Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت تحصیلات عالی: کار بازنگری نصاب تحصیلی ۷۰ درصد تکمیل شده‌است

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کار بازنگری نصاب تحصیلی تا هفتاد درصد، به پیش رفته است.

عبدالرووف فراهی، رییس نصاب این وزارت هدف از بازنگری نصاب تحصیلی را عیار ساختن نصاب با معیار‌های بین‌المللی عنوان می‌کند.

رییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «رشته‌های طبی، کمپیوترساینس، زراعت، انجنیری، ساینسی مانند کیمیا، فزیک، بیالوژی، رشته‌های اجتماعی و رشته ژورنالیزم [خبرنگاری] وجود دارد که کار بازنگری شماری از رشته‌ها نهایی شده، بالای برخی از آن‌ها کار جریان دارد و روی شماری دیگر کار بازنگری تازه آغاز شده است.»

آقای فراهی آمار می‌دهد که بیش از صد نصاب تحصیلی در رشته‌های گوناگون زیر کاراند که کار بازنگری ۷۳ رشته نهایی شده و بازنگری ۳۵ رشته دیگر تاکنون باقی مانده است.

عبدالرووف فراهی، رییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «هدف از بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی، توحید و تجدید است و در نظر گرفتن ارزش‌های دینی و ملی و معیار‌های بین‌المللی در نصاب تحصیلی است.»

شماری از دانش‌جویان می‌گویند که نصاب تحصیلی باید بر بنیاد معیار‌های جهانی، بازنگری شود.

محمد انور بهیر، دانش‌جو، گفت: «در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی، نصاب تحصیلی بسیار قدیمی تطبیق می‌شود و ما از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهیم که نصاب تحصیلی را به دقت بازنگری کند.»

عبیدالله سروری، دانش‌جوی دیگر، گفت: «ما از ابتکار وزارت تحصیلات عالی برای بازنگری و توسعه نصاب تحصیلی استقبال می‌کنیم و باید در این زمینه تلاش جدی صورت گیرد.»

در همین حال، کابینه حکومت سرپرست نیز به کمیته تعیین شده وظیفه سپرده تا کار‌های بازنگری نصاب تحصیلی را شدت بخشد.

وزارت تحصیلات عالی: کار بازنگری نصاب تحصیلی ۷۰ درصد تکمیل شده‌است

شماری از دانش‌جویان می‌گویند که نصاب تحصیلی باید بر بنیاد معیار‌های جهانی، بازنگری شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کار بازنگری نصاب تحصیلی تا هفتاد درصد، به پیش رفته است.

عبدالرووف فراهی، رییس نصاب این وزارت هدف از بازنگری نصاب تحصیلی را عیار ساختن نصاب با معیار‌های بین‌المللی عنوان می‌کند.

رییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «رشته‌های طبی، کمپیوترساینس، زراعت، انجنیری، ساینسی مانند کیمیا، فزیک، بیالوژی، رشته‌های اجتماعی و رشته ژورنالیزم [خبرنگاری] وجود دارد که کار بازنگری شماری از رشته‌ها نهایی شده، بالای برخی از آن‌ها کار جریان دارد و روی شماری دیگر کار بازنگری تازه آغاز شده است.»

آقای فراهی آمار می‌دهد که بیش از صد نصاب تحصیلی در رشته‌های گوناگون زیر کاراند که کار بازنگری ۷۳ رشته نهایی شده و بازنگری ۳۵ رشته دیگر تاکنون باقی مانده است.

عبدالرووف فراهی، رییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «هدف از بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی، توحید و تجدید است و در نظر گرفتن ارزش‌های دینی و ملی و معیار‌های بین‌المللی در نصاب تحصیلی است.»

شماری از دانش‌جویان می‌گویند که نصاب تحصیلی باید بر بنیاد معیار‌های جهانی، بازنگری شود.

محمد انور بهیر، دانش‌جو، گفت: «در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی، نصاب تحصیلی بسیار قدیمی تطبیق می‌شود و ما از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهیم که نصاب تحصیلی را به دقت بازنگری کند.»

عبیدالله سروری، دانش‌جوی دیگر، گفت: «ما از ابتکار وزارت تحصیلات عالی برای بازنگری و توسعه نصاب تحصیلی استقبال می‌کنیم و باید در این زمینه تلاش جدی صورت گیرد.»

در همین حال، کابینه حکومت سرپرست نیز به کمیته تعیین شده وظیفه سپرده تا کار‌های بازنگری نصاب تحصیلی را شدت بخشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره