Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس جمهور ایران: حضور امریکا در افغانستان ویرانی برجا گذاشت

ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران ادعا دارد که حضور ۲۰ ساله امریکا در افغانستان جز ویرانی هیچ ثمره‌ای برای امنیت و رفاه مردم این کشور نداشته است.

ابراهیم رییسی، در یک نشست خبری می‌افزاید که اکنون بیش از ۳۵ هزار کودک معلول در افغانستان وجود دارد و این ثمره حضور افرادی مدعی پشتیبان حقوق بشر است.

رییس جمهور ایران، گفت: «۲۰ سال امریکا در افغانستان حضور پیدا کردند خانه‌ها را ویران کردند مردان و زنان کشتند. بیش از ۳۵ هزار کودک معلول  امروز در افغانستان است.»

سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر می‌گوید که پس از این نباید افغانستان میدان جنگ و رقابت کشور‌های دیگر شود.

محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، گفت: «امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که افغانستان را به میدان رقابت کشورهای خارجی تبدیل کند، هر کسی که مشکل دارد مشکل را در میان خود حل کند، ما روابط نیک را با کشورهای که در اطراف افغانستان می‌خواهیم که در آن منافع مشترک دوطرف حفظ باشد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی و نظامی خواستار پرداخت غرامت برای خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ بیست ساله امریکا هستند.

فضل الرحمان اوریا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «امریکایی‌ها صدها هزار شهروند ما را شهید، معلول و معیوب ساختند باید برای همه خانواده‌ها غرامت را تادیه بکنند.»

کامران ‌امان، آگاه مسایل نظامی، گفت: «حضور امریکا قسمی که به دنیا هم معلوم شد و به مردم افغانستان هم معلوم شد در ۲۰ سال گذشته اقتصاد افغانستان به صفر رسید و زراعت در افغانستان ازبین رفت.»

خپیش از این  بسته‌گان قربانیان حملات نیرو‌های خارجی از نهاد‌های حقوق بشری و محاکم بین‌المللی خواهان تأمین عدالت و همچنان پرداخت غرامت شده بودند.

رییس جمهور ایران: حضور امریکا در افغانستان ویرانی برجا گذاشت

شماری از آگاهان مسایل سیاسی و نظامی خواستار پرداخت غرامت برای خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ بیست ساله امریکا هستند.

تصویر بندانگشتی

ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران ادعا دارد که حضور ۲۰ ساله امریکا در افغانستان جز ویرانی هیچ ثمره‌ای برای امنیت و رفاه مردم این کشور نداشته است.

ابراهیم رییسی، در یک نشست خبری می‌افزاید که اکنون بیش از ۳۵ هزار کودک معلول در افغانستان وجود دارد و این ثمره حضور افرادی مدعی پشتیبان حقوق بشر است.

رییس جمهور ایران، گفت: «۲۰ سال امریکا در افغانستان حضور پیدا کردند خانه‌ها را ویران کردند مردان و زنان کشتند. بیش از ۳۵ هزار کودک معلول  امروز در افغانستان است.»

سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر می‌گوید که پس از این نباید افغانستان میدان جنگ و رقابت کشور‌های دیگر شود.

محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، گفت: «امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که افغانستان را به میدان رقابت کشورهای خارجی تبدیل کند، هر کسی که مشکل دارد مشکل را در میان خود حل کند، ما روابط نیک را با کشورهای که در اطراف افغانستان می‌خواهیم که در آن منافع مشترک دوطرف حفظ باشد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی و نظامی خواستار پرداخت غرامت برای خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ بیست ساله امریکا هستند.

فضل الرحمان اوریا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «امریکایی‌ها صدها هزار شهروند ما را شهید، معلول و معیوب ساختند باید برای همه خانواده‌ها غرامت را تادیه بکنند.»

کامران ‌امان، آگاه مسایل نظامی، گفت: «حضور امریکا قسمی که به دنیا هم معلوم شد و به مردم افغانستان هم معلوم شد در ۲۰ سال گذشته اقتصاد افغانستان به صفر رسید و زراعت در افغانستان ازبین رفت.»

خپیش از این  بسته‌گان قربانیان حملات نیرو‌های خارجی از نهاد‌های حقوق بشری و محاکم بین‌المللی خواهان تأمین عدالت و همچنان پرداخت غرامت شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره