Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامه خواست‌ها بر بازگشایی مکتب و دانشگاه به روی دختران در افغانستان

احمد تکور، رییس بنیاد معارف ترکیه در یک نشست خبری می‌گوید که تلاش دارد تا در گفت‌وگو با مقام‌های امارت اسلامی دروازه مکتب‌ها به روی دختران در افغانستان بازگشایی شود.

احمد تکور می‌افزاید که ‌امیدوار است تا در مکتب‌ها هرچی زودتر به روی دختران بازشود.

ریس بنیاد معارف افغان ترک در افغانستان، تصریح کرد: «امید‌وار هستیم که مکاتب باز شود با مقامات دیدار داشتیم و گفت‌وگو‌ها جریان دارد ما اراده حکومت را می‌خواهیم تا دروازه‌های مکاتب را باز کنند.»

زنان و دختران افغان در دوسال پسین حقوق‌شان را بشمول حق آموزش، روابط اجتماعی، فرصت‌های اقتصادی، ‌امید به آینده و هرگونه احساس آزادی را از دست داده‌اند. این شرایط آنان را در وضعیت ناامیدی قرار داده است.

برخی از دختران دانش‌آموز و دانشجو بار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا حق آموزش را ازآنان نگیرد.

شیلا، دانش‌آموز، گفت: « دو سال از بسته ماندن مکتب‌های ما می‌گذرد و امیدوار بودم که بعد تمام کردن مکتبم، وارد دانشگاه شوم و طب بخوانم اما هنوز این امیدواری وجود ندارد که مکتب‌ها باز می‌شود.»

تمنا، دانش‌جو، می‌گوید: « تقریبا یک سال می‌شود که از رفتن به دانشگاه محروم شدیم. من محصل طب هستم و زیاد آرزو داشتم که درس‌هایم را تمام کنم و به جامعه و کشورم خدمت کنم.»

هرچند وزارت معارف در ابتدای حکومت امارت اسلامی اطمینان داده بود که با ایجاد کارشیوه برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش بر آنان داده خواهد شد؛ اما این وزارت در ماه‌های پسین درباره‌ی مکتب‌های دختران هیچ گونه ابراز نظر نمی‌کند.

ادامه خواست‌ها بر بازگشایی مکتب و دانشگاه به روی دختران در افغانستان

برخی از دختران دانش‌آموز و دانشجو بار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا حق آموزش را ازآنان نگیرد.

Thumbnail

احمد تکور، رییس بنیاد معارف ترکیه در یک نشست خبری می‌گوید که تلاش دارد تا در گفت‌وگو با مقام‌های امارت اسلامی دروازه مکتب‌ها به روی دختران در افغانستان بازگشایی شود.

احمد تکور می‌افزاید که ‌امیدوار است تا در مکتب‌ها هرچی زودتر به روی دختران بازشود.

ریس بنیاد معارف افغان ترک در افغانستان، تصریح کرد: «امید‌وار هستیم که مکاتب باز شود با مقامات دیدار داشتیم و گفت‌وگو‌ها جریان دارد ما اراده حکومت را می‌خواهیم تا دروازه‌های مکاتب را باز کنند.»

زنان و دختران افغان در دوسال پسین حقوق‌شان را بشمول حق آموزش، روابط اجتماعی، فرصت‌های اقتصادی، ‌امید به آینده و هرگونه احساس آزادی را از دست داده‌اند. این شرایط آنان را در وضعیت ناامیدی قرار داده است.

برخی از دختران دانش‌آموز و دانشجو بار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا حق آموزش را ازآنان نگیرد.

شیلا، دانش‌آموز، گفت: « دو سال از بسته ماندن مکتب‌های ما می‌گذرد و امیدوار بودم که بعد تمام کردن مکتبم، وارد دانشگاه شوم و طب بخوانم اما هنوز این امیدواری وجود ندارد که مکتب‌ها باز می‌شود.»

تمنا، دانش‌جو، می‌گوید: « تقریبا یک سال می‌شود که از رفتن به دانشگاه محروم شدیم. من محصل طب هستم و زیاد آرزو داشتم که درس‌هایم را تمام کنم و به جامعه و کشورم خدمت کنم.»

هرچند وزارت معارف در ابتدای حکومت امارت اسلامی اطمینان داده بود که با ایجاد کارشیوه برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش بر آنان داده خواهد شد؛ اما این وزارت در ماه‌های پسین درباره‌ی مکتب‌های دختران هیچ گونه ابراز نظر نمی‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره