Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معارف: در دو‌سال دو‌صد مکتب جدید ایجاد شده است

وزارت معارف از ساخت دو صد مکتب در دو سال پسین از سوی حکومت سرپرست در سراسر کشور خبر می‌دهد.

سخن‌گوی این وزارت می‌افزاید که در این مدت در کنار ساخت دو صد مکتب برای نزدیک به یک هزار مکتب دیگر نیز در سراسر کشور تعمیر ایجاد کرده‌اند.

منصور احمد حمزه، رییس نشرات و روابط عامه وزارت معارف، گفت:«باتوجه به پالیسی متوازن رشد آموزشی وزارت معارف می‌خواهیم خدمات آموزشی در هر گوشه کشور برای دانش‌آموزان فراهم کنیم و مکتب‌های که تعمیر ندارند و یا نیاز به بازسازی دارند وزارت معارف تلاش می‌کند تا به این مشکلات رسیدگی کند.»

از سویی هم، برخی از دانش‌آموزان از نداشتن تعمیر مکتب و فضای مناسب برای آموزش در برخی از مناطق کابل شکایت دارند.

فرشته، دانش‌آموز، گفت: «تعهدات که برای ما در زمینه فراهم ساختن چوکی، میز، آموزگار شده است تاکنون پوره نشده است ما که درس می‌خوانیم اینجا زمستان سردی و در تابستان گرمی‌اش سبب اذیت ما می‌شود.»

نیلاب، دانش‌آموز دیگر، گفت: «همین امتحانات چهار نیم ماهه‌ما که گذشت در زیر آفتاب سوزان سپری شد و حال امتحانات سالانه که است در خنک [سردی] تیر می‌شود و خواست ما این است که برای ما تعمیر ساخته شود.»

برخی از آموزگارانی که به گونه‌ی رضا کار در این مکتب سرگرم تدریس هستند می‌گویند که نداشتن فضای مناسب برای آموزش شماری از دانش‌آموزان را از فرا گرفتن آموز دل سرد ساخته است.

حکمت‌الله، آموزگار رضا کار، گفت: «خیلی‌ها اینجا از مجبوری می‌آیند و بیش‌تر این دانش‌آموزان مکتب را رها کردند و حالا در بازار کار می‌کنند چرا که آن‌ها این فکر را با خود شان می‌کنند که برای تعلیم هیچ قدر نیست.»

نور ولی، وکیل گذر، گفت: «این مکتب رسما در حکومت پیشین ایجاد شد که از آن جمله برای ما دو استاد را دادند و همان استادان تاکنون در اینجا درس می‌دهند و در حدود ۶ الی ۷ صد شاگرد داریم.»

بر بنیاد آمارهای وزارت معارف بیش از هژده هزار مکتب در سراسر کشور در حال حاضر وجود دارد.

پیش از این، کاردار اتحادیه اروپا در دیدار با سرپرست وزارت معارف گفته بود که اتحادیه اروپا از بازسازی ۴۰۰ مکتب در سراسر کشور پشتیبانی خواهد کرد.

وزارت معارف: در دو‌سال دو‌صد مکتب جدید ایجاد شده است

از سویی هم، برخی از دانش‌آموزان از نداشتن تعمیر مکتب و فضای مناسب برای آموزش در برخی از مناطق کابل شکایت دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف از ساخت دو صد مکتب در دو سال پسین از سوی حکومت سرپرست در سراسر کشور خبر می‌دهد.

سخن‌گوی این وزارت می‌افزاید که در این مدت در کنار ساخت دو صد مکتب برای نزدیک به یک هزار مکتب دیگر نیز در سراسر کشور تعمیر ایجاد کرده‌اند.

منصور احمد حمزه، رییس نشرات و روابط عامه وزارت معارف، گفت:«باتوجه به پالیسی متوازن رشد آموزشی وزارت معارف می‌خواهیم خدمات آموزشی در هر گوشه کشور برای دانش‌آموزان فراهم کنیم و مکتب‌های که تعمیر ندارند و یا نیاز به بازسازی دارند وزارت معارف تلاش می‌کند تا به این مشکلات رسیدگی کند.»

از سویی هم، برخی از دانش‌آموزان از نداشتن تعمیر مکتب و فضای مناسب برای آموزش در برخی از مناطق کابل شکایت دارند.

فرشته، دانش‌آموز، گفت: «تعهدات که برای ما در زمینه فراهم ساختن چوکی، میز، آموزگار شده است تاکنون پوره نشده است ما که درس می‌خوانیم اینجا زمستان سردی و در تابستان گرمی‌اش سبب اذیت ما می‌شود.»

نیلاب، دانش‌آموز دیگر، گفت: «همین امتحانات چهار نیم ماهه‌ما که گذشت در زیر آفتاب سوزان سپری شد و حال امتحانات سالانه که است در خنک [سردی] تیر می‌شود و خواست ما این است که برای ما تعمیر ساخته شود.»

برخی از آموزگارانی که به گونه‌ی رضا کار در این مکتب سرگرم تدریس هستند می‌گویند که نداشتن فضای مناسب برای آموزش شماری از دانش‌آموزان را از فرا گرفتن آموز دل سرد ساخته است.

حکمت‌الله، آموزگار رضا کار، گفت: «خیلی‌ها اینجا از مجبوری می‌آیند و بیش‌تر این دانش‌آموزان مکتب را رها کردند و حالا در بازار کار می‌کنند چرا که آن‌ها این فکر را با خود شان می‌کنند که برای تعلیم هیچ قدر نیست.»

نور ولی، وکیل گذر، گفت: «این مکتب رسما در حکومت پیشین ایجاد شد که از آن جمله برای ما دو استاد را دادند و همان استادان تاکنون در اینجا درس می‌دهند و در حدود ۶ الی ۷ صد شاگرد داریم.»

بر بنیاد آمارهای وزارت معارف بیش از هژده هزار مکتب در سراسر کشور در حال حاضر وجود دارد.

پیش از این، کاردار اتحادیه اروپا در دیدار با سرپرست وزارت معارف گفته بود که اتحادیه اروپا از بازسازی ۴۰۰ مکتب در سراسر کشور پشتیبانی خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره