Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: محدودیت‌ها بر کار بانوان تاثیر منفی بر اقتصاد افغانستان دارد

بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی می‌گوید که وضع محدودیت‌ها به کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی، اثرهای منفی بر اقتصاد افغانستان دارد.

در گزارشی این نهاد آمده که در حال حاضر ۱۸ درصد بانوان از خانه‌های شان کار می‌کنند در حالی که این رقم در سپتمبر ۲۰۲۳میلادی به ۲۴ درصد می‌رسید.

در بخشی گزارش این نهاد آمده است: «هژده درصد از کارمندان زن سازمان‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، از خانه کار می‌کنند. این آمار نشان دهنده کاهش شش درصدی است که شرکای ما در ماه سپتمبر سال گذشته گزارش داده بودند که ۲۴ درصد از کارمندان زن در آن زمان از خانه کار می‌کردند.»

آریا کریمی آموزگار گفت: «زمانی‌که یک زن از خود اقتصادی مستقل می‌داشته باشد می‌تواند که همه مشکلات زندگی خود را حل بسازد چون ما شاهد هستیم که در بیش‌تر فامیل‌ها از طبقه ذکور اصلن نیست و همین خانم‌ها و دختر خانم‌ها هستند نان‌آور خانواده‌های شان.»

از سویی هم، شماری از بانوان از امارت اسلامی خواهان فراهم‌سازی فرصت‌های کاری هستند.

مریم غزال بیست و چهار ساله، از دو سال بدین‌سو بی‌کار شده است. او می‌گوید که در یکی از نهادهای خصوصی کار می‌کرد؛ اما پس از وضع محدودیت‌ها به کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی، مجبور شده کارش را ترک کند.

غزال در این باره گفت: «با فراهم‌شدن کار و وظیفه برای دختران و خانم‌های افغان این باعث می‌شود که بعضی از مشکلات اقتصادی که دارند او را برطرف بسازند و کسانی که نان‌آور خانه‌های شان هستند برای شان کمک شود.»

در همین حال، وزارت اقتصاد کار بانوان را برای توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی مهم می‌داند و می‌افزاید که در حال حاضر بانوان در بخش‌های که نیاز است، کار می‌کنند.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت: «برای کاهش مشکلات اقتصادی، افزایش عواید ملی، رشد اقتصادی خانواده‌ها و رشد اقتصادی خانم نقش مهم دارند در حال حاضر هزاران زن در بخش‌های گوناگون از جمله آموزش، بهداشت، بانکداری، تشبث‌های کوچک و تجارت در سکتور خصوصی و عامه مصروف کار اند.»

پیش از این، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که وضع محدودیت‌ها به کار بانوان تا یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان رسانده است.

سازمان ملل: محدودیت‌ها بر کار بانوان تاثیر منفی بر اقتصاد افغانستان دارد

در گزارشی این نهاد آمده که در حال حاضر ۱۸ درصد بانوان از خانه‌های شان کار می‌کنند در حالی که این رقم در سپتمبر ۲۰۲۳میلادی به ۲۴ درصد می‌رسید.

تصویر بندانگشتی

بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی می‌گوید که وضع محدودیت‌ها به کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی، اثرهای منفی بر اقتصاد افغانستان دارد.

در گزارشی این نهاد آمده که در حال حاضر ۱۸ درصد بانوان از خانه‌های شان کار می‌کنند در حالی که این رقم در سپتمبر ۲۰۲۳میلادی به ۲۴ درصد می‌رسید.

در بخشی گزارش این نهاد آمده است: «هژده درصد از کارمندان زن سازمان‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، از خانه کار می‌کنند. این آمار نشان دهنده کاهش شش درصدی است که شرکای ما در ماه سپتمبر سال گذشته گزارش داده بودند که ۲۴ درصد از کارمندان زن در آن زمان از خانه کار می‌کردند.»

آریا کریمی آموزگار گفت: «زمانی‌که یک زن از خود اقتصادی مستقل می‌داشته باشد می‌تواند که همه مشکلات زندگی خود را حل بسازد چون ما شاهد هستیم که در بیش‌تر فامیل‌ها از طبقه ذکور اصلن نیست و همین خانم‌ها و دختر خانم‌ها هستند نان‌آور خانواده‌های شان.»

از سویی هم، شماری از بانوان از امارت اسلامی خواهان فراهم‌سازی فرصت‌های کاری هستند.

مریم غزال بیست و چهار ساله، از دو سال بدین‌سو بی‌کار شده است. او می‌گوید که در یکی از نهادهای خصوصی کار می‌کرد؛ اما پس از وضع محدودیت‌ها به کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی، مجبور شده کارش را ترک کند.

غزال در این باره گفت: «با فراهم‌شدن کار و وظیفه برای دختران و خانم‌های افغان این باعث می‌شود که بعضی از مشکلات اقتصادی که دارند او را برطرف بسازند و کسانی که نان‌آور خانه‌های شان هستند برای شان کمک شود.»

در همین حال، وزارت اقتصاد کار بانوان را برای توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی مهم می‌داند و می‌افزاید که در حال حاضر بانوان در بخش‌های که نیاز است، کار می‌کنند.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت: «برای کاهش مشکلات اقتصادی، افزایش عواید ملی، رشد اقتصادی خانواده‌ها و رشد اقتصادی خانم نقش مهم دارند در حال حاضر هزاران زن در بخش‌های گوناگون از جمله آموزش، بهداشت، بانکداری، تشبث‌های کوچک و تجارت در سکتور خصوصی و عامه مصروف کار اند.»

پیش از این، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که وضع محدودیت‌ها به کار بانوان تا یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان رسانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره