روابط خوب و مثبت با همسایگان به ویژه ایران تاکید ورزیده و داشتن روابط نیک با ایران را بخشی از سیاست‌های امارت اسلامی می‌خوانند.

محمد حسن حقیار، رییس عمومی مطبوعات و تشریفات معاونیت سیاسی و کفیل ریاست‌الوزراء، گفت: «در جلسه کمیسیون سیاسی امارت فیصله شد که ما با همسایه خود ایران مناسبات نیک می‌خواهیم در مورد حق‌آبه معاهده ۱۳۵۱ محترم شمرده می‌شود و تمام ابعاد حقوقی این معاهده مرور می‌شود و حق به حق‌دار باید برسد.»

از سویی هم، وزارت انرژی و آب می‌گوید که در این نشست، تمام جنبه‌های معاهده آب دریای هلمند به بررسی گرفته شد.

مطیع‌الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب: «در این نشست تمامی جنبه‌های این موضوع به تفصیل و دقت مورد بحث قرار گرفت. بر معاهده سال ۱۳۵۱ میان کابل و تهران تأکید شد و برای حل چالش برخاسته رعایت معاهده یاد شده بهترین راه پنداشته شد.»

اما شماری از کارشناسان به این باوراند که ایران در پنج دهه پسین، بیش‌تر از حق‌آبه‌اش از آب دریای هلمند بهره برده است.

نجیب‌الله سدید، متخصص مدیریت منابع آب و محیط زیست، گفت: «مشکل اصلی به نظر من این است که ایران بسیار زیاد بر آب هلمند خود را متکی ساخته. در طول ۵۰ سال گذشته که افغانستان نتوانست آب‌هایش را مدیریت کند. ایران در حقیقت بالای آب که صاحب‌اش نیست سرمایه‌گذاری بسیار زیاد کرده و آب را حتا از حوزه آبی هلمند به خارج از حوزه به زاهدان انتقال می‌دهد، بناء اتکای خود را بسیار زیاد ساخته.»

پیش از این، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در دیدار با نماینده ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان، درباره حق‌آبه ایران گفت‌وگو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره