Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت بیش از ۸۰۰ مهاجر افغان در یک هفته در پاکستان

سرقونسل امارت اسلامی در کراچی پاکستان آمار داده است که بیش از ۸۰۰ مهاجر افغان در یک هفته گذشته در پاکستان بازداشت شده‌اند.

عبدالجبار تخاری گفته است که کودکان نیز در میان بازداشت شدگان حضور دارند و بسیاری این افراد از ایالت سند بازداشت شده‌اند.

پس از سخنان نخست وزیر موقت پاکستان در باره اخراج مهاجران افغان از این کشور اکنون شماری از این مهاجران از افزایش بازداشت مهاجران افغان در اسلام‌آباد و شماری از شهرهای دیگر پاکستان سخن می زنند.

بربنیاد گفته‌های آقای تخاری، ۲۰۰ نفر از کسانی که اخیرا بازداشت شده بودند، بر اثر تلاش‌های قونسل‌گری امارت اسلامی رها شده؛ اما روند بازداشت‌ها ادامه دارد.

عبدالجبار تخاری به طلوع‌نیوز گفت: «گرفتاری‌ها تا هنوز جریان دارد و کسانی‌که اسناد دارند، آنان را نیز بازداشت کرده و زندانی می‌کنند. بعضی از افغان‌ها را که اسناد دارند، در بدل پول رها می‌کنند.»

میر احمد رووف، رییس شورای مهاجران افغان در پاکستان در این باره گفت: «در این هیچ شک نیست که حال از کراچی، کویته، چترال، پشاور و سایر بخش‌ها بازداشت می‌کنند. این بازداشت‌ها شامل اسلام‌آباد هم شده است. در اسلام‌آباد در "دی هفده" آمدند و با پولیس زن و مرد هجوم بردند و در منطقه مارکیت میوه یک تعداد مردم را بازداشت کردند.»

مهاجران افغان در پاکستان می‌گویند که از بازداشت و بدرفتاری پولیس پاکستان به ستوه آمده‌اند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که بی‌درنگ در این باره گام بردارد.

هم‌زمان با این، امارت اسلامی از پاکستان می‌خواهد که با مهاجران افغان در آن کشور رفتار بهتر داشته باشد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «از کشور پاکستان می‌خواهیم که تعامل خود با مهاجران را نارمل داشته باشد؛ چون پاکستان و افغانستان مشترکات زیاد دارند، رفت‌و آمد ها زیاد است و حتا قرابت‌هایی در نزدیکی خط دیورند داریم که تعامل آنان باید با مهاجران نیک باشد.»

طاهرخان، خبرنگار پاکستانی به طلوع‌نیوز گفت: «این مساله گفت‌وگوی جدی را می‌خواهد و به نظر من نقش حکومت مرکزی افغانستان در این مساله خیلی مهم است که آنان به پاکستان سفر کنند و دریابند که این موضوع چگونه ایجاد شده است و چگونه باید حل شود.»

پیش از این هم شماری از مهاجران افغان در پاکستان از برخورد نادرست نظامیان پاکستانی بارها شکایت داشته‌اند.

بازداشت بیش از ۸۰۰ مهاجر افغان در یک هفته در پاکستان

هم‌زمان با این، امارت اسلامی از پاکستان می‌خواهد که با مهاجران افغان در آن کشور رفتار بهتر داشته باشد.

تصویر بندانگشتی

سرقونسل امارت اسلامی در کراچی پاکستان آمار داده است که بیش از ۸۰۰ مهاجر افغان در یک هفته گذشته در پاکستان بازداشت شده‌اند.

عبدالجبار تخاری گفته است که کودکان نیز در میان بازداشت شدگان حضور دارند و بسیاری این افراد از ایالت سند بازداشت شده‌اند.

پس از سخنان نخست وزیر موقت پاکستان در باره اخراج مهاجران افغان از این کشور اکنون شماری از این مهاجران از افزایش بازداشت مهاجران افغان در اسلام‌آباد و شماری از شهرهای دیگر پاکستان سخن می زنند.

بربنیاد گفته‌های آقای تخاری، ۲۰۰ نفر از کسانی که اخیرا بازداشت شده بودند، بر اثر تلاش‌های قونسل‌گری امارت اسلامی رها شده؛ اما روند بازداشت‌ها ادامه دارد.

عبدالجبار تخاری به طلوع‌نیوز گفت: «گرفتاری‌ها تا هنوز جریان دارد و کسانی‌که اسناد دارند، آنان را نیز بازداشت کرده و زندانی می‌کنند. بعضی از افغان‌ها را که اسناد دارند، در بدل پول رها می‌کنند.»

میر احمد رووف، رییس شورای مهاجران افغان در پاکستان در این باره گفت: «در این هیچ شک نیست که حال از کراچی، کویته، چترال، پشاور و سایر بخش‌ها بازداشت می‌کنند. این بازداشت‌ها شامل اسلام‌آباد هم شده است. در اسلام‌آباد در "دی هفده" آمدند و با پولیس زن و مرد هجوم بردند و در منطقه مارکیت میوه یک تعداد مردم را بازداشت کردند.»

مهاجران افغان در پاکستان می‌گویند که از بازداشت و بدرفتاری پولیس پاکستان به ستوه آمده‌اند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که بی‌درنگ در این باره گام بردارد.

هم‌زمان با این، امارت اسلامی از پاکستان می‌خواهد که با مهاجران افغان در آن کشور رفتار بهتر داشته باشد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «از کشور پاکستان می‌خواهیم که تعامل خود با مهاجران را نارمل داشته باشد؛ چون پاکستان و افغانستان مشترکات زیاد دارند، رفت‌و آمد ها زیاد است و حتا قرابت‌هایی در نزدیکی خط دیورند داریم که تعامل آنان باید با مهاجران نیک باشد.»

طاهرخان، خبرنگار پاکستانی به طلوع‌نیوز گفت: «این مساله گفت‌وگوی جدی را می‌خواهد و به نظر من نقش حکومت مرکزی افغانستان در این مساله خیلی مهم است که آنان به پاکستان سفر کنند و دریابند که این موضوع چگونه ایجاد شده است و چگونه باید حل شود.»

پیش از این هم شماری از مهاجران افغان در پاکستان از برخورد نادرست نظامیان پاکستانی بارها شکایت داشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره