Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست شورای عالمان دین هرات از مسوولان برای رفتار خوب با مردم و تامین امنیت

شورای ولایتی عالمان دین هرات در یک نشست مشترک با مسوولان امنیتی حوزه‌های شهر هرات، از آنان خواسته است که با مردم رفتار خوب داشته باشند و به کارهای اداری آنان به موقع رسیدگی کنند.

این عالمان دین همچنان خواهان تامین امنیت بیش‌تر در شهر هرات استند.

محمد بشر حلیمی، رییس شورای ولایتی علمای هرات در این باره گفت: «این مردم که می‌توانند وطن را آباد کند نگهداری کرده می‌توانند، امنیت را گرفته می‌تواند این مردم شما استید، اگر بار نخست مردم را متنفر می‌کنند حقوق شان را ضایع می‌کند، آزار اذیت شان می‌کند و مردم را از نظام گریزان می‌کند آن هم شما استید چون که مردم بار اول به شما مراجعه می‌کنند.»

به گفته عالمان دین بدرفتاری کارمندان حکومت با مردم، سبب دور شدن مردم از نظام می‌شود.

غلام محمد محمدی، باشنده هرات، گفت: «به همراه ملت خود و زیر دستان خود تواضع و فروتنی بکنیم خدای ناکرده این حکومت سبب تکبر نگردد.»

محمد نسیم شهیدزاده، آمر حوزه یازدهم شهرداری هرات به طلوع‌نیوز گفت: «ما به کارمندان خود توصیه کردیم که با مردم برخورد درست داشته باشند و به موقع کارهای مردم را اجرا کنند.»

در همین حال، باشندگان هرات نیز خواهان عملکرد بهتر نهادهای امنیتی در تامین امنیت و رفتار مناسب با مردم استند.

همایون، باشنده هرات، گفت: «نه حکومت بدون رعیت حکومت می‌تواند و نه هم رعیت بدون حکومت تمام مسوولین باید رویه نیک که مطالعه کرده‌اند در کتاب‌ها انجام بدهند.»

عبدالسلام محمدی، باشنده دیگر بادغیس، گفت: «چون نظام نظام اسلامی است رویه که اسلام برای شان گفته همان را تطبیق بکند خیلی خوب می‌شود.»
عالمان دین در این نشست، رفتار خوب نهادهای امنیتی با مردم را به سود حکومت می‌دانند.

به گفته آنان، بدون همکاری مردم تامین امنیت دشوار خواهد بود.

خواست شورای عالمان دین هرات از مسوولان برای رفتار خوب با مردم و تامین امنیت

به گفته عالمان دین بدرفتاری کارمندان حکومت با مردم، سبب دور شدن مردم از نظام می‌شود.

تصویر بندانگشتی

شورای ولایتی عالمان دین هرات در یک نشست مشترک با مسوولان امنیتی حوزه‌های شهر هرات، از آنان خواسته است که با مردم رفتار خوب داشته باشند و به کارهای اداری آنان به موقع رسیدگی کنند.

این عالمان دین همچنان خواهان تامین امنیت بیش‌تر در شهر هرات استند.

محمد بشر حلیمی، رییس شورای ولایتی علمای هرات در این باره گفت: «این مردم که می‌توانند وطن را آباد کند نگهداری کرده می‌توانند، امنیت را گرفته می‌تواند این مردم شما استید، اگر بار نخست مردم را متنفر می‌کنند حقوق شان را ضایع می‌کند، آزار اذیت شان می‌کند و مردم را از نظام گریزان می‌کند آن هم شما استید چون که مردم بار اول به شما مراجعه می‌کنند.»

به گفته عالمان دین بدرفتاری کارمندان حکومت با مردم، سبب دور شدن مردم از نظام می‌شود.

غلام محمد محمدی، باشنده هرات، گفت: «به همراه ملت خود و زیر دستان خود تواضع و فروتنی بکنیم خدای ناکرده این حکومت سبب تکبر نگردد.»

محمد نسیم شهیدزاده، آمر حوزه یازدهم شهرداری هرات به طلوع‌نیوز گفت: «ما به کارمندان خود توصیه کردیم که با مردم برخورد درست داشته باشند و به موقع کارهای مردم را اجرا کنند.»

در همین حال، باشندگان هرات نیز خواهان عملکرد بهتر نهادهای امنیتی در تامین امنیت و رفتار مناسب با مردم استند.

همایون، باشنده هرات، گفت: «نه حکومت بدون رعیت حکومت می‌تواند و نه هم رعیت بدون حکومت تمام مسوولین باید رویه نیک که مطالعه کرده‌اند در کتاب‌ها انجام بدهند.»

عبدالسلام محمدی، باشنده دیگر بادغیس، گفت: «چون نظام نظام اسلامی است رویه که اسلام برای شان گفته همان را تطبیق بکند خیلی خوب می‌شود.»
عالمان دین در این نشست، رفتار خوب نهادهای امنیتی با مردم را به سود حکومت می‌دانند.

به گفته آنان، بدون همکاری مردم تامین امنیت دشوار خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره