Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سراج الدین حقانی: بی‌پشتیبانی مردم حکومت کنونی دوام نخواهد کرد

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله می‌گوید که بی‌پشتیبانی مردم، حکومت کنونی دوام نخواهد کرد.

آقای حقانی در نشستی با مقام‌های محلی و امنیتی شهر کابل، می‌افزاید که مسوولان امارت اسلامی باید در ظاهر و باطن یک‌رنگ باشند تا حکومت‌داری شان را ادامه بدهند.

سرپرست وزارت داخله بر بهتر شدن خدمات بر شهروندان کشور نیز تاکید می‌ورزد.

آقای حقانی گفت: «اگر به گونه واقعی به خداوند تسلیم شویم مردم تابع حکومت خواهند بود، اگر در باطن خراب و در ظاهر خوب باشیم خداوند ما را رسوا می‌کند و ما باقی نخواهیم ماند اگر نافرمانی خداوند را کنیم خامخا شکست می‌خوریم.»

محمد قاسم خالد، والی کابل گفت: «سنگرهای جهاد در برابر مبارزه با اشغال وجود داشت و تلاش و پشت کار نیروهای امارت اسلامی بود و آن یک مرحله جهاد بود و حال ما در مرحله دوم جهاد قرار داریم که آن ثبات و استحکام نظامی اسلامی می‌باشد.»

همزمان با این، محمد عارف رییس استخبارات کابل، می‌گوید که برای پایداری نظام شرعی و رضایت مردم، فرمان‌های رهبر امارت اسلامی اجرا شوند.

رییس استخبارات کابل در این باره گفت: «هر فرمان که از سوی بزرگان است حتا فرمان‌های امیرالمومنین باید به محبت و احترام زیاد آن را، بخوانیم، قبول کنیم و عملی بسازیم.»

با این حال، معین وزارت داخله می‌گوید که شهروندان کشور شایسته برخورد نیک از سوی مقام‌های امارت اسلامی اند و نباید در برابر آنان بی‌حرمتی شود.

محمد نبی عمر، معاون وزارت داخله گفت: «بعضی مراجعین در برخی جاها شکایت دارد که نزدیک والی یا قمندان رفتیم با من بی‌پروایی صورت گرفت و یا پای خود را در بالای میز گذاشته بود و یا بی‌توجهی به گفته‌های من داشت برادران باید به این نکات خیلی متوجه شوید.»

این در حالی‌ست که پیش از این به شمول پایتخت‌نشینان، برخی از باشندگان ولایت‌های دیگر نیز از برخورد نامناسب نیروهای امنیتی و دسترسی نداشتن پایتخت‌نشینان به خدمات عامه از سوی نهادهای دولتی شکایت کرده‌اند.

سراج الدین حقانی: بی‌پشتیبانی مردم حکومت کنونی دوام نخواهد کرد

آقای حقانی در نشستی با مقام‌های محلی و امنیتی شهر کابل، می‌افزاید که مسوولان امارت اسلامی باید در ظاهر و باطن یک‌رنگ باشند تا حکومت‌داری شان را ادامه بدهند.

تصویر بندانگشتی

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله می‌گوید که بی‌پشتیبانی مردم، حکومت کنونی دوام نخواهد کرد.

آقای حقانی در نشستی با مقام‌های محلی و امنیتی شهر کابل، می‌افزاید که مسوولان امارت اسلامی باید در ظاهر و باطن یک‌رنگ باشند تا حکومت‌داری شان را ادامه بدهند.

سرپرست وزارت داخله بر بهتر شدن خدمات بر شهروندان کشور نیز تاکید می‌ورزد.

آقای حقانی گفت: «اگر به گونه واقعی به خداوند تسلیم شویم مردم تابع حکومت خواهند بود، اگر در باطن خراب و در ظاهر خوب باشیم خداوند ما را رسوا می‌کند و ما باقی نخواهیم ماند اگر نافرمانی خداوند را کنیم خامخا شکست می‌خوریم.»

محمد قاسم خالد، والی کابل گفت: «سنگرهای جهاد در برابر مبارزه با اشغال وجود داشت و تلاش و پشت کار نیروهای امارت اسلامی بود و آن یک مرحله جهاد بود و حال ما در مرحله دوم جهاد قرار داریم که آن ثبات و استحکام نظامی اسلامی می‌باشد.»

همزمان با این، محمد عارف رییس استخبارات کابل، می‌گوید که برای پایداری نظام شرعی و رضایت مردم، فرمان‌های رهبر امارت اسلامی اجرا شوند.

رییس استخبارات کابل در این باره گفت: «هر فرمان که از سوی بزرگان است حتا فرمان‌های امیرالمومنین باید به محبت و احترام زیاد آن را، بخوانیم، قبول کنیم و عملی بسازیم.»

با این حال، معین وزارت داخله می‌گوید که شهروندان کشور شایسته برخورد نیک از سوی مقام‌های امارت اسلامی اند و نباید در برابر آنان بی‌حرمتی شود.

محمد نبی عمر، معاون وزارت داخله گفت: «بعضی مراجعین در برخی جاها شکایت دارد که نزدیک والی یا قمندان رفتیم با من بی‌پروایی صورت گرفت و یا پای خود را در بالای میز گذاشته بود و یا بی‌توجهی به گفته‌های من داشت برادران باید به این نکات خیلی متوجه شوید.»

این در حالی‌ست که پیش از این به شمول پایتخت‌نشینان، برخی از باشندگان ولایت‌های دیگر نیز از برخورد نامناسب نیروهای امنیتی و دسترسی نداشتن پایتخت‌نشینان به خدمات عامه از سوی نهادهای دولتی شکایت کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره