Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله بیش از هفتاد هزار نیرو جذب می‌کند

وزارت داخله گفته است که کم از کم ۷۴هزار نفر به فرمان رهبر امارت اسلامی در بخش‌های نظامی و ملکی این وزارت جذب خواهند شد.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفته است که این افراد پس بررسی‌های کمیسیون تصفیه جذب می‌شوند و اولویت به کسانی داده می‌شود که در بیست سال پسین جهاد کرده باشند.

در سوی دیگر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که افراد نظر به نیازمندی‌ها در نهادهای امنیتی جذب خواهند شد.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «این نظر به نیاز است که چقدر افغانستان نیاز دارد و شهرها و ولسوالی‌های ما به چقدر نیرو نیاز دارد که در آن‌جا باشند تا امنیت مردم بیشتر تامین شود.»

برخی آگاهان نظامی ‌می‌گویند که نیاز است تا به آموزش‌های مسلکی و تجهیزات افراد تازه جذب شده نیز توجه صورت گیرد.

طاهر یرغل، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «در بخش نظامی هم چه در وزارت دفاع و چه در وزارت داخله و چه در استخبارات به پرسونل وفادار و مسلکی نیاز دارد و در کنار آن به وسایط و وسایل نیاز دارند.»

تاهنوز مشخص نیست که چه تعداد این افراد در بخش نظامی و چه تعداد هم در بخش ملکی وزارت داخله جذب می‌شوند و درباره‌ی جذب نظامیان حکومت پیشین هم سخنی گفته نشده است.

وزارت داخله بیش از هفتاد هزار نیرو جذب می‌کند

برخی آگاهان نظامی ‌می‌گویند که نیاز است تا به آموزش‌های مسلکی و تجهیزات افراد تازه جذب شده نیز توجه صورت گیرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله گفته است که کم از کم ۷۴هزار نفر به فرمان رهبر امارت اسلامی در بخش‌های نظامی و ملکی این وزارت جذب خواهند شد.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفته است که این افراد پس بررسی‌های کمیسیون تصفیه جذب می‌شوند و اولویت به کسانی داده می‌شود که در بیست سال پسین جهاد کرده باشند.

در سوی دیگر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که افراد نظر به نیازمندی‌ها در نهادهای امنیتی جذب خواهند شد.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «این نظر به نیاز است که چقدر افغانستان نیاز دارد و شهرها و ولسوالی‌های ما به چقدر نیرو نیاز دارد که در آن‌جا باشند تا امنیت مردم بیشتر تامین شود.»

برخی آگاهان نظامی ‌می‌گویند که نیاز است تا به آموزش‌های مسلکی و تجهیزات افراد تازه جذب شده نیز توجه صورت گیرد.

طاهر یرغل، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «در بخش نظامی هم چه در وزارت دفاع و چه در وزارت داخله و چه در استخبارات به پرسونل وفادار و مسلکی نیاز دارد و در کنار آن به وسایط و وسایل نیاز دارند.»

تاهنوز مشخص نیست که چه تعداد این افراد در بخش نظامی و چه تعداد هم در بخش ملکی وزارت داخله جذب می‌شوند و درباره‌ی جذب نظامیان حکومت پیشین هم سخنی گفته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره