Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دختران خواهان اشتراک در کانکور و باز شدن دانش‌گاه‌ها هستند

هم‌زمان با نزدیک شدن تاریخ برگزاری مرحله نخست آزمون کانکور سال ۱۴۰۳ خورشیدی، شماری از دختران دانش‌آموز از عدم اشتراک شان در این آزمون نگرانی دارند.

با آن هم دختران امیدواراند تا در کنار پسران، از آنان نیز آزمون گرفته شود.

صفیه، فارغ صنف دوازده، امیدوار است که اجازه اشتراک در آزمون کانکور را پیدا کند و راهی دانش‌کده مورد علاقه‌اش شود. او به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «زمانی‌که ما از مکتب فارغ شدیم، امید داشتیم که از ما امتحان کانکور می‌گیرند ما فورمه‌های کانکور را هم که امارت اسلامی به مکاتب روان کرده بود، پر کردیم، بعدش از ما امتحان کانکور نگرفتند. هم‌صنفی‌های ما که بچه‌ها بودند، فارغ شدند اما ما بی سرنوشت ماندیم.»

فهیمه یکی دیگر از دانش‌آموزان گفت: «سه سال شده که دخترها مکتب و پوهنتون نرفتند، دروازه دانش‌گاه‌ها به‌روی شان بسته است؛ اما خودم شخصاً در این مدت سه سال اصلاً ناامید نشدم.»

از سویی هم برخی از دختران دانش‌جو از حکومت سرپرست خواستار بازگشایی دروازه دانشگاه‌ها هستند.

نورافگن یکی از دانش‌جویان گفت: «سال سوم دانش‌گاه بودم که دروازه دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بسته کردند، یک سال آخر مانده بود، به امید این‌که یک سال را بخوانیم و فارغ شویم، اما متاسفانه سال چهارم دانشگاه را نتوانستم آغاز کنیم.»

هم‌زمان با این برخی استادان دانش‌گاه می‌گویند که نادیده گرفتن درهای بسته شده علم دانش می‌تواند عواقب ناگواری را در پی داشته باشد.

تفسیر سیاه‌پوش استاد دانش‌گاه تفسیر به طلوع‌نیوز گفت: «نادیده گرفتن درهای بسته شده علم و دانش البته می‌تواند عواقب خوبی نداشته باشد، به‌خصوص بر بانوان این سرزمین. به امید این‌که حکومت امارت اسلامی توجه کند تا ما با مشکلات بیشتر دچار نشویم.»

اداره ملی امتحانات اعلام کرده است که نخستین مرحله آزمون کانکور سال ۱۴۰۳ به تاریخ هفدهم ماه روان خورشیدی (جوزا) از داوطلبان شانزده ولایت گرفته می‌شود.

دختران خواهان اشتراک در کانکور و باز شدن دانش‌گاه‌ها هستند

از سویی هم برخی از دختران دانش‌جو از حکومت سرپرست خواستار بازگشایی دروازه دانشگاه‌ها هستند.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با نزدیک شدن تاریخ برگزاری مرحله نخست آزمون کانکور سال ۱۴۰۳ خورشیدی، شماری از دختران دانش‌آموز از عدم اشتراک شان در این آزمون نگرانی دارند.

با آن هم دختران امیدواراند تا در کنار پسران، از آنان نیز آزمون گرفته شود.

صفیه، فارغ صنف دوازده، امیدوار است که اجازه اشتراک در آزمون کانکور را پیدا کند و راهی دانش‌کده مورد علاقه‌اش شود. او به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «زمانی‌که ما از مکتب فارغ شدیم، امید داشتیم که از ما امتحان کانکور می‌گیرند ما فورمه‌های کانکور را هم که امارت اسلامی به مکاتب روان کرده بود، پر کردیم، بعدش از ما امتحان کانکور نگرفتند. هم‌صنفی‌های ما که بچه‌ها بودند، فارغ شدند اما ما بی سرنوشت ماندیم.»

فهیمه یکی دیگر از دانش‌آموزان گفت: «سه سال شده که دخترها مکتب و پوهنتون نرفتند، دروازه دانش‌گاه‌ها به‌روی شان بسته است؛ اما خودم شخصاً در این مدت سه سال اصلاً ناامید نشدم.»

از سویی هم برخی از دختران دانش‌جو از حکومت سرپرست خواستار بازگشایی دروازه دانشگاه‌ها هستند.

نورافگن یکی از دانش‌جویان گفت: «سال سوم دانش‌گاه بودم که دروازه دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بسته کردند، یک سال آخر مانده بود، به امید این‌که یک سال را بخوانیم و فارغ شویم، اما متاسفانه سال چهارم دانشگاه را نتوانستم آغاز کنیم.»

هم‌زمان با این برخی استادان دانش‌گاه می‌گویند که نادیده گرفتن درهای بسته شده علم دانش می‌تواند عواقب ناگواری را در پی داشته باشد.

تفسیر سیاه‌پوش استاد دانش‌گاه تفسیر به طلوع‌نیوز گفت: «نادیده گرفتن درهای بسته شده علم و دانش البته می‌تواند عواقب خوبی نداشته باشد، به‌خصوص بر بانوان این سرزمین. به امید این‌که حکومت امارت اسلامی توجه کند تا ما با مشکلات بیشتر دچار نشویم.»

اداره ملی امتحانات اعلام کرده است که نخستین مرحله آزمون کانکور سال ۱۴۰۳ به تاریخ هفدهم ماه روان خورشیدی (جوزا) از داوطلبان شانزده ولایت گرفته می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره