Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یازدهمین نشست امنیتی هرات در شهر دوشنبه آغاز شد

یازدهمین نشست امنیتی هرات امروز (دوشنبه) به هدف بررسی اوضاع افغانستان زیر نام "بازخوانی افغانستان، راه‌کار‌های متفاوت" در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان آغاز شده است.

بیش از ۱۵۰ نفر به شمول چهره‌های مخالف امارت اسلامی، کارشناسان و نماینده‌های بیش از بیست کشور و نهاد بین‌المللی در این نشست دو روزه حضور یافته‌اند.

شرکت‌کننده‌ها در روز نخست این نشست مسایل سیاسی، امنیتی، وضعیت بانوان و چگونگی کمک‌های بشری به افغانستان را به بحث گرفتند. برخی آنان از روی‌کردهای متفاوت جهان در برابر افغانستان انتقاد کردند.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در این نشست گفته است: «هم اکنون جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه در باره افغانستان با سه کمبودی روبه‌رو اند؛ یکی کمبودی وضاحت، دیگری دورنما و در نهایت نبود اجماع است. برخی از کشورها افغانستان را یک سیاه چال، برخی دیگری یک حلقه سفید و برخی هم وضعیت فعلی را یک فرصت می‌دانند.»

ایستر زبیری، رییس تیم تحلیلی سازمان ملل درمورد القاعده / طالبان گفته است: «در گزارش یوناما این واضح شده بود که کم‌بود هماهنگی ستراتیژی منطقه‌ای یک مسله‌ی حیاتی است و ما مشاهده می‌کنیم که کشورهای همسایه و آسیای مرکزی در باره افغانستان موقف‌های گوناگون دارند.»

اشتراک‌کننده‌ها در در بخش دوم این نشست مساله‌ی آپارتاید جنسیتی در برابر بانوان در افغانستان را به بحث گرفتند. آنان خواستار اقدام عملی برای تغییر وضعیت بانوان در افغانستان شدند.

شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی در این نشست گفت: «گزارش‌گران ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌های را نشر می‌کنند که از یک جانب نمک بر زخم ما می‌پاشند و جانب دیگر می‌خواهند که آپارتاید جنسیتی، آن‌چه که تا امروز هم در قاموس حقوق جزا تعریف کامل و مطمین خود را پیدا نکرده، در افغانستان به معرفی بگیرند.»

بشرا گوهر، عضو پیشین پارلمان پاکستان به اشتراک‌کننده‌های نشست چنین گفته است: «ما باید شجاعت آن‌ها را بپذیریم، زیرا آن‌ها فقط برای حقوق خود نمی‌جنگند. آن‌ها برای حقوق زنان در منطقه و فراتر از آن مبارزه می‌کنند.»

این دومین بار است که تاجیکستان میزبان نشست امنیتی هرات است و امارت اسلامی هم تااکنون درباره این نشست چیزی نگفته است.

یازدهمین نشست امنیتی هرات در شهر دوشنبه آغاز شد

شرکت‌کننده‌ها در روز نخست این نشست مسایل سیاسی، امنیتی، وضعیت بانوان و چگونگی ارایه کمک‌های بشری به افغانستان را به بحث گرفتند.

تصویر بندانگشتی

یازدهمین نشست امنیتی هرات امروز (دوشنبه) به هدف بررسی اوضاع افغانستان زیر نام "بازخوانی افغانستان، راه‌کار‌های متفاوت" در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان آغاز شده است.

بیش از ۱۵۰ نفر به شمول چهره‌های مخالف امارت اسلامی، کارشناسان و نماینده‌های بیش از بیست کشور و نهاد بین‌المللی در این نشست دو روزه حضور یافته‌اند.

شرکت‌کننده‌ها در روز نخست این نشست مسایل سیاسی، امنیتی، وضعیت بانوان و چگونگی کمک‌های بشری به افغانستان را به بحث گرفتند. برخی آنان از روی‌کردهای متفاوت جهان در برابر افغانستان انتقاد کردند.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در این نشست گفته است: «هم اکنون جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه در باره افغانستان با سه کمبودی روبه‌رو اند؛ یکی کمبودی وضاحت، دیگری دورنما و در نهایت نبود اجماع است. برخی از کشورها افغانستان را یک سیاه چال، برخی دیگری یک حلقه سفید و برخی هم وضعیت فعلی را یک فرصت می‌دانند.»

ایستر زبیری، رییس تیم تحلیلی سازمان ملل درمورد القاعده / طالبان گفته است: «در گزارش یوناما این واضح شده بود که کم‌بود هماهنگی ستراتیژی منطقه‌ای یک مسله‌ی حیاتی است و ما مشاهده می‌کنیم که کشورهای همسایه و آسیای مرکزی در باره افغانستان موقف‌های گوناگون دارند.»

اشتراک‌کننده‌ها در در بخش دوم این نشست مساله‌ی آپارتاید جنسیتی در برابر بانوان در افغانستان را به بحث گرفتند. آنان خواستار اقدام عملی برای تغییر وضعیت بانوان در افغانستان شدند.

شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی در این نشست گفت: «گزارش‌گران ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌های را نشر می‌کنند که از یک جانب نمک بر زخم ما می‌پاشند و جانب دیگر می‌خواهند که آپارتاید جنسیتی، آن‌چه که تا امروز هم در قاموس حقوق جزا تعریف کامل و مطمین خود را پیدا نکرده، در افغانستان به معرفی بگیرند.»

بشرا گوهر، عضو پیشین پارلمان پاکستان به اشتراک‌کننده‌های نشست چنین گفته است: «ما باید شجاعت آن‌ها را بپذیریم، زیرا آن‌ها فقط برای حقوق خود نمی‌جنگند. آن‌ها برای حقوق زنان در منطقه و فراتر از آن مبارزه می‌کنند.»

این دومین بار است که تاجیکستان میزبان نشست امنیتی هرات است و امارت اسلامی هم تااکنون درباره این نشست چیزی نگفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره