Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشتمین سال‌روز جان باختن ۷ کارمند موبی گروپ

امروز برابر با هشتمین سال‌روز جان باختن هفت تن از کارمندان موبی گروپ در کابل است.

هشت سال پیش در چنین روزی در یک انفجار بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ در کابل، هفت تن جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.

علی جان رسولی یکی از کارمندان موبی گروپ که هشت سال پیش در این انفجار زخمی شده بود، گفت: «رویم سوخته بود چون در وسط موتر بودم و در کنار دروازه موتر بودم. در این انفجار دستم نیز سوخته بود. هنوز هم در رویم چره است و حدود ده تا دوازده پارچه در رویم باقی مانده.»

در انفجار موتر حامل کارمندان موبی گروپ در پایتخت، محمد جواد حسینی، زینب میرزایی، مهری عزیزی، مریم ابراهیمی، محمد حسین، محمد علی محمدی و حسین امیری جان باختند.

فرهاد بهروز معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «خواست من از امارت اسلامی و همه مقام‌های حکومت سرپرست این است که برای تامین امنیت خبرنگاران تلاش بیشتری کنند تا مردم افغانستان و خبرنگاران شاهد چنین رویداد نباشند.»

هدف قرار گرفتن موتر حامل کارمندان موبی گروپ که در نتیجه آن هفت تن جان باختند و بیش از بیست تن دیگر زخمی شدند واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشت.

هشتمین سال‌روز جان باختن ۷ کارمند موبی گروپ

هشت سال پیش در چنین روزی در یک انفجار بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ، هفت تن جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.

تصویر بندانگشتی

امروز برابر با هشتمین سال‌روز جان باختن هفت تن از کارمندان موبی گروپ در کابل است.

هشت سال پیش در چنین روزی در یک انفجار بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ در کابل، هفت تن جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.

علی جان رسولی یکی از کارمندان موبی گروپ که هشت سال پیش در این انفجار زخمی شده بود، گفت: «رویم سوخته بود چون در وسط موتر بودم و در کنار دروازه موتر بودم. در این انفجار دستم نیز سوخته بود. هنوز هم در رویم چره است و حدود ده تا دوازده پارچه در رویم باقی مانده.»

در انفجار موتر حامل کارمندان موبی گروپ در پایتخت، محمد جواد حسینی، زینب میرزایی، مهری عزیزی، مریم ابراهیمی، محمد حسین، محمد علی محمدی و حسین امیری جان باختند.

فرهاد بهروز معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «خواست من از امارت اسلامی و همه مقام‌های حکومت سرپرست این است که برای تامین امنیت خبرنگاران تلاش بیشتری کنند تا مردم افغانستان و خبرنگاران شاهد چنین رویداد نباشند.»

هدف قرار گرفتن موتر حامل کارمندان موبی گروپ که در نتیجه آن هفت تن جان باختند و بیش از بیست تن دیگر زخمی شدند واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره