Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاثیرات درگیری‌های پسین مرزی بر زندگی مردم ولسوالی دندپتان

باشندگان ولسوالی دندپتان پکتیا می‌گویند که از اثر درگیری‌های پسین مرزی میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی، میلیون‌ها افغانی زیان دیده‌اند.

به گفته آنان، نیروهای پاکستانی ده‌ها راکت به دکان‌ها، خانه‌ها و تأسیسات عامه شلیک کرده و زیان‌های هنگفتی به باشندگان محل وارد کرده‌اند.

نظر محمد آسیب‌دیده گفت: «آوان‌ها از سوی پاکستان شلیک شده‌اند و به مردم زیان رسانده است. دکان‌ها و ساختمان‌های مردم را آسیب رسانده است.»

مسلم خپلواک آسیب‌دیده گفت: «به شمول من، در گمرک دکانی نمانده که آسیب ندیده باشد.»

باشندگان محل می‌گویند که در هر درگیری مرزی، نیروهای پاکستانی ساحات ملکی و بازرگانی را هدف قرار می‌دهند.

آنان از حکومت سرپرست و نهادهای کمک‌رسان، خواهان هم‌کاری هستند.

حضرت گل آسیب‌دیده گفت: «به ارزش حدود هژده لک افغانی اموال ام در دکان از بین رفته‌اند و حریق شده‌اند. خواست ما از امارت اسلامی این است که همرای ما کمک کنند.»

آصف زازی آسیب‌دیده گفت: «هر زمانی که از سوی پاکستان جنجال به میان می‌آید آن‌ها دکان‌های ما را نیز هدف قرار می‌دهند.»

درگیری‌های مرزی میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستان چهار روز ادامه داشت و روز شنبه، با میانجیگری بزرگان قوم دو سوی خط فرضی دیورند، این درگیری متوقف شد.

تاثیرات درگیری‌های پسین مرزی بر زندگی مردم ولسوالی دندپتان

به گفته آنان، نیروهای پاکستانی ده‌ها راکت به دکان‌ها، خانه‌ها و تأسیسات عامه شلیک کرده و زیان‌های هنگفتی به باشندگان محل وارد کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

باشندگان ولسوالی دندپتان پکتیا می‌گویند که از اثر درگیری‌های پسین مرزی میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی، میلیون‌ها افغانی زیان دیده‌اند.

به گفته آنان، نیروهای پاکستانی ده‌ها راکت به دکان‌ها، خانه‌ها و تأسیسات عامه شلیک کرده و زیان‌های هنگفتی به باشندگان محل وارد کرده‌اند.

نظر محمد آسیب‌دیده گفت: «آوان‌ها از سوی پاکستان شلیک شده‌اند و به مردم زیان رسانده است. دکان‌ها و ساختمان‌های مردم را آسیب رسانده است.»

مسلم خپلواک آسیب‌دیده گفت: «به شمول من، در گمرک دکانی نمانده که آسیب ندیده باشد.»

باشندگان محل می‌گویند که در هر درگیری مرزی، نیروهای پاکستانی ساحات ملکی و بازرگانی را هدف قرار می‌دهند.

آنان از حکومت سرپرست و نهادهای کمک‌رسان، خواهان هم‌کاری هستند.

حضرت گل آسیب‌دیده گفت: «به ارزش حدود هژده لک افغانی اموال ام در دکان از بین رفته‌اند و حریق شده‌اند. خواست ما از امارت اسلامی این است که همرای ما کمک کنند.»

آصف زازی آسیب‌دیده گفت: «هر زمانی که از سوی پاکستان جنجال به میان می‌آید آن‌ها دکان‌های ما را نیز هدف قرار می‌دهند.»

درگیری‌های مرزی میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستان چهار روز ادامه داشت و روز شنبه، با میانجیگری بزرگان قوم دو سوی خط فرضی دیورند، این درگیری متوقف شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره