Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان مهلت؛ شماری از آرایش‌گاه‌ها در کابل بسته شدند

همزمان با نخستین روز مسدود شدن آرایشگاه‌های زنان، سازمان ملل متحد می‌گوید که این کار اقتصاد خانواده‌ها را زیان خواهد رساند.

در سوی دیگر، برخی آرایشگران می‌گویند که با مسدود شدن آرایشگاه‌های شان دیگر نمی‌توانند نان‌آوران خانواده‌های شان باشند.

مستوره که از بیست سال در یک آرایش‌گاه مصروف است، می‌گوید که بیش از ده بانو با او کار می‌کنند و هرکدام نان‌آور خانواده‌ای است.

مستوره به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از همین مغازه ده نفر ده خانواده را پشتیبانی می‌کنند و نان‌آور خانه‌های شان هستند. همه آنان از روی مشکلات به این‌جا می‌آیند.»

هما، آرایش‌گر می‌گوید: «امروز، هم نان ما را از ما گرفتند و هم کار ما را. ما در این روز خیلی جگر خون هستیم.»

این در حالی‌ست که با پایان مهلت یک ماهه، شماری از سالن‌های آرایشی امروز در کابل بسته شده شدند.

در همین حال، فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری خواهان ملغا شدن تصمیم بسته ماندن آرایش‌گاه‌های زنانه شده است.

او در این باره گفته است: «دبیرکل از تلاش‌های ماموریت کمک‌رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما که از مقام‌های کنونی خواسته است تا فرمان تعطیلی آرایشگاه‌ها را پس بگیرد. یوناما گفته است که این محدودیت بر حقوق زنان از جمله بر اوضاع اقتصادی آنان تاثیر منفی خواهد گذاشت و با پشتیبانی از کارآفرینی زنان در تضاد است و ما به دنبال لغو این ممنوعیت‌ها بر زنان هستیم.»

از سویی‌هم، نماینده شهرداری کابل می‌گوید که پس از سوم اسد، جواز کار آرایشگاه‌های زنان  نامعتبر بوده و تا فرمان بعدی به آنان اجازه کار را نخواهند داشت.

نعمت‌الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل به طلوع‌نیوز گفت: «بعد از این‌که سه اسد بگذرد، این جوازها دیگر ارزش نخواهد داشت و اعتبار آن تمام شده و لغو می‌شوند. در شهر کابل هم تنها اصناف اجازه فعالیت دارند که مطابق قانون جواز داشته باشند.»

پیش از این اتحادیه آرایش‌گران گفته بود که با عملی شدن این تصمیم، بیش از ۱۲هزار آرایش‌گاه‌ زنان در کشور مسدود می‌شوند و بیش از ۵۰هزار کارگر این آرایش‌گاه‌ها بی‌کار خواهند شد.

پایان مهلت؛ شماری از آرایش‌گاه‌ها در کابل بسته شدند

نماینده شهرداری کابل می‌گوید که پس از سوم اسد، جواز کار آرایشگاه‌های زنان  نامعتبر بوده و تا فرمان بعدی به آنان اجازه کار را نخواهند داشت.

تصویر بندانگشتی

همزمان با نخستین روز مسدود شدن آرایشگاه‌های زنان، سازمان ملل متحد می‌گوید که این کار اقتصاد خانواده‌ها را زیان خواهد رساند.

در سوی دیگر، برخی آرایشگران می‌گویند که با مسدود شدن آرایشگاه‌های شان دیگر نمی‌توانند نان‌آوران خانواده‌های شان باشند.

مستوره که از بیست سال در یک آرایش‌گاه مصروف است، می‌گوید که بیش از ده بانو با او کار می‌کنند و هرکدام نان‌آور خانواده‌ای است.

مستوره به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از همین مغازه ده نفر ده خانواده را پشتیبانی می‌کنند و نان‌آور خانه‌های شان هستند. همه آنان از روی مشکلات به این‌جا می‌آیند.»

هما، آرایش‌گر می‌گوید: «امروز، هم نان ما را از ما گرفتند و هم کار ما را. ما در این روز خیلی جگر خون هستیم.»

این در حالی‌ست که با پایان مهلت یک ماهه، شماری از سالن‌های آرایشی امروز در کابل بسته شده شدند.

در همین حال، فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری خواهان ملغا شدن تصمیم بسته ماندن آرایش‌گاه‌های زنانه شده است.

او در این باره گفته است: «دبیرکل از تلاش‌های ماموریت کمک‌رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما که از مقام‌های کنونی خواسته است تا فرمان تعطیلی آرایشگاه‌ها را پس بگیرد. یوناما گفته است که این محدودیت بر حقوق زنان از جمله بر اوضاع اقتصادی آنان تاثیر منفی خواهد گذاشت و با پشتیبانی از کارآفرینی زنان در تضاد است و ما به دنبال لغو این ممنوعیت‌ها بر زنان هستیم.»

از سویی‌هم، نماینده شهرداری کابل می‌گوید که پس از سوم اسد، جواز کار آرایشگاه‌های زنان  نامعتبر بوده و تا فرمان بعدی به آنان اجازه کار را نخواهند داشت.

نعمت‌الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل به طلوع‌نیوز گفت: «بعد از این‌که سه اسد بگذرد، این جوازها دیگر ارزش نخواهد داشت و اعتبار آن تمام شده و لغو می‌شوند. در شهر کابل هم تنها اصناف اجازه فعالیت دارند که مطابق قانون جواز داشته باشند.»

پیش از این اتحادیه آرایش‌گران گفته بود که با عملی شدن این تصمیم، بیش از ۱۲هزار آرایش‌گاه‌ زنان در کشور مسدود می‌شوند و بیش از ۵۰هزار کارگر این آرایش‌گاه‌ها بی‌کار خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره