Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراغت بیش از ۵۰۰ تن از مرکز پنج‌هزار بستر ترک اعتیاد

شماری از معتادانی که از بهر آموزش حرفه و ترک اعتیاد به مرکز ۵۰۰۰ بستر منتقل شده بودند، اکنون در حدود پنج‌صدوسی تن آنان پس از یک دوره‌ی آموزشی چهار ماهه از پنج بخش این مرکز مرخص شدند.

واحد فایض، رییس تنظیم مراکز فنی و حرفوی وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید که برای افرادی که از این مرکز مرخص شده‌اند وسایل کاری به ارزش ۶ میلیون افغانی نیز در نظر گرفته شده است.

رییس تنظیم مراکز فنی و حرفوی وزارت کار و امور اجتماعی افزود: ما برای این‌ها چهار ماه زحمت و تکلیف کشیدیم دیگر ارگان‌های امارت برای این‌ها زحمت و تکلیف کشیدن ما برای این‌ها ابراز کار می‌دهیم باید این‌ها شامل بازار کار شوند.

عبدالخالق ۴۰ ساله می‌گوید که ۳ سال پیش از بهر بی‌کاری به اعتیاد رو آورده بود، اما اکنون از این‌که درمان شده و حرفه آموخته خشنود است.

عبدالخالق به طلوع‌نیوز گفت: فامیل از رنگ ما بیزار نبود اگر هرچی بودیم از روزی که تداوی کردیم دیدیم که قدر فامیل چقدر برما ارزش دارند چقدر که معلوم شده بر خود ما است.

محمد خالد، معتاد درمان شده، گفت: حالی فارغ شدیم از دولت خیلی خوش هستیم بیرون وضعیت ما خراب بود زیر پل این جاها برادر تمام روز در کوچه‌ها بگرد.

امیر محمد، معتاد درمان شده دیگر، گفت حالی هم اگر از اینجا بیرون برویم خواست ما از دولت است که وسایل را که بر ما دادن یک موادی را نیز برای ما کمک کنند که ما آن‌جا بسازیم و بدوزیم و بر مردم بدهیم.

در همین حال، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی از کشورهای جهان می‌خواهد تا با امارت اسلامی تعامل کرده و با آنان در بخش‌های گوناگون همکاری کنند.

دین محمد حق بین، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی گفت: از آن‌ها خواست ما این است از موسسات خارجی از نهادهای خیریه که بر حال ملت مظلوم رحم کنند به پا ایستاد شوند از بیچارگی دور شان کنند.

معین دفتر معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله آمار می‌دهد که از آغاز روند گردآوری تاکنون نزدیک به یک‌صد هزار معتاد در سراسر کشور درمان شده‌اند.

عبدالرحمان قاسمی، معین ملکی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، گفت: تقریبا یک لک افراد هستند که صحت یاب شدند دو قسم هستند یم تعداد مکمل صحت یاب هستند به زنده گی عادی برگشتن که هفت تا هشت هزار هستند.

پیش از این معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا گفته بود که ۵ میلیون تن در سراسر کشور معتاد هستند که از این میان یک میلیون آن‌را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد.

فراغت بیش از ۵۰۰ تن از مرکز پنج‌هزار بستر ترک اعتیاد

در همین حال، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی از کشورهای جهان می‌خواهد تا با امارت اسلامی تعامل کرده و با آنان در بخش‌های گوناگون همکاری کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از معتادانی که از بهر آموزش حرفه و ترک اعتیاد به مرکز ۵۰۰۰ بستر منتقل شده بودند، اکنون در حدود پنج‌صدوسی تن آنان پس از یک دوره‌ی آموزشی چهار ماهه از پنج بخش این مرکز مرخص شدند.

واحد فایض، رییس تنظیم مراکز فنی و حرفوی وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید که برای افرادی که از این مرکز مرخص شده‌اند وسایل کاری به ارزش ۶ میلیون افغانی نیز در نظر گرفته شده است.

رییس تنظیم مراکز فنی و حرفوی وزارت کار و امور اجتماعی افزود: ما برای این‌ها چهار ماه زحمت و تکلیف کشیدیم دیگر ارگان‌های امارت برای این‌ها زحمت و تکلیف کشیدن ما برای این‌ها ابراز کار می‌دهیم باید این‌ها شامل بازار کار شوند.

عبدالخالق ۴۰ ساله می‌گوید که ۳ سال پیش از بهر بی‌کاری به اعتیاد رو آورده بود، اما اکنون از این‌که درمان شده و حرفه آموخته خشنود است.

عبدالخالق به طلوع‌نیوز گفت: فامیل از رنگ ما بیزار نبود اگر هرچی بودیم از روزی که تداوی کردیم دیدیم که قدر فامیل چقدر برما ارزش دارند چقدر که معلوم شده بر خود ما است.

محمد خالد، معتاد درمان شده، گفت: حالی فارغ شدیم از دولت خیلی خوش هستیم بیرون وضعیت ما خراب بود زیر پل این جاها برادر تمام روز در کوچه‌ها بگرد.

امیر محمد، معتاد درمان شده دیگر، گفت حالی هم اگر از اینجا بیرون برویم خواست ما از دولت است که وسایل را که بر ما دادن یک موادی را نیز برای ما کمک کنند که ما آن‌جا بسازیم و بدوزیم و بر مردم بدهیم.

در همین حال، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی از کشورهای جهان می‌خواهد تا با امارت اسلامی تعامل کرده و با آنان در بخش‌های گوناگون همکاری کنند.

دین محمد حق بین، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی گفت: از آن‌ها خواست ما این است از موسسات خارجی از نهادهای خیریه که بر حال ملت مظلوم رحم کنند به پا ایستاد شوند از بیچارگی دور شان کنند.

معین دفتر معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله آمار می‌دهد که از آغاز روند گردآوری تاکنون نزدیک به یک‌صد هزار معتاد در سراسر کشور درمان شده‌اند.

عبدالرحمان قاسمی، معین ملکی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، گفت: تقریبا یک لک افراد هستند که صحت یاب شدند دو قسم هستند یم تعداد مکمل صحت یاب هستند به زنده گی عادی برگشتن که هفت تا هشت هزار هستند.

پیش از این معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا گفته بود که ۵ میلیون تن در سراسر کشور معتاد هستند که از این میان یک میلیون آن‌را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره