Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن زمینه‌ی آموزش رایگان برای ‌کودکان در پایتخت

یک آموزگار در پایتخت برای صدها کودک زمینه آموزش را به گونه‌ی رایگان فراهم ساخته است.

وزیرخان که بنیان‌گذار مرکزی زیر نام "مکتب سیار" در کابل است می‌گوید که این کار را به هدف فراهم ساختن زمینه آموزش، برای کودکان باز مانده‌ از آموزش، انجام می‌دهد.

وزیرخان، آموزگار به خبرنگار طلوع‌نیوز، گفت «شما دیدین که در میان این کودکان زیادترشان دختر استند و کودکان معلول نیز شامل استند، این کودکان پیش از این به مکتب نمی‌رفتن و این بار اول شان است که به اینجا می‌ایند و در مکتب اشتراک می‌کنند در این مکتب بزرگان نیز اشتراک می‌کنند.»

زرگی ۱۲ ساله می‌گوید که هر چند از نداشتن مکتب نگران است، اما از این‌که اینجا سرگرم آموزش شده شادمان بنظر می‌رسد.

زرگی، به طلوع‌نیوز، گفت: «من می‌خواهم که اینجا مکتب جور شود و در اینده من داکتر شوم و شش ما می‌شود که این در اینجا مکتب جور شده است.»

مریم، دانش‌آموز، می‌گوید: «گاهی افتاب است گاهی باران و برخی اوقات نیز خاک باد می‌باشد اینجا و ما می‌خواهیم که اینجا مکتب ساخته شود مشکلات ما زیاد است ما کتابچه و قلم نداریم.»

همزمان با این، برخی از پایتخت نشینان خواهان ایجاد مکتب و فراهم ساختن زمینه آموزش از سوی حکومت سرپرست به این کودکان استند.

مامور، باشنده کابل، گفت: «شما خودتان این اطفال را می‌بینید این خاک باد را بیبینید و این افتاب را نگاه کنید در همین حالت اطفال ما اینجا درس می‌خوانند.»

نورالدین، باشنده کابل، گفت: «در اینجا مکتب نیست حالا نیز شکر گذار استیم که زمینه مساعد شده کم کم درس می‌خوانیم.»

ناامنی، فقر، دوری راه، نبود مکتب و کم‌بود آموزگاران از علت‌های پنداشته می‌شوند که سبب محرومیت کودکان کشور از رفتن به مکتب شده‌ است.

فراهم شدن زمینه‌ی آموزش رایگان برای ‌کودکان در پایتخت

همزمان با این، برخی از پایتخت نشینان خواهان ایجاد مکتب و فراهم ساختن زمینه آموزش از سوی حکومت سرپرست به این کودکان استند.

تصویر بندانگشتی

یک آموزگار در پایتخت برای صدها کودک زمینه آموزش را به گونه‌ی رایگان فراهم ساخته است.

وزیرخان که بنیان‌گذار مرکزی زیر نام "مکتب سیار" در کابل است می‌گوید که این کار را به هدف فراهم ساختن زمینه آموزش، برای کودکان باز مانده‌ از آموزش، انجام می‌دهد.

وزیرخان، آموزگار به خبرنگار طلوع‌نیوز، گفت «شما دیدین که در میان این کودکان زیادترشان دختر استند و کودکان معلول نیز شامل استند، این کودکان پیش از این به مکتب نمی‌رفتن و این بار اول شان است که به اینجا می‌ایند و در مکتب اشتراک می‌کنند در این مکتب بزرگان نیز اشتراک می‌کنند.»

زرگی ۱۲ ساله می‌گوید که هر چند از نداشتن مکتب نگران است، اما از این‌که اینجا سرگرم آموزش شده شادمان بنظر می‌رسد.

زرگی، به طلوع‌نیوز، گفت: «من می‌خواهم که اینجا مکتب جور شود و در اینده من داکتر شوم و شش ما می‌شود که این در اینجا مکتب جور شده است.»

مریم، دانش‌آموز، می‌گوید: «گاهی افتاب است گاهی باران و برخی اوقات نیز خاک باد می‌باشد اینجا و ما می‌خواهیم که اینجا مکتب ساخته شود مشکلات ما زیاد است ما کتابچه و قلم نداریم.»

همزمان با این، برخی از پایتخت نشینان خواهان ایجاد مکتب و فراهم ساختن زمینه آموزش از سوی حکومت سرپرست به این کودکان استند.

مامور، باشنده کابل، گفت: «شما خودتان این اطفال را می‌بینید این خاک باد را بیبینید و این افتاب را نگاه کنید در همین حالت اطفال ما اینجا درس می‌خوانند.»

نورالدین، باشنده کابل، گفت: «در اینجا مکتب نیست حالا نیز شکر گذار استیم که زمینه مساعد شده کم کم درس می‌خوانیم.»

ناامنی، فقر، دوری راه، نبود مکتب و کم‌بود آموزگاران از علت‌های پنداشته می‌شوند که سبب محرومیت کودکان کشور از رفتن به مکتب شده‌ است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره