Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشاورزان و تقاضای کشت جایگزین کوکنار در کشور

برخی از کشاورزان در ولایت‌های گوناگون کشور خواهان همکاری بیش‌تر امارت اسلامی در زمینه بدیل کشت کوکنار در کشور ‌اند.

آنان می‌گویند که از زمان منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کشور هیچ گونه‌ همکاری در زمینه کشت بدیل دریافت نکرده‌اند.

غلام نبی، کشاورز، گفت: «زمانی که کشت تریاک ‌بود قبلاً می‌توانستیم پول زیاد پیدا کنیم کار زیاد کنیم تریاک نیست و از سمت حکومت هم بخاطر کشت بدیل با ما همکاری نشده.»

فریدالله، کشاورز دیگر، گفت: «خواست ما از دولت این است که برای ما تخم به منظور کشت بدیل بدهند تا ما از آن فایده بیگیریم.»

از سویی هم، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می‌گوید که به هدف کشت بدیل کوکنار در افغانستان به بحث‌های بیش‌تر نیاز است.

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، افزوده : «ما به گفت‌وگو‌های بیش‌تری در مورد کشت جایگزین نیاز داریم. دفتر مبارزه با موادمخدر سازمان ملل متحد اخیراً  گروهی از کارشناسان را در کابل گرد‌هم آورده تا راه حل‌هایی را برای کشت جایگزین پایدار برای کشاورزان سابق خشخاش که به کشت غیرقانونی محصولات متکی بودند، بحث کرده پیدا کنند.»

امارت اسلامی می‌گوید به هدف دریافت کشت بدیل کوکنار در مناطق گوناگون کشور نیاز به پژوهش و کمک‌های کشور‌ها و نهاد‌های جهان است.

ذبیح الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، گفت: «ما نیازمند یک پژوهش هستیم تحقیق صورت بیگیرد تا مناطق مختلف را که داریم چی چیزهای است که منحیث کشت بدیل به مردم عرضه شود و بتوانیم وضعیت اقتصادی مردم را از آن طریق بهبود ببخشیم نیاز به همکاری کشور ها و اخذ تجارب است که تا از امارت نیاز دارد به یک تحقیق خوب است و همچنان همکاری بهتر که باعث وضع اقتصادی افغانستان و خصوصاً دهاقین شود.»

بربنیاد آمار‌های معینیت مبارزه با موادمخدر وزارت داخله از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون چهارده هزار هکتار زمین در مرکز و ولایت‌ها از کوکنار پاک‌سازی شدند.

کشاورزان و تقاضای کشت جایگزین کوکنار در کشور

از سویی هم، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می‌گوید که به هدف کشت بدیل کوکنار در افغانستان به بحث‌های بیش‌تر نیاز است.

تصویر بندانگشتی

برخی از کشاورزان در ولایت‌های گوناگون کشور خواهان همکاری بیش‌تر امارت اسلامی در زمینه بدیل کشت کوکنار در کشور ‌اند.

آنان می‌گویند که از زمان منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کشور هیچ گونه‌ همکاری در زمینه کشت بدیل دریافت نکرده‌اند.

غلام نبی، کشاورز، گفت: «زمانی که کشت تریاک ‌بود قبلاً می‌توانستیم پول زیاد پیدا کنیم کار زیاد کنیم تریاک نیست و از سمت حکومت هم بخاطر کشت بدیل با ما همکاری نشده.»

فریدالله، کشاورز دیگر، گفت: «خواست ما از دولت این است که برای ما تخم به منظور کشت بدیل بدهند تا ما از آن فایده بیگیریم.»

از سویی هم، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می‌گوید که به هدف کشت بدیل کوکنار در افغانستان به بحث‌های بیش‌تر نیاز است.

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، افزوده : «ما به گفت‌وگو‌های بیش‌تری در مورد کشت جایگزین نیاز داریم. دفتر مبارزه با موادمخدر سازمان ملل متحد اخیراً  گروهی از کارشناسان را در کابل گرد‌هم آورده تا راه حل‌هایی را برای کشت جایگزین پایدار برای کشاورزان سابق خشخاش که به کشت غیرقانونی محصولات متکی بودند، بحث کرده پیدا کنند.»

امارت اسلامی می‌گوید به هدف دریافت کشت بدیل کوکنار در مناطق گوناگون کشور نیاز به پژوهش و کمک‌های کشور‌ها و نهاد‌های جهان است.

ذبیح الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، گفت: «ما نیازمند یک پژوهش هستیم تحقیق صورت بیگیرد تا مناطق مختلف را که داریم چی چیزهای است که منحیث کشت بدیل به مردم عرضه شود و بتوانیم وضعیت اقتصادی مردم را از آن طریق بهبود ببخشیم نیاز به همکاری کشور ها و اخذ تجارب است که تا از امارت نیاز دارد به یک تحقیق خوب است و همچنان همکاری بهتر که باعث وضع اقتصادی افغانستان و خصوصاً دهاقین شود.»

بربنیاد آمار‌های معینیت مبارزه با موادمخدر وزارت داخله از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون چهارده هزار هکتار زمین در مرکز و ولایت‌ها از کوکنار پاک‌سازی شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره