Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استادان تربیه معلم: امارت اسلامی نهادهای تربیه معلم را ملغا کرده است

برخی استادان نهادهای تربیه معلم در کشور می‌گویند که بر بنیاد یک تصمیم تازه امارت اسلامی، نهادهای تربیه معلم در کابل و برخی ولایت‌ها ملغا اعلام شده‌اند.

استادان از این تصمیم که هزاران آموزگار را بی‌کار می‌سازد، انتقاد می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا در این باره بازنگری کند.

حامد احمدزاده، استاد دارالمعلمین پروان به طلوع‌نیوز گفت: «طی یک مکتوبی، یک طرزالعملی خاصی که خیلی متأسف استم که یک نهاد تحصیلی که بدنه معارف بود، ستون فقرات جامعه بود، در حقیقت چهار هزار استاد کادری و بیش از یک هزار بخش اداری کارمندان اداری و خدماتی دارالمعلمین‌ها ملغا اعلام شدند. از طرف وزارت معارف افغانستان ملغا اعلام شده.»

به گفته‌ی استادان، با این اقدام بیش از ۴هزار کادر واحدهای تربیه معلم در کشور بی‌سرنوشت می‌شوند.

ذبیح الله هاشمی، استاد تربیه معلم پروان، گفت: «وزارت معارف از یک طرف ادعا می‌کند که معلمین مکاتب مسلکی نیستند و از طرف دیگر چهار هزار استاد کادری از بدنه وزارت معارف حذف می‌کنند.»

مقام الدین حنیف، استاد تربیه معلم پروان، می‌گوید: «چطور می‌توانیم در آینده برای اولاد خود پاسخگو باشیم. چطور می‌توانیم به اولاد خود بگوییم که برو درس بخوان. تعلیم و تحصیل بکن. خواهد گفت که پدر شما خواندید چه کردید که ما بکنیم.»

از سویی‌هم، وزارت معارف در مکتوبی که شش روز پیش پخش کرده، گفته است که آموزگاران و کارمندان اداری و خدماتی نهادهای تربیه معلم در بست‌های خالی مکتب‌ها، مدرسه‌ها و همچنان دارالحفاظ‌ها، گماشته خواهند شد.

طلوع‌نیوز خواست دیدگاه وزارت معارف را نیز در این باره داشته باشد؛ اما موفق نشد.

فرهاد ابرار، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «بجا نیست که هزاران معلم و کارمند اداری مسلکی این نهاد شغل‌های خود را از دست بدهند و از طرف دیگر، این‌که ما با چالش کم‌بود معلم مسلکی در آینده مواجه شویم، دور از تصور نیست.»

گفته می‌شود بیش از ۶هزار استاد، کارمند اداری و خدماتی در نهادهای تربیه معلم کشور سرگرم تدریس و کار هستند.

استادان تربیه معلم: امارت اسلامی نهادهای تربیه معلم را ملغا کرده است

وزارت معارف در مکتوبی گفته است که آموزگاران و کارمندان اداری و خدماتی نهادهای تربیه معلم در بست‌های خالی مکتب‌ها، مدرسه‌ها و دارالحفاظ‌ها، گماشته خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

برخی استادان نهادهای تربیه معلم در کشور می‌گویند که بر بنیاد یک تصمیم تازه امارت اسلامی، نهادهای تربیه معلم در کابل و برخی ولایت‌ها ملغا اعلام شده‌اند.

استادان از این تصمیم که هزاران آموزگار را بی‌کار می‌سازد، انتقاد می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا در این باره بازنگری کند.

حامد احمدزاده، استاد دارالمعلمین پروان به طلوع‌نیوز گفت: «طی یک مکتوبی، یک طرزالعملی خاصی که خیلی متأسف استم که یک نهاد تحصیلی که بدنه معارف بود، ستون فقرات جامعه بود، در حقیقت چهار هزار استاد کادری و بیش از یک هزار بخش اداری کارمندان اداری و خدماتی دارالمعلمین‌ها ملغا اعلام شدند. از طرف وزارت معارف افغانستان ملغا اعلام شده.»

به گفته‌ی استادان، با این اقدام بیش از ۴هزار کادر واحدهای تربیه معلم در کشور بی‌سرنوشت می‌شوند.

ذبیح الله هاشمی، استاد تربیه معلم پروان، گفت: «وزارت معارف از یک طرف ادعا می‌کند که معلمین مکاتب مسلکی نیستند و از طرف دیگر چهار هزار استاد کادری از بدنه وزارت معارف حذف می‌کنند.»

مقام الدین حنیف، استاد تربیه معلم پروان، می‌گوید: «چطور می‌توانیم در آینده برای اولاد خود پاسخگو باشیم. چطور می‌توانیم به اولاد خود بگوییم که برو درس بخوان. تعلیم و تحصیل بکن. خواهد گفت که پدر شما خواندید چه کردید که ما بکنیم.»

از سویی‌هم، وزارت معارف در مکتوبی که شش روز پیش پخش کرده، گفته است که آموزگاران و کارمندان اداری و خدماتی نهادهای تربیه معلم در بست‌های خالی مکتب‌ها، مدرسه‌ها و همچنان دارالحفاظ‌ها، گماشته خواهند شد.

طلوع‌نیوز خواست دیدگاه وزارت معارف را نیز در این باره داشته باشد؛ اما موفق نشد.

فرهاد ابرار، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «بجا نیست که هزاران معلم و کارمند اداری مسلکی این نهاد شغل‌های خود را از دست بدهند و از طرف دیگر، این‌که ما با چالش کم‌بود معلم مسلکی در آینده مواجه شویم، دور از تصور نیست.»

گفته می‌شود بیش از ۶هزار استاد، کارمند اداری و خدماتی در نهادهای تربیه معلم کشور سرگرم تدریس و کار هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره