Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش کودکان کارگر در پایتخت و خواست‌ها برای پشتیبانی خانواده‌های نیازمند

با آن‌که بارها از گردآوری کودکان زیر سن و کارگر در پایتخت گزارش شده است؛ اما شمار کودکانی که در بخش‌های کابل مصروف کار‌های شاق و تکدی‌گری اند، بیش‌تر شده است.

برخی باشندگان پایتخت از حکومت سرپرست می‌خواهند که این کودکان را گردآوری و به خانواده‌های آنان کمک مالی کند.

رحمت گل، باشنده کابل، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «به جای این‌که کم شود تعداد کودکان کارگر دیگر هم زیاد شده است و دلیل اصلی آن فقر و غربت است.»

فیض الله، یکی دیگر از باشندگان کابل گفت: «کودکان که از ۱۵ به پایان است حق کار را ندارد به این معنی که این‌ها کار نمی‌توانند.»

برخی این کوکان می‌گویند که فقر و ناداری سبب شده است تا آنان به کارهای شاق رو آورند.

حسیب، یکی از کودکان کاگر در کابل گفت: «روزهای که کار نمی‌باشد یک چیزی هموار می‌کنم کسی می‌آید ۲۰ افغانی ۱۰ افغانی می‌دهند می‌برم خانه خرچ خانه ما می‌شود یگلن وقت‌ها ۵۰ الی ۶۰ افغانی کار می‌کنم.»

همزمان با این، وزارت کار و امور اجتماعی آمار می‌دهد که بیش از ۵هزار کودک کارگر را در نزدیک به دو سال پسین از سطح شهر گردآوری کرده است.

شرف الدین شرف، رییس دفتر وزیر کار و امور اجتماعی گفت: «در حدود ۲ هزار کودک تثبیت شده‌ که مستحق کمک استند و به آن‌ها کمک شده است ماهانه برای آن‌ها هنوزهم ۲هزار افغانی داده می‌شود.»

وزارت کار و امور اجتماعی می‌افزاید که برای رسیدگی به کودکان بی‌سرپرست و بی‌بضاعت با سازمان‌های گوناگون از جمله یونیسف نیز روی ایجاد مرکزهای آموزشی و حرفه‌ای در تفاهم هستند.

افزایش کودکان کارگر در پایتخت و خواست‌ها برای پشتیبانی خانواده‌های نیازمند

برخی این کوکان می‌گویند که فقر و ناداری سبب شده است تا آنان به کارهای شاق رو آورند.

تصویر بندانگشتی

با آن‌که بارها از گردآوری کودکان زیر سن و کارگر در پایتخت گزارش شده است؛ اما شمار کودکانی که در بخش‌های کابل مصروف کار‌های شاق و تکدی‌گری اند، بیش‌تر شده است.

برخی باشندگان پایتخت از حکومت سرپرست می‌خواهند که این کودکان را گردآوری و به خانواده‌های آنان کمک مالی کند.

رحمت گل، باشنده کابل، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «به جای این‌که کم شود تعداد کودکان کارگر دیگر هم زیاد شده است و دلیل اصلی آن فقر و غربت است.»

فیض الله، یکی دیگر از باشندگان کابل گفت: «کودکان که از ۱۵ به پایان است حق کار را ندارد به این معنی که این‌ها کار نمی‌توانند.»

برخی این کوکان می‌گویند که فقر و ناداری سبب شده است تا آنان به کارهای شاق رو آورند.

حسیب، یکی از کودکان کاگر در کابل گفت: «روزهای که کار نمی‌باشد یک چیزی هموار می‌کنم کسی می‌آید ۲۰ افغانی ۱۰ افغانی می‌دهند می‌برم خانه خرچ خانه ما می‌شود یگلن وقت‌ها ۵۰ الی ۶۰ افغانی کار می‌کنم.»

همزمان با این، وزارت کار و امور اجتماعی آمار می‌دهد که بیش از ۵هزار کودک کارگر را در نزدیک به دو سال پسین از سطح شهر گردآوری کرده است.

شرف الدین شرف، رییس دفتر وزیر کار و امور اجتماعی گفت: «در حدود ۲ هزار کودک تثبیت شده‌ که مستحق کمک استند و به آن‌ها کمک شده است ماهانه برای آن‌ها هنوزهم ۲هزار افغانی داده می‌شود.»

وزارت کار و امور اجتماعی می‌افزاید که برای رسیدگی به کودکان بی‌سرپرست و بی‌بضاعت با سازمان‌های گوناگون از جمله یونیسف نیز روی ایجاد مرکزهای آموزشی و حرفه‌ای در تفاهم هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره