Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح مجمع مدافعان حقوق بشر برای گزینش نماینده‌ها در نشست دوحه

مجمع مدافعان حقوق بشر به هدف رعایت شفافیت و تلاش برای تاثیرگذاری بیش‌تر پیشنهاد شش ماده‌ای را برای گزینش نماینده‌های جامعه مدنی در نشست دوحه ارایه کرده است.

بر بنیاد این پیشنهاد، دست‌کم نصف از نماینده‌های جامعه مدنی در این نشست باید از زنان مدافع حقوق بشر باشند تا بتوانند دیدگاه‌ها و صدای زنان را به‌گونه‌ی مستقیم انتقال دهند.

در بخش دیگر این پیشنهاد همچنان آمده است که شرکت کننده‌ها همچون فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر نباید وابسته‌گی سیاسی و  تعهدات ایدئولوژیک به جریان سیاسی و مذهبی داشته باشند.

مجمع مدافعان حقوق بشر در مجموع برگزاری نشست دوحه را با اهمیت دانسته است.

معیارهای پیشنهادی مجمع مدافعان حقوق این گونه خلاصه شده است:

«داشتن میکانیزم واضح و شفاف از بهر گزینش نماینده‌های واقعی جامعه مدنی. 

داشتن باور قطعی افراد اشتراک کننده به ارزش‌های حقوق بشری.

عدم انتخاب افراد که وابسته‌گی سیاسی و تعهدات ایدئولوژیک به جریان سیاسی و مذهبی دارند.

داشتن ارتباط قوی و ظرفیت پاسخ‌گویی به بدنه اصلی جامعه مدنی، حساب‌ده بودن در برابر کنش‌ها و واکنش‌ها.

عدم معیاری بودن زبان انگلیسی از بهر اشتراک در این نشست تا مانع حضور زنان در این نشست نشود.»

هم‌زمان با این، برخی از فعالان حقوق زن در داخل کشور از سازمان ملل متحد می‌خواهند تا برای زنانی که در داخل کشور فعالیت دارند، زمینه اشتراک در نشست دوحه را فراهم کند.

تفسیر سیاه‌پوش فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «تاثیرات خود را زیادتر می‌داشته باشد؛ چرا که کسانی که در افغانستان زندگی می‌کنند از همه موارد آگاه هستند، اما خانم‌های که در خارج از افغانستان هستند، ما نمی‌گوییم که آن‌ها نمایند‌گی کرده نمی‌توانند اما موارد را که ما در داخل افغانستان می‌دانیم، آن‌‎ها نمی‌دانند.»

فاضله سروش یکی دیگر از فعالان حقوق زن گفت: «دردی که ما می‌کشیم و بحران بشری که فعلاً سر ملت است، به‌خصوص سر زن‌ها است، فقط ما می‌توانیم درد خود را بیان کنیم، نی کسانی که در خارج از افغانستان هستند. آن‌ها فعلاً یک چیز از دست دادند که آن هم چوکی و قدرت است.»

نشست دوحه در هجدهم ماه روان میلادی به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و دو روز دوام می‌کند.

طرح مجمع مدافعان حقوق بشر برای گزینش نماینده‌ها در نشست دوحه

بر بنیاد این پیشنهاد، دست‌کم نصف از نماینده‌های جامعه مدنی در این نشست باید از زنان مدافع حقوق بشر باشند تا بتوانند دیدگاه‌ها و صدای زنان را به‌گونه‌ی مستقیم انتقال دهند.

تصویر بندانگشتی

مجمع مدافعان حقوق بشر به هدف رعایت شفافیت و تلاش برای تاثیرگذاری بیش‌تر پیشنهاد شش ماده‌ای را برای گزینش نماینده‌های جامعه مدنی در نشست دوحه ارایه کرده است.

بر بنیاد این پیشنهاد، دست‌کم نصف از نماینده‌های جامعه مدنی در این نشست باید از زنان مدافع حقوق بشر باشند تا بتوانند دیدگاه‌ها و صدای زنان را به‌گونه‌ی مستقیم انتقال دهند.

در بخش دیگر این پیشنهاد همچنان آمده است که شرکت کننده‌ها همچون فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر نباید وابسته‌گی سیاسی و  تعهدات ایدئولوژیک به جریان سیاسی و مذهبی داشته باشند.

مجمع مدافعان حقوق بشر در مجموع برگزاری نشست دوحه را با اهمیت دانسته است.

معیارهای پیشنهادی مجمع مدافعان حقوق این گونه خلاصه شده است:

«داشتن میکانیزم واضح و شفاف از بهر گزینش نماینده‌های واقعی جامعه مدنی. 

داشتن باور قطعی افراد اشتراک کننده به ارزش‌های حقوق بشری.

عدم انتخاب افراد که وابسته‌گی سیاسی و تعهدات ایدئولوژیک به جریان سیاسی و مذهبی دارند.

داشتن ارتباط قوی و ظرفیت پاسخ‌گویی به بدنه اصلی جامعه مدنی، حساب‌ده بودن در برابر کنش‌ها و واکنش‌ها.

عدم معیاری بودن زبان انگلیسی از بهر اشتراک در این نشست تا مانع حضور زنان در این نشست نشود.»

هم‌زمان با این، برخی از فعالان حقوق زن در داخل کشور از سازمان ملل متحد می‌خواهند تا برای زنانی که در داخل کشور فعالیت دارند، زمینه اشتراک در نشست دوحه را فراهم کند.

تفسیر سیاه‌پوش فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «تاثیرات خود را زیادتر می‌داشته باشد؛ چرا که کسانی که در افغانستان زندگی می‌کنند از همه موارد آگاه هستند، اما خانم‌های که در خارج از افغانستان هستند، ما نمی‌گوییم که آن‌ها نمایند‌گی کرده نمی‌توانند اما موارد را که ما در داخل افغانستان می‌دانیم، آن‌‎ها نمی‌دانند.»

فاضله سروش یکی دیگر از فعالان حقوق زن گفت: «دردی که ما می‌کشیم و بحران بشری که فعلاً سر ملت است، به‌خصوص سر زن‌ها است، فقط ما می‌توانیم درد خود را بیان کنیم، نی کسانی که در خارج از افغانستان هستند. آن‌ها فعلاً یک چیز از دست دادند که آن هم چوکی و قدرت است.»

نشست دوحه در هجدهم ماه روان میلادی به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و دو روز دوام می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره