Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قمی: کلید ثبات در افغانستان تشکیل حکومت فراگیر است

حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان می‌گوید که تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان رمز ثبات سیاسی و شروع سازندگی در این کشور است.

نماینده ویژه ایران برای افغانستان تصریح کرده که افغانستان متعلق به همه مردم آن است و باید دولتی متشکل از افراد و قومیت‌ها روی کار بیاید.

آقای قمی که در گردهم‌آیی شهروندان افغانستان مقیم قم ایران سخن می‌گفت افزود که «ما به صراحت گفته‌ایم افغانستان برای همه افغان‌هاست که اگر می‌خواهیم به شرایط بُن بازنگردیم باید به این مساله توجه کنیم.»

سفیر ایران در کابل هم‌چنان می‌گوید که ایران ضمن تعامل با امارت اسلامی، مشورت‌های خود را نیز به مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان می‌دهد.

حسن کاظمی قمی در بخش دیگر صحبت‌های خود امریکا را به تداوم سیاست‌های مداخله‌گرانه و بی‌ثبات‌کننده در افغانستان متهم کرد و داعش را پروژه این کشور دانست.

او بیان کرد: «امروز امریکایی‌ها بیش از دیروز در افغانستان خباثت می‌کنند.»

به گفته‌ی کاظمی ‌قمی که هزینه سیاست‌های مداخله‌جویانه امریکا در منطقه را مردم افغانستان می‌پردازند.

شماری از آگاهان سیاسی به این باوراند که باوجودی‌که خواست دایمی کشورهای همسایه و جامعه جهانی تشکیل حکومت همه شمول در افغانستان است؛ اما هیچ نوع نمونه‌ی را برای تشکیل آن ارایه نمی کنند.

جنت فهیم چکری گفت: «تمام کشورهای همسایه و جهان در یگانه چیزی که اتفاق نظر دارند تاکید شان بر ایجاد حکومت همه شمول است که هیچ نمونه‌ی را هم ارایه نمی‌کنند امارت اسلامی هم به همان حرف‌های قبلی خود تاکید می‌کنند؛ اما بهتر این است که حکومت تشکیل شده در افغانستان همه شمول شود.»

تاکنون امارت اسلامی به این گفته‌ها واکنش نشان نداده است.

پیش از این، شماری از کشورها هم‌واره بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده بودند؛ اما امارت اسلامی از این کشورها خواسته بود تا در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.

قمی: کلید ثبات در افغانستان تشکیل حکومت فراگیر است

به گفته‌ی کاظمی ‌قمی که هزینه سیاست‌های مداخله‌جویانه امریکا در منطقه را مردم افغانستان می‌پردازند.

تصویر بندانگشتی

حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان می‌گوید که تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان رمز ثبات سیاسی و شروع سازندگی در این کشور است.

نماینده ویژه ایران برای افغانستان تصریح کرده که افغانستان متعلق به همه مردم آن است و باید دولتی متشکل از افراد و قومیت‌ها روی کار بیاید.

آقای قمی که در گردهم‌آیی شهروندان افغانستان مقیم قم ایران سخن می‌گفت افزود که «ما به صراحت گفته‌ایم افغانستان برای همه افغان‌هاست که اگر می‌خواهیم به شرایط بُن بازنگردیم باید به این مساله توجه کنیم.»

سفیر ایران در کابل هم‌چنان می‌گوید که ایران ضمن تعامل با امارت اسلامی، مشورت‌های خود را نیز به مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان می‌دهد.

حسن کاظمی قمی در بخش دیگر صحبت‌های خود امریکا را به تداوم سیاست‌های مداخله‌گرانه و بی‌ثبات‌کننده در افغانستان متهم کرد و داعش را پروژه این کشور دانست.

او بیان کرد: «امروز امریکایی‌ها بیش از دیروز در افغانستان خباثت می‌کنند.»

به گفته‌ی کاظمی ‌قمی که هزینه سیاست‌های مداخله‌جویانه امریکا در منطقه را مردم افغانستان می‌پردازند.

شماری از آگاهان سیاسی به این باوراند که باوجودی‌که خواست دایمی کشورهای همسایه و جامعه جهانی تشکیل حکومت همه شمول در افغانستان است؛ اما هیچ نوع نمونه‌ی را برای تشکیل آن ارایه نمی کنند.

جنت فهیم چکری گفت: «تمام کشورهای همسایه و جهان در یگانه چیزی که اتفاق نظر دارند تاکید شان بر ایجاد حکومت همه شمول است که هیچ نمونه‌ی را هم ارایه نمی‌کنند امارت اسلامی هم به همان حرف‌های قبلی خود تاکید می‌کنند؛ اما بهتر این است که حکومت تشکیل شده در افغانستان همه شمول شود.»

تاکنون امارت اسلامی به این گفته‌ها واکنش نشان نداده است.

پیش از این، شماری از کشورها هم‌واره بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده بودند؛ اما امارت اسلامی از این کشورها خواسته بود تا در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره