Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آزمون کانکور امسال در غیاب دختران برگزار خواهد شد

اداره ملی امتحانات کشور گفته است که تنها پسران می‌توانند در آزمون کانکور امسال شرکت کنند.

به گفته‌ی این نهاد، وزارت تحصیلات عالی با فرستادن مکتوبی از این اداره خواسته است که تنها از فارغان پسر آزمون کانکور اخذ کند.

اداره ملی امتحانات گفته است: « یک مکتوب از سوی وزارت تحصیلات عالی درباره‌ی جذب محصلان ذکور در آزمون کانکور امسال رسیده است. پس این کار وزارت تحصیلات عالی است که از کی آزمون اخذ کند و از کی اخذ نکند. اداره ملی امتحانات کدام مسوولیتی در این باره بر دوش ندارد.»

وزارت تحصیلات عالی ممنوعیت دختران در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ را تایید می‌کند؛ اما در این باره جزییات ارایه نکرده است.

برخی فعالان حقوق بانوان به این باور‌اند که حذف بانوان از جامعه پیامد‌های ناگوار به دنبال دارد.

ثریا پیکان، فعال حقوق زن، گفت: «متاسفانه حکومت سرپرست در این راستا کوتا آمده و نتوانسته است در مدت دو سال درهای مکتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کند.»

در همین حال، شماری از فارغان دختر با انتقاد از این تصمیم، از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به آنان حق شرکت در آزمون کانکو را بدهد.

سحر، فارغ صنف دوازده، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما به خاطر این‌که در افغانستان درس خوانده نمی‌توانیم و پیش‌رفت کرده نمی‌توانیم، نمی‌خواهیم که مهاجر شویم.»

کبرا، یکی دیگر از فارغان گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که لطفا به عنوان یک انسان به عنوان یک دختر، برای ما احترام قایل شوند و دروازه‌های مکاتب را برای ما باز کنند و اجازه بدهند که در کانکور اشتراک داشته داشته باشیم.»

پسران نیز خواهان شرکت دختران در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲هستند.

الهام، دانش‌آموز، در این باره گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که دختران هم مثل ما حق تحصیل دارند و علم برای هر مرد و زن فرض است.»

اداره ملی امتحانات تاکید کرده است که سوالات کانکور سال ۱۴۰۲ بربنیاد نصاب فعلی آماده شده و همچنان این آزمون در پنج دور گرفته می‌شود که دور اول در ۱۱ ولایت به تاریخ ۲۹ و ۳۰ سرطان، دور دوم در ۱۲ ولایت، دور سوم در ۱۰ ولایت، دور چهارم تنها در پایتخت و در دور پنجم آزمون متفرقه گرفته خواهد شد.

آزمون کانکور امسال در غیاب دختران برگزار خواهد شد

وزارت تحصیلات عالی ممنوعیت دختران در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ را تایید می‌کند؛ اما در این باره جزییات ارایه نکرده است.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی امتحانات کشور گفته است که تنها پسران می‌توانند در آزمون کانکور امسال شرکت کنند.

به گفته‌ی این نهاد، وزارت تحصیلات عالی با فرستادن مکتوبی از این اداره خواسته است که تنها از فارغان پسر آزمون کانکور اخذ کند.

اداره ملی امتحانات گفته است: « یک مکتوب از سوی وزارت تحصیلات عالی درباره‌ی جذب محصلان ذکور در آزمون کانکور امسال رسیده است. پس این کار وزارت تحصیلات عالی است که از کی آزمون اخذ کند و از کی اخذ نکند. اداره ملی امتحانات کدام مسوولیتی در این باره بر دوش ندارد.»

وزارت تحصیلات عالی ممنوعیت دختران در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ را تایید می‌کند؛ اما در این باره جزییات ارایه نکرده است.

برخی فعالان حقوق بانوان به این باور‌اند که حذف بانوان از جامعه پیامد‌های ناگوار به دنبال دارد.

ثریا پیکان، فعال حقوق زن، گفت: «متاسفانه حکومت سرپرست در این راستا کوتا آمده و نتوانسته است در مدت دو سال درهای مکتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کند.»

در همین حال، شماری از فارغان دختر با انتقاد از این تصمیم، از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به آنان حق شرکت در آزمون کانکو را بدهد.

سحر، فارغ صنف دوازده، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما به خاطر این‌که در افغانستان درس خوانده نمی‌توانیم و پیش‌رفت کرده نمی‌توانیم، نمی‌خواهیم که مهاجر شویم.»

کبرا، یکی دیگر از فارغان گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که لطفا به عنوان یک انسان به عنوان یک دختر، برای ما احترام قایل شوند و دروازه‌های مکاتب را برای ما باز کنند و اجازه بدهند که در کانکور اشتراک داشته داشته باشیم.»

پسران نیز خواهان شرکت دختران در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲هستند.

الهام، دانش‌آموز، در این باره گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که دختران هم مثل ما حق تحصیل دارند و علم برای هر مرد و زن فرض است.»

اداره ملی امتحانات تاکید کرده است که سوالات کانکور سال ۱۴۰۲ بربنیاد نصاب فعلی آماده شده و همچنان این آزمون در پنج دور گرفته می‌شود که دور اول در ۱۱ ولایت به تاریخ ۲۹ و ۳۰ سرطان، دور دوم در ۱۲ ولایت، دور سوم در ۱۰ ولایت، دور چهارم تنها در پایتخت و در دور پنجم آزمون متفرقه گرفته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره