Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کمک‌های بهداشتی‌اش را در افغانستان متوقف می‌کند

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، می‌گوید که تا پایان ماه اگست پشتیبانی از شفاخانه‌های دولتی در کشور را متوقف خواهد کرد.

سخنگوی این نهاد علت متوقف ساختن پشتیبانی از شفاخانه‌های دولتی را، کم‌بود بودجه کلی این نهاد می‌داند.

پرویز احمد فیضی، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، گفت: «در ماه اپریل سال جاری عرضه دوا به ۲۵ شفاخانه افغانستان از سوی ما متوقف شده اما پرداخت حقوق پرسونل صحی و هزینه‌های جاری را تا پایان ماه اگست سال جاری ادامه می‌دهیم باوجود این هم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به ارایه کمک به افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله بازتوانی فزیکی، آب، زندان‌ها، مصوونیت اقتصادی و واکنش اظطراری ادامه می‌دهد.»

بر بنیاد آمار‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این نهاد، پس از اگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا کنون ۲۵ شفاخانه را پشتیبانی کرده که در نتیجه آن ۲۵ میلیون تن در سراسر کشور به خدمات بهداشتی دست‌رسی پیدا کرده‌اند.

اما وزارت صحت عامه در واکنش به این تصمیم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌افزاید که این وزارت توانایی تأمین ارایه خدمات بهداشتی در کشور را دارد.

شرأفت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «اگر این قسم یک وضعیت به وجود می‌آید که آن‌ها با بعضی از شفاخانه‌ها کمک‌های شان را بند می‌کنند ما راه دیگر را که مشروع باشد از آن استفاده می‌کنیم و برای آن مرکزها لوازم فراهم می‌کنیم.»

همزمان با این، شماری از باشندگان پایتخت از نهاد‌های مددرسان بهداشتی می‌خواهند تا پیشتیبانی از سکتور صحی کشور را متوقف نسازند.

فضل من الله، به طلوع‌نیوز، گفت: « بعضی از معاینات که است از جمله خون، عکس و بعضی چیزها تمامش رایگان است اگر بیش‌تر از این سهولت‌ها فراهم شود ما خوش می‌شویم.»

روکی، باشنده کابل، می‌گوید: «اگر نهادها کمک‌هایش را قطع کند ما و شما در شرایط بحرانی قرار داریم مردم بی‌کار است زمینه‌ی فراهم نیست مشکلات خود را رفع کند.»

پیش از این سازمان جهانی با پخش گزارشی گفته بود، در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۱۷ میلیون تن در افغانستان به مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی نیاز خواهند داشت.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کمک‌های بهداشتی‌اش را در افغانستان متوقف می‌کند

همزمان با این، شماری از باشندگان پایتخت از نهاد‌های مددرسان بهداشتی می‌خواهند تا پیشتیبانی از سکتور صحی کشور را متوقف نسازند.

تصویر بندانگشتی

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، می‌گوید که تا پایان ماه اگست پشتیبانی از شفاخانه‌های دولتی در کشور را متوقف خواهد کرد.

سخنگوی این نهاد علت متوقف ساختن پشتیبانی از شفاخانه‌های دولتی را، کم‌بود بودجه کلی این نهاد می‌داند.

پرویز احمد فیضی، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، گفت: «در ماه اپریل سال جاری عرضه دوا به ۲۵ شفاخانه افغانستان از سوی ما متوقف شده اما پرداخت حقوق پرسونل صحی و هزینه‌های جاری را تا پایان ماه اگست سال جاری ادامه می‌دهیم باوجود این هم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به ارایه کمک به افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله بازتوانی فزیکی، آب، زندان‌ها، مصوونیت اقتصادی و واکنش اظطراری ادامه می‌دهد.»

بر بنیاد آمار‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این نهاد، پس از اگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا کنون ۲۵ شفاخانه را پشتیبانی کرده که در نتیجه آن ۲۵ میلیون تن در سراسر کشور به خدمات بهداشتی دست‌رسی پیدا کرده‌اند.

اما وزارت صحت عامه در واکنش به این تصمیم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌افزاید که این وزارت توانایی تأمین ارایه خدمات بهداشتی در کشور را دارد.

شرأفت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «اگر این قسم یک وضعیت به وجود می‌آید که آن‌ها با بعضی از شفاخانه‌ها کمک‌های شان را بند می‌کنند ما راه دیگر را که مشروع باشد از آن استفاده می‌کنیم و برای آن مرکزها لوازم فراهم می‌کنیم.»

همزمان با این، شماری از باشندگان پایتخت از نهاد‌های مددرسان بهداشتی می‌خواهند تا پیشتیبانی از سکتور صحی کشور را متوقف نسازند.

فضل من الله، به طلوع‌نیوز، گفت: « بعضی از معاینات که است از جمله خون، عکس و بعضی چیزها تمامش رایگان است اگر بیش‌تر از این سهولت‌ها فراهم شود ما خوش می‌شویم.»

روکی، باشنده کابل، می‌گوید: «اگر نهادها کمک‌هایش را قطع کند ما و شما در شرایط بحرانی قرار داریم مردم بی‌کار است زمینه‌ی فراهم نیست مشکلات خود را رفع کند.»

پیش از این سازمان جهانی با پخش گزارشی گفته بود، در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۱۷ میلیون تن در افغانستان به مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی نیاز خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره