Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قرار گرفتن افغانستان در میان کشورهایی با بدترین "اوضاع آموزشی"

یک بنیاد جهانی زیر نام "آموزش بالاتر از همه" گفته است که نام افغانستان در فهرست کشورهای است که در بدترین اوضاع آموزشی قرار دارند.

ملیحه مالک، مدیر اجرایی برنامه حفاظت از آموزش در جنگ و ناامنی در این بنیاد گفته است که آموزش در افغانستان از سوی حکومت و احزاب آسیب دیده است.

ملیحه مالک گفته است: «برخی از کشورهای اند که نام شان در این فهرست گنجانیده شده، به شمول افغانستان. حمله بر آموزش در افغانستان از تمامی طرف‌ها بوده، هم از سوی بازیگران دولتی و هم از سوی بازیگران غیردولتی و این امر به‌گونه‌ی مداوم روند آموزش را زیان رسانده است. ممنوعیت‌های جدید در برابر آموزش در افغانستان هنوزهم چالش برانگیر اند.»

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که به تامین حق آموزش دختران در افغانستان متعهد است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی افغانستان نگفته که به آموزش نمی‌گذاریم؛ بلکه تا یک مدتی به تعویق انداخته که بالای این پروسه کار جریان دارد.»

سنجر خالد، رییس اتحادیه مرکزهای آموزشی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر برای شان در پوهنتون اجازه داده نمی‌شود و در مکاتب به گفته حکومت که شرایط‌اش مناسب نیست، مراکز آموزشی می‌تواند که همی خلاء آموزشی و تحصیلی که فعلا ایجاد شده را پر بسازد.»

از سویی‌هم، دختران دانش‌آموز بار دیگر خواهان بازگشایی مکتب‌ها از سوی امارت اسلامی هستند.

فاطمه، دانش‌آموز گفت: «نادیده گرفتن قشر اناث از یک جایی به بعد نتیجه‌ی جز فرسایش جامعه ندارد و می‌تواند یک فرهنگ متمدن را به طرف نابودی بکشاند.»

هرچند امارت اسلامی بارها گفته است که از حق آموزش دختران در کشور انکار نکرده؛ اما با آن هم بیش از دو سال می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب‌ها محروم شده‌اند.

قرار گرفتن افغانستان در میان کشورهایی با بدترین "اوضاع آموزشی"

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که به تامین حق آموزش دختران در افغانستان متعهد است.

تصویر بندانگشتی

یک بنیاد جهانی زیر نام "آموزش بالاتر از همه" گفته است که نام افغانستان در فهرست کشورهای است که در بدترین اوضاع آموزشی قرار دارند.

ملیحه مالک، مدیر اجرایی برنامه حفاظت از آموزش در جنگ و ناامنی در این بنیاد گفته است که آموزش در افغانستان از سوی حکومت و احزاب آسیب دیده است.

ملیحه مالک گفته است: «برخی از کشورهای اند که نام شان در این فهرست گنجانیده شده، به شمول افغانستان. حمله بر آموزش در افغانستان از تمامی طرف‌ها بوده، هم از سوی بازیگران دولتی و هم از سوی بازیگران غیردولتی و این امر به‌گونه‌ی مداوم روند آموزش را زیان رسانده است. ممنوعیت‌های جدید در برابر آموزش در افغانستان هنوزهم چالش برانگیر اند.»

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که به تامین حق آموزش دختران در افغانستان متعهد است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی افغانستان نگفته که به آموزش نمی‌گذاریم؛ بلکه تا یک مدتی به تعویق انداخته که بالای این پروسه کار جریان دارد.»

سنجر خالد، رییس اتحادیه مرکزهای آموزشی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر برای شان در پوهنتون اجازه داده نمی‌شود و در مکاتب به گفته حکومت که شرایط‌اش مناسب نیست، مراکز آموزشی می‌تواند که همی خلاء آموزشی و تحصیلی که فعلا ایجاد شده را پر بسازد.»

از سویی‌هم، دختران دانش‌آموز بار دیگر خواهان بازگشایی مکتب‌ها از سوی امارت اسلامی هستند.

فاطمه، دانش‌آموز گفت: «نادیده گرفتن قشر اناث از یک جایی به بعد نتیجه‌ی جز فرسایش جامعه ندارد و می‌تواند یک فرهنگ متمدن را به طرف نابودی بکشاند.»

هرچند امارت اسلامی بارها گفته است که از حق آموزش دختران در کشور انکار نکرده؛ اما با آن هم بیش از دو سال می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب‌ها محروم شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره