Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله از افزایش تشکیل این وزارت به بیش از ۲۰۰ هزار تن خبر می‌دهد

وزارت داخله آمار می‌دهد که تشکیل این وزارت از یک صدو پنجاه هزار به بیش از دوصد هزار تن افزایش یافته است.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که این نیروهای نظربه نیازمندی‌ها در بخش‌های ملکی و نظامی جذب شده‌اند.

آقای قانع هم‌چنان از تلاش‌ها برای جلب و جذب نیروهای تازه نفس از ولایت‌های گوناگون نیز اطمینان می‌دهد.

سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفت: «در حدود هفتاد و پنج هزار نفر تشکیل به ولایات تقسیم شده و هیات‌ها رفتند ارزیابی و سروی کردند و به کسانی که متخصص هستند یا متعهد هستند به دین و وطن انشاالله داده شده. پولیس در تشکیل‌اش بیش از دو لک نفر می‌شود.»

هم‌زمان با این، برخی از آگاهان مسایل نظامی خواهان مسلکی‌سازی بیش‌تر این نیروها در کشور هستند.

محمد زلمی افغان‌یار آگاه مسایل نظامی گفت: «مهم‌ترین اصل در تامین امنیت شهروندان برخورد مسلکی است. اگر ما صدها هزار نیرو را در بدنه نظام داشته باشیم اما مسلکی نباشند هیچ کیفیتی را اعمال کرده نمی‌توانند.»

معین گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی گفت: «از خاطر تامین امنیت باید استخبارات و پولیس دست به کار شوند، هم آموزش فنی ببینند که بتوانند در اسرع وقت حملات و یا مسایلی که تروریستی است را باید دفع نمایند.»

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله می‌افزاید که بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی، حدود هفتاد و پنج هزار تشکیل را از بهر جلب و جذب نیروهای امنیتی در بخش‌های نظامی و ملکی به ولایت‌های گوناگون فرستاده‌اند.

وزارت داخله از افزایش تشکیل این وزارت به بیش از ۲۰۰ هزار تن خبر می‌دهد

عبدالمتین قانع سخن‌گوی این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که این نیروهای نظربه نیازمندی‌ها در بخش‌های ملکی و نظامی جذب شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله آمار می‌دهد که تشکیل این وزارت از یک صدو پنجاه هزار به بیش از دوصد هزار تن افزایش یافته است.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که این نیروهای نظربه نیازمندی‌ها در بخش‌های ملکی و نظامی جذب شده‌اند.

آقای قانع هم‌چنان از تلاش‌ها برای جلب و جذب نیروهای تازه نفس از ولایت‌های گوناگون نیز اطمینان می‌دهد.

سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفت: «در حدود هفتاد و پنج هزار نفر تشکیل به ولایات تقسیم شده و هیات‌ها رفتند ارزیابی و سروی کردند و به کسانی که متخصص هستند یا متعهد هستند به دین و وطن انشاالله داده شده. پولیس در تشکیل‌اش بیش از دو لک نفر می‌شود.»

هم‌زمان با این، برخی از آگاهان مسایل نظامی خواهان مسلکی‌سازی بیش‌تر این نیروها در کشور هستند.

محمد زلمی افغان‌یار آگاه مسایل نظامی گفت: «مهم‌ترین اصل در تامین امنیت شهروندان برخورد مسلکی است. اگر ما صدها هزار نیرو را در بدنه نظام داشته باشیم اما مسلکی نباشند هیچ کیفیتی را اعمال کرده نمی‌توانند.»

معین گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی گفت: «از خاطر تامین امنیت باید استخبارات و پولیس دست به کار شوند، هم آموزش فنی ببینند که بتوانند در اسرع وقت حملات و یا مسایلی که تروریستی است را باید دفع نمایند.»

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله می‌افزاید که بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی، حدود هفتاد و پنج هزار تشکیل را از بهر جلب و جذب نیروهای امنیتی در بخش‌های نظامی و ملکی به ولایت‌های گوناگون فرستاده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره