Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

والی نیمروز: فراگیری علوم عصری نیاز اساسی جامعه ما است

محمد قاسم خالد والی نیمروز فراگیری آموزش‌های عصری را در کشور یک نیاز جدی می‌خواند.

آقای خالد در یک برنامه معرفی دانش‌آموزان نخبه مکتب‌های دولتی و خصوصی، گفته که نیاز است تا فرصت آموزش معیاری به دانش‌آموزان در مکتب‌ها فراهم شود.

والی نیمروز در این باره گفت: «فراگیری تمام علوم عصری نیاز اساسی جامعه ما است که توسط علم عصری بتوانیم یک معلومات کافی از قرآن بدست بگیرم و باید فرصت فراگیری دانش معیاری به دانش‌آموزان در مکتب‌ها فراهم شود.»

در همین حال، شماری از دانش‌آموزان در نیمروز از حکومت سرپرست خواستار بازگشایی بی‌درنگ مکتب‌ها به‌روی دختران هستند.

رحیم‌الله دانش‌آموز گفت: «خوش‌حالم که امروز مورد تقدیر قرار گرفتم و حکومت سرپرست می‌خواهم که مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کند. چون آنان هم نیاز دارند تا فرصت فراگیری دانش عصری را همانند پسران فراهم شود.»

عبدالحکیم دانش‌آموز گفت: «از حکومت سرپرست می‌خواهم که دروازه مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را به‌روی دختران نیز بازگشایی کنند، چون آن‌ها هم حق دارند بمانند ما در ترقی کشور سهیم شوند.»

از سویی هم، برخی مقام‌های محلی نیمروز می‌گویند که فرصت فراگیری آموزش عصری به شماری از جوانان در این ولایت فراهم شده است.

به گفته‌ی آنان، دوره‌های آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی به طور رایگان به جوانان علاقه‌مند از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ راه‌اندازی شده است.

حبیب‌الله الهام رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز گفت: «ما توانستیم طی سال گذشته فرصت فراگیری دانش عصری را به شمار زیادی از جوانان در نیمروز فراهم کنیم. اطلاعات و فرهنگ نیمروز دوره‌های آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی و سایر بخش‌ها را به‌طور رایگان به جوانان راه‌اندازی کرده‌ایم. از جوانان می‌خواهیم که بخاطر رشد جامعه تلاش بیش‌تری بکنند.»

والی نیمروز در حالی خواهان فراهم‌شدن فرصت فراگیری آموزش عصری در مکتب‌ها است که حدود دو نیم سال می‌شود مکتب‌های دخترانه مسدود شده‌اند.

والی نیمروز: فراگیری علوم عصری نیاز اساسی جامعه ما است

آقای خالد در یک برنامه معرفی دانش‌آموزان نخبه مکتب‌های دولتی و خصوصی، گفته که نیاز است تا فرصت آموزش معیاری به دانش‌آموزان در مکتب‌ها فراهم شود.

تصویر بندانگشتی

محمد قاسم خالد والی نیمروز فراگیری آموزش‌های عصری را در کشور یک نیاز جدی می‌خواند.

آقای خالد در یک برنامه معرفی دانش‌آموزان نخبه مکتب‌های دولتی و خصوصی، گفته که نیاز است تا فرصت آموزش معیاری به دانش‌آموزان در مکتب‌ها فراهم شود.

والی نیمروز در این باره گفت: «فراگیری تمام علوم عصری نیاز اساسی جامعه ما است که توسط علم عصری بتوانیم یک معلومات کافی از قرآن بدست بگیرم و باید فرصت فراگیری دانش معیاری به دانش‌آموزان در مکتب‌ها فراهم شود.»

در همین حال، شماری از دانش‌آموزان در نیمروز از حکومت سرپرست خواستار بازگشایی بی‌درنگ مکتب‌ها به‌روی دختران هستند.

رحیم‌الله دانش‌آموز گفت: «خوش‌حالم که امروز مورد تقدیر قرار گرفتم و حکومت سرپرست می‌خواهم که مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کند. چون آنان هم نیاز دارند تا فرصت فراگیری دانش عصری را همانند پسران فراهم شود.»

عبدالحکیم دانش‌آموز گفت: «از حکومت سرپرست می‌خواهم که دروازه مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را به‌روی دختران نیز بازگشایی کنند، چون آن‌ها هم حق دارند بمانند ما در ترقی کشور سهیم شوند.»

از سویی هم، برخی مقام‌های محلی نیمروز می‌گویند که فرصت فراگیری آموزش عصری به شماری از جوانان در این ولایت فراهم شده است.

به گفته‌ی آنان، دوره‌های آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی به طور رایگان به جوانان علاقه‌مند از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ راه‌اندازی شده است.

حبیب‌الله الهام رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز گفت: «ما توانستیم طی سال گذشته فرصت فراگیری دانش عصری را به شمار زیادی از جوانان در نیمروز فراهم کنیم. اطلاعات و فرهنگ نیمروز دوره‌های آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی و سایر بخش‌ها را به‌طور رایگان به جوانان راه‌اندازی کرده‌ایم. از جوانان می‌خواهیم که بخاطر رشد جامعه تلاش بیش‌تری بکنند.»

والی نیمروز در حالی خواهان فراهم‌شدن فرصت فراگیری آموزش عصری در مکتب‌ها است که حدود دو نیم سال می‌شود مکتب‌های دخترانه مسدود شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره