Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرزالعمل وزارت معارف برای کنترل فیس مکتب‌های خصوصی

وزارت معارف از نهایی‌سازی یک طرزالعمل برای کنترل اخذ فیس مکتب‌های خصوصی از دانش‌آموزان خبر می‌دهد.

منصور احمد حمزه سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که این طرزالعمل شامل سه کتگوری از جمله کیفیت بالا، متوسط و پایین است.

سخن‌گوی وزارت معارف در این باره گفت: «وزارت معارف برای آموزش‌های خصوصی راهکار ویژه‌ای را ترتیب کرده که به سه کتگوری تقسیم می‌شود: کیفیت عالی، متوسط و پایین و این‌ها (مکتب‌های خصوصی) بر اساس ظرفیت‌های دانش‌آموزان از آن‌ها فیس اخذ می‌نمایند.»

هم‌زمان با این، شماری از دانش‌آموزان مکتب‌های خصوصی از اخذ فیس بلند در این مکتب‌ها انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که دانش‌آموزان توانایی پرداخت فیس بلند را ندارند و باید در این عرصه توجه جدی شود.

احمد ضیاء دانش‌آموز گفت: «در بعضی مکتب‌ها فیس از دانش‌آموزان بلند گرفته می‌شود و خانواده‌های آنان توانایی پرداخت فیس را ندارد. ما از حکومت خواهشمندیم که در این عرصه توجه کنند.»

محمد مبارک دانش‌آموز دیگر گفت: «در مکتب‌های که از دانش‌آموزان فیس بلند گرفته می‌شود از حکومت می‌خواهیم که به این مشکل توجه جدی کند تا مسوولان مکتب‌ها از دانش‌آموزان فیس بلند نگیرند.»

از سوی دیگر، عظیم میدانوال رییس اتحادیه مکتب‌های خصوصی این چالش را می‌پذیرد و از مسوولان مکتب‌های خصوصی می‌خواهد که از گرفتن فیس بلند خودداری کنند.

آقای میدانوال تاکید می‌ورزد که وزارت معارف باید آن مکتب‌های خصوصی را بررسی کند که از دانش‌آموزان فیس بلند می‌گیرد.

رییس اتحادیه مکتب‌های خصوصی گفت: «مکتب‌هایی که از دانش‌آموز فیس بلند می‌گیرد، وزارت معارف باید آن‌ها را ارزیابی کند و اگر آن مکتب‌هایی که فیس بلند می‌گیرند از این کار خودداری نکنند باید مکتب‌های شان بسته شود.»

وحدت‌الله تسل مسوول یکی از مکتب‌‌های خصوصی گفت: «در حال حاضر از یک هزار بلند فیس گرفتن واقعن با دانش‌آموز و ملت ظلم است.»

بر بنیاد اطلاعات اتحادیه مکتب‌های خصوصی، حدود چهار هزار مکتب ابتداییه، متوسطه و لیسه خصوصی در سراسر افغانستان وجود دارند و هزارها دانش‌آموز در این مکتب‌ها مصروف آموزش هستند.

طرزالعمل وزارت معارف برای کنترل فیس مکتب‌های خصوصی

منصور احمد حمزه سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که این طرزالعمل شامل سه کتگوری از جمله کیفیت بالا، متوسط و پایین است.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف از نهایی‌سازی یک طرزالعمل برای کنترل اخذ فیس مکتب‌های خصوصی از دانش‌آموزان خبر می‌دهد.

منصور احمد حمزه سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که این طرزالعمل شامل سه کتگوری از جمله کیفیت بالا، متوسط و پایین است.

سخن‌گوی وزارت معارف در این باره گفت: «وزارت معارف برای آموزش‌های خصوصی راهکار ویژه‌ای را ترتیب کرده که به سه کتگوری تقسیم می‌شود: کیفیت عالی، متوسط و پایین و این‌ها (مکتب‌های خصوصی) بر اساس ظرفیت‌های دانش‌آموزان از آن‌ها فیس اخذ می‌نمایند.»

هم‌زمان با این، شماری از دانش‌آموزان مکتب‌های خصوصی از اخذ فیس بلند در این مکتب‌ها انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که دانش‌آموزان توانایی پرداخت فیس بلند را ندارند و باید در این عرصه توجه جدی شود.

احمد ضیاء دانش‌آموز گفت: «در بعضی مکتب‌ها فیس از دانش‌آموزان بلند گرفته می‌شود و خانواده‌های آنان توانایی پرداخت فیس را ندارد. ما از حکومت خواهشمندیم که در این عرصه توجه کنند.»

محمد مبارک دانش‌آموز دیگر گفت: «در مکتب‌های که از دانش‌آموزان فیس بلند گرفته می‌شود از حکومت می‌خواهیم که به این مشکل توجه جدی کند تا مسوولان مکتب‌ها از دانش‌آموزان فیس بلند نگیرند.»

از سوی دیگر، عظیم میدانوال رییس اتحادیه مکتب‌های خصوصی این چالش را می‌پذیرد و از مسوولان مکتب‌های خصوصی می‌خواهد که از گرفتن فیس بلند خودداری کنند.

آقای میدانوال تاکید می‌ورزد که وزارت معارف باید آن مکتب‌های خصوصی را بررسی کند که از دانش‌آموزان فیس بلند می‌گیرد.

رییس اتحادیه مکتب‌های خصوصی گفت: «مکتب‌هایی که از دانش‌آموز فیس بلند می‌گیرد، وزارت معارف باید آن‌ها را ارزیابی کند و اگر آن مکتب‌هایی که فیس بلند می‌گیرند از این کار خودداری نکنند باید مکتب‌های شان بسته شود.»

وحدت‌الله تسل مسوول یکی از مکتب‌‌های خصوصی گفت: «در حال حاضر از یک هزار بلند فیس گرفتن واقعن با دانش‌آموز و ملت ظلم است.»

بر بنیاد اطلاعات اتحادیه مکتب‌های خصوصی، حدود چهار هزار مکتب ابتداییه، متوسطه و لیسه خصوصی در سراسر افغانستان وجود دارند و هزارها دانش‌آموز در این مکتب‌ها مصروف آموزش هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره