Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن زمینه آموزش و پرورش برای کودکان بی‌سرپرست در تخار

یک نهاد خیریه ترکی با ایجاد یک پرورشگاه در شهر تالقان مرکز تخار، برای کودکان بی‌سرپرست، زمینه آموزش و پرورش را فراهم کرده است.

مسوول این نهاد می‌گوید که آنان در ادامه روند گردآوری کودکان بی‌سرپرست و محروم از آموزش، تاکنون ۳۵ کودک را شناسایی کرده‌اند.

طاهر خان مسوول نهاد خیریه گفت: «عرض نمایم این‌که شیوه گزینش و انتخاب یتیم‌ها به گونه‌ی است که کودکان یتیم و بی‌سر پرست که از حق آموزش بی‌بهره مانده باشند و تاهنوز هیچ نهاد و فردی به آنان همکاری نکرده است، ما آنان را می‌پذیریم و تحت پوشش قرار می‌دهیم.»

نورالله مقیمی مسوول پرورشگاه گفت: «سه وقت برای شان اعاشه فراهم می‌شود، هم‌چنان یک استاد علوم دینی دارند، یک نظارت‌گر و محافظ دارند.»

شماری از کودکان بی‌سرپرست که در این پرورشگاه زمینه آموزش و پرورش برای‌شان فراهم شده، ابراز خرسندی می‌کنند.

از سویی هم، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که اکنون بیش از ده هزار کودک بی‌سرپرست در پرورشگاه‌ها سرگرم آموزش و پرورش هستند.

سمیع ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی در این باره گفت: «امارت اسلامی به سطح کشور در تمام ولایت‌ها برای کودکان یتیم و بی‌سرپرست پرورشگاه‌ها را فعال ساخته است که اخیرن در ولایت تخار نیز بخاطر پرورش کودکان یتیم و بی‌سرپرست پرورشگاهی را فعال ساخته است.»

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید تلاش می‌ورزند تا برای دختران بی‌سرپرست نیز، پرورشگاه‌های جداگانه ایجاد کنند.

فراهم شدن زمینه آموزش و پرورش برای کودکان بی‌سرپرست در تخار

مسوول این نهاد می‌گوید که آنان در ادامه روند گردآوری کودکان بی‌سرپرست و محروم از آموزش، تاکنون ۳۵ کودک را شناسایی کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

یک نهاد خیریه ترکی با ایجاد یک پرورشگاه در شهر تالقان مرکز تخار، برای کودکان بی‌سرپرست، زمینه آموزش و پرورش را فراهم کرده است.

مسوول این نهاد می‌گوید که آنان در ادامه روند گردآوری کودکان بی‌سرپرست و محروم از آموزش، تاکنون ۳۵ کودک را شناسایی کرده‌اند.

طاهر خان مسوول نهاد خیریه گفت: «عرض نمایم این‌که شیوه گزینش و انتخاب یتیم‌ها به گونه‌ی است که کودکان یتیم و بی‌سر پرست که از حق آموزش بی‌بهره مانده باشند و تاهنوز هیچ نهاد و فردی به آنان همکاری نکرده است، ما آنان را می‌پذیریم و تحت پوشش قرار می‌دهیم.»

نورالله مقیمی مسوول پرورشگاه گفت: «سه وقت برای شان اعاشه فراهم می‌شود، هم‌چنان یک استاد علوم دینی دارند، یک نظارت‌گر و محافظ دارند.»

شماری از کودکان بی‌سرپرست که در این پرورشگاه زمینه آموزش و پرورش برای‌شان فراهم شده، ابراز خرسندی می‌کنند.

از سویی هم، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که اکنون بیش از ده هزار کودک بی‌سرپرست در پرورشگاه‌ها سرگرم آموزش و پرورش هستند.

سمیع ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی در این باره گفت: «امارت اسلامی به سطح کشور در تمام ولایت‌ها برای کودکان یتیم و بی‌سرپرست پرورشگاه‌ها را فعال ساخته است که اخیرن در ولایت تخار نیز بخاطر پرورش کودکان یتیم و بی‌سرپرست پرورشگاهی را فعال ساخته است.»

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید تلاش می‌ورزند تا برای دختران بی‌سرپرست نیز، پرورشگاه‌های جداگانه ایجاد کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره