Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یونیسف: ۱۶ میلیون کودک در افغانستان نیازمند دریافت کمک اند

فران اکیزا، نماینده صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل (یونسیف) در افغانستان می‌گوید که شانزده میلیون کودک در افغانستان نیازمند پشتیبانی و دریافت کمک‌های بشری هستند.

آقای اکیزا در یک نوار تصویری که در صفحه‌ی يونیسف - افغانستان پخش شده، افزوده است که حقوق کودکان در افغانستان با گذشت هر روز در حال بدتر شدن است و شمار زیادی از کودکان در این کشور، بیشتر از سن خود زیر بار مسوولیت قرار دارند.

فران اکیزا، نماینده یونیسف گفته است: «لبخند این اطفال به من امید می‌دهد. این لبخند می‌تواند فضای دوستانه‌ای را در یک کشوری که تقریبا ۱۶ میلیون کودک نیازمند پشتیبانی و کمک‌های بشردوستانه است، ایجاد کند. در کشوری که تعداد زیادی از بچه‌ها زیر بار مسوولیت‌هایی فراتر از سن خود قرار دارند، در کشوری که حقوق کودکان هر روز تضعیف می‌شود.»

اما وزارت اقتصاد می‌گوید که کودکان در افغانستان هم به کمک‌های بشردوستانه و همچنان در بخش آموزش نیاز به حمایت دارند و جهان باید حکومت سرپرست را در هر دو زمینه حمایت کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «کودکان افغانستان هم در حوزه کمک‌های بشردوستانه و هم در حوزه تعلیم و آموزش نیازمند حمایت هستند. تقاضای ما از جامعه بین‌المللی این است که امارت اسلامی را در هر دو حوزه مورد حمایت قرار بدهند.»

همزمان با این، شماری از کودکان در پایتخت می‌گویند که از بهر پیش‌برد امور زندگی خانواده‌های خود رو به کارهای شاق آورده‌اند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهد تا به حقوق کودکان بیشتر توجه کند.

نجیب، یکی از کودکان کارگر، گفت: «از حکومت می‌خواهیم که توجه بالای ما کند. درس بخوانیم. مکتب برویم. آینده خود را بسازیم.»

سمیر که در گوشه‌یی از شهر کابل کراچی‌رانی می‌کند، می‌گوید: «از کراچی‌رانی هیچ چیزی جور نمی‌شود. ما باید مکتب بخوانیم و درس یاد بگیریم.»

پیش از این، رییس سازمان کار در افغانستان از افزایش شمار کودکان کارگر در کشور خبر داده و گفته است که نبردهای چندین دهه و فقر و تنگ‌دستی خانواده‌ها از علت‌های اصلی رو آوردن کودکان کشور به کارهای شاق شمرده می‌شوند.

یونیسف: ۱۶ میلیون کودک در افغانستان نیازمند دریافت کمک اند

آقای اکیزا در یک نوار تصویری افزوده است که حقوق کودکان در افغانستان با گذشت هر روز در حال بدتر شدن است.

تصویر بندانگشتی

فران اکیزا، نماینده صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل (یونسیف) در افغانستان می‌گوید که شانزده میلیون کودک در افغانستان نیازمند پشتیبانی و دریافت کمک‌های بشری هستند.

آقای اکیزا در یک نوار تصویری که در صفحه‌ی يونیسف - افغانستان پخش شده، افزوده است که حقوق کودکان در افغانستان با گذشت هر روز در حال بدتر شدن است و شمار زیادی از کودکان در این کشور، بیشتر از سن خود زیر بار مسوولیت قرار دارند.

فران اکیزا، نماینده یونیسف گفته است: «لبخند این اطفال به من امید می‌دهد. این لبخند می‌تواند فضای دوستانه‌ای را در یک کشوری که تقریبا ۱۶ میلیون کودک نیازمند پشتیبانی و کمک‌های بشردوستانه است، ایجاد کند. در کشوری که تعداد زیادی از بچه‌ها زیر بار مسوولیت‌هایی فراتر از سن خود قرار دارند، در کشوری که حقوق کودکان هر روز تضعیف می‌شود.»

اما وزارت اقتصاد می‌گوید که کودکان در افغانستان هم به کمک‌های بشردوستانه و همچنان در بخش آموزش نیاز به حمایت دارند و جهان باید حکومت سرپرست را در هر دو زمینه حمایت کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «کودکان افغانستان هم در حوزه کمک‌های بشردوستانه و هم در حوزه تعلیم و آموزش نیازمند حمایت هستند. تقاضای ما از جامعه بین‌المللی این است که امارت اسلامی را در هر دو حوزه مورد حمایت قرار بدهند.»

همزمان با این، شماری از کودکان در پایتخت می‌گویند که از بهر پیش‌برد امور زندگی خانواده‌های خود رو به کارهای شاق آورده‌اند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهد تا به حقوق کودکان بیشتر توجه کند.

نجیب، یکی از کودکان کارگر، گفت: «از حکومت می‌خواهیم که توجه بالای ما کند. درس بخوانیم. مکتب برویم. آینده خود را بسازیم.»

سمیر که در گوشه‌یی از شهر کابل کراچی‌رانی می‌کند، می‌گوید: «از کراچی‌رانی هیچ چیزی جور نمی‌شود. ما باید مکتب بخوانیم و درس یاد بگیریم.»

پیش از این، رییس سازمان کار در افغانستان از افزایش شمار کودکان کارگر در کشور خبر داده و گفته است که نبردهای چندین دهه و فقر و تنگ‌دستی خانواده‌ها از علت‌های اصلی رو آوردن کودکان کشور به کارهای شاق شمرده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره