Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهل تن کمک ارسالی مسکو و بازرگانان افغان مقیم روسیه به کابل رسید

در ادامه کمک به مهاجران و آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه در افغانستان، روسیه و مرکز تجارتی افغانستان در مسکو اولین محموله کمک‌های بشردوستانه که شامل ۴۰ تن مواد خوراکی و غیرخوراکی می‌شود را به مقام‌های امارت اسلامی در کابل تحویل دادند.

دیمیتری ژیرینوف، سفیر روسیه برای افغانستان در این باره گفته است که به زودی دومین محموله کمک‌های بشردوستانه مسکو نیز به امارت اسلامی تحویل داده خواهد شد.

سفیر روسیه برای افغانستان گفته است: «من مردم افغانستان را دوست می‌دانم و این دوستی همیشه بوده است و به این خاطر چنین اقدم‌ها بسیار مهم هستند. من مطمین هستم که این کمک‌های بشردوستانه نیازهای مردم افغانستان را رفع می‌سازد.»

مسوولان مرکز تجارتی افغانستان در مسکو، هدف از این کمک‌ها را رسیدگی به بخشی از مشکلات آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه و مهاجران اخراج شده افغان از پاکستان می‌دانند.

عبدالنافع الکوزی، مسوول مرکز تجارتی افغانستان مقیم مسکو گفت: «برای مهاجرین که از پاکستان اخراج شده‌اند، برای آن‌ها توزیع شود و از دولت روسیه تشکری می‌نمایم که در بخش ترانسپورت همرای ما همکاری نموده است.»

محمد عباس آخند، سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به رویداد‌های طبیعی درباره این کمک‌ها گفت: «از دولت روسیه و اتحادیه شان برای کمک تشکری می‌کنم که در چنین شرایط با ما همکاری کردند.»

سرپرست وزارت اقتصاد با آن‌که از رسیدن کمک‌های بشردوستانه برای آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه و مهاجران افغان استقبال می‌کند؛ اما اخراج مهاجران افغان از سوی پاکستان را خلاف قانون مهاجرت می‌خواند.

دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد گفت: «اخراج اجباری خلاف قانون مهاجرت، خلاف اخوت اسلامی، خلاف عطوفت انسانی و خلاف حسن همجواری است. در این شکی نیست که امارت اسلامی بارها تقاضا کرد تا این‌که روندی اخراج مهاجرین افغان توقف داده شود.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی نیز کمک‌های انجام شده برای مهاجران اخراج شده افغان از پاکستان را بسنده نمی‌دانند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌های اضطراری و کمک‌های بشر دوستانه حداقل می‌تواند چند روزی مشکلات آنان را حل کند؛ اما در درازمدت نیازمند کمک‌های اقتصادی هستند. این‌ها باید به شکلی دایمی کمک شوند، سرپناه داشته باشند و کار داشته باشند.»

این درحالی‌ست که همواره برخی از آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه پسین در هرات و مهاجران افغان که تازه از پاکستان به کشور برگشته‌اند از نبود امکانات کافی شکایت کرده‌اند.

چهل تن کمک ارسالی مسکو و بازرگانان افغان مقیم روسیه به کابل رسید

دیمیتری ژیرینوف، سفیر روسیه برای افغانستان گفته است که به زودی دومین محموله کمک‌های بشردوستانه مسکو نیز به امارت اسلامی تحویل داده خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

در ادامه کمک به مهاجران و آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه در افغانستان، روسیه و مرکز تجارتی افغانستان در مسکو اولین محموله کمک‌های بشردوستانه که شامل ۴۰ تن مواد خوراکی و غیرخوراکی می‌شود را به مقام‌های امارت اسلامی در کابل تحویل دادند.

دیمیتری ژیرینوف، سفیر روسیه برای افغانستان در این باره گفته است که به زودی دومین محموله کمک‌های بشردوستانه مسکو نیز به امارت اسلامی تحویل داده خواهد شد.

سفیر روسیه برای افغانستان گفته است: «من مردم افغانستان را دوست می‌دانم و این دوستی همیشه بوده است و به این خاطر چنین اقدم‌ها بسیار مهم هستند. من مطمین هستم که این کمک‌های بشردوستانه نیازهای مردم افغانستان را رفع می‌سازد.»

مسوولان مرکز تجارتی افغانستان در مسکو، هدف از این کمک‌ها را رسیدگی به بخشی از مشکلات آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه و مهاجران اخراج شده افغان از پاکستان می‌دانند.

عبدالنافع الکوزی، مسوول مرکز تجارتی افغانستان مقیم مسکو گفت: «برای مهاجرین که از پاکستان اخراج شده‌اند، برای آن‌ها توزیع شود و از دولت روسیه تشکری می‌نمایم که در بخش ترانسپورت همرای ما همکاری نموده است.»

محمد عباس آخند، سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به رویداد‌های طبیعی درباره این کمک‌ها گفت: «از دولت روسیه و اتحادیه شان برای کمک تشکری می‌کنم که در چنین شرایط با ما همکاری کردند.»

سرپرست وزارت اقتصاد با آن‌که از رسیدن کمک‌های بشردوستانه برای آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه و مهاجران افغان استقبال می‌کند؛ اما اخراج مهاجران افغان از سوی پاکستان را خلاف قانون مهاجرت می‌خواند.

دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد گفت: «اخراج اجباری خلاف قانون مهاجرت، خلاف اخوت اسلامی، خلاف عطوفت انسانی و خلاف حسن همجواری است. در این شکی نیست که امارت اسلامی بارها تقاضا کرد تا این‌که روندی اخراج مهاجرین افغان توقف داده شود.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی نیز کمک‌های انجام شده برای مهاجران اخراج شده افغان از پاکستان را بسنده نمی‌دانند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌های اضطراری و کمک‌های بشر دوستانه حداقل می‌تواند چند روزی مشکلات آنان را حل کند؛ اما در درازمدت نیازمند کمک‌های اقتصادی هستند. این‌ها باید به شکلی دایمی کمک شوند، سرپناه داشته باشند و کار داشته باشند.»

این درحالی‌ست که همواره برخی از آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه پسین در هرات و مهاجران افغان که تازه از پاکستان به کشور برگشته‌اند از نبود امکانات کافی شکایت کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره