Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محمد خالد حنفی: حقوق زنان در نظام امارت اسلامی زیر پا نشده است

با آن‌که امارت اسلامی از سوی کشورها به نقض حقوق زنان در افغانستان متهم است؛ اما محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر روز چهارشنبه در بدخشان گفته است که حقوق زنان در نظام امارت اسلامی زیر پا نشده است.

آقای حنفی که در مراسم معرفی والی تازه بدخشان سخن می‌زد، افزوده است که برخی‌ کشورها در حالی امارت اسلامی را به نقض حقوق زنان متهم می‌سازند که خودشان حقوق زنان را زیر پا کرده‌اند.

بربنیاد گفته‌های محمد خالد حنفی، زنان در کشور به فرمان رهبر امارت اسلامی، حق میراث و حق گزینش شوهر را دارند.

محمد خالد حنفی در مراسم گفت: «برادران که خواهرها را میراث نمی‌دهند، آن خواهران عزیز حق دارد و صلاحیت داده شده است از طرف امارت اسلامی که عریضه کنند، از بدخشان تا قندهار هیچ کسی جرئت و صلاحیت ندارد که آنها میراث خواهرها را بخورند و نتن.»

او در این سخنرانی از ممنوع شدن دختران مسلمان با پوشش عربی در مکتب‌های فرانسه انتقاد کرد و سکوت جامعه جهانی در برابر این ممنوعیت را پرسش‌برانگیز خواند.

محمد خالد حنفی افزود: «در فرانسه مسلمان خانم ها در دانشگاه می‌روند که اینها می‌گویند که همیشه تعلیم از طریق کشور فرانسه گفته می‌شه که اگر شما حجاب را پیاده می‌کنید، پس به دانشگاه رفته نمی‌توانید، چرا بین الملل صدا بلند نمی‌کند.»

شمار دیگر از مقام‌های حکومت سرپرست که در این مراسم حضور داشتند، گفته‌اند که هرگز اجازه داده نخواهد شد تا برخی از چهره‌های حکومت پیشین در مسایل سیاسی کشور دخالت کنند.

در همین حال، شماری از زنان ولایت بدخشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه آموزش و کار را در چارچوب قوانین اسلامی برای زنان فراهم سازد.

لعل‌ماه حسرت، باشنده بدخشان به طلوع‌نیوز گفت: «برای زن‌ها تنها این‌که حق انتخاب همسر و میراث را داشته باشند، کافی نیست. خواست ما از حکومت این است که برای زن‌ها حق تحصیل و کار بدهند».

نجوا نوایی، یکی دیگر از باشندگان بدخشان گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که حق آموزش، حق تحصیل و کار را برای ما زنان در چوکات شریعت اسلامی فراهم بسازد.»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی از تامین حقوق زنان در کشور سخن زده است که دختران و زنان در کشور از رفتن به مکتب و دانشگاه و کار در نهادهای دولتی محروم هستند.

محمد خالد حنفی: حقوق زنان در نظام امارت اسلامی زیر پا نشده است

بربنیاد گفته‌های محمد خالد حنفی، زنان در کشور به فرمان رهبر امارت اسلامی، حق میراث و حق گزینش شوهر را دارند.

تصویر بندانگشتی

با آن‌که امارت اسلامی از سوی کشورها به نقض حقوق زنان در افغانستان متهم است؛ اما محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر روز چهارشنبه در بدخشان گفته است که حقوق زنان در نظام امارت اسلامی زیر پا نشده است.

آقای حنفی که در مراسم معرفی والی تازه بدخشان سخن می‌زد، افزوده است که برخی‌ کشورها در حالی امارت اسلامی را به نقض حقوق زنان متهم می‌سازند که خودشان حقوق زنان را زیر پا کرده‌اند.

بربنیاد گفته‌های محمد خالد حنفی، زنان در کشور به فرمان رهبر امارت اسلامی، حق میراث و حق گزینش شوهر را دارند.

محمد خالد حنفی در مراسم گفت: «برادران که خواهرها را میراث نمی‌دهند، آن خواهران عزیز حق دارد و صلاحیت داده شده است از طرف امارت اسلامی که عریضه کنند، از بدخشان تا قندهار هیچ کسی جرئت و صلاحیت ندارد که آنها میراث خواهرها را بخورند و نتن.»

او در این سخنرانی از ممنوع شدن دختران مسلمان با پوشش عربی در مکتب‌های فرانسه انتقاد کرد و سکوت جامعه جهانی در برابر این ممنوعیت را پرسش‌برانگیز خواند.

محمد خالد حنفی افزود: «در فرانسه مسلمان خانم ها در دانشگاه می‌روند که اینها می‌گویند که همیشه تعلیم از طریق کشور فرانسه گفته می‌شه که اگر شما حجاب را پیاده می‌کنید، پس به دانشگاه رفته نمی‌توانید، چرا بین الملل صدا بلند نمی‌کند.»

شمار دیگر از مقام‌های حکومت سرپرست که در این مراسم حضور داشتند، گفته‌اند که هرگز اجازه داده نخواهد شد تا برخی از چهره‌های حکومت پیشین در مسایل سیاسی کشور دخالت کنند.

در همین حال، شماری از زنان ولایت بدخشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه آموزش و کار را در چارچوب قوانین اسلامی برای زنان فراهم سازد.

لعل‌ماه حسرت، باشنده بدخشان به طلوع‌نیوز گفت: «برای زن‌ها تنها این‌که حق انتخاب همسر و میراث را داشته باشند، کافی نیست. خواست ما از حکومت این است که برای زن‌ها حق تحصیل و کار بدهند».

نجوا نوایی، یکی دیگر از باشندگان بدخشان گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که حق آموزش، حق تحصیل و کار را برای ما زنان در چوکات شریعت اسلامی فراهم بسازد.»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی از تامین حقوق زنان در کشور سخن زده است که دختران و زنان در کشور از رفتن به مکتب و دانشگاه و کار در نهادهای دولتی محروم هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره