Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی پیکار با کار کودکان و اوضاع کودکان در افغانستان

سازمان بین‌المللی کار گفته است که از ۱۶۰ میلیون کودک کار در جهان بیش از یک میلیون تن آنان، بر بنیاد بررسی سال ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان اند.

این نهاد در مراسمی به مناسبت روز جهانی پیکار با کار کودکان، افزوده است که شماری از پروژه‌ها را به هدف جلوگیری از کار کودکان در افغانستان عملی ساخته‌اند.

سازمان بین‌المللی کار اطمینان داده است که از کودکان در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

رامین بهزاد رییس سازمان بین‌المللی کار گفته است: «پادزهر موثر برای کار کودکان ناشی از فقر همان کار شایسته برای افراد بالغ و در سن کار است تا آن‌ها قادر شوند حمایت واقعی از خانواده‌های خود به عمل آورند و کودکان خود را به‌جای کار، روانه آموزش کنند.»

محمدزاهد جان آغا معین کار وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که امارت اسلامی نیز فرصت‌های آموزشی را برای کودکان کار در مرکز و ولایت‌ها ایجاد کرده است.

معین کار وزارت کار و امور اجتماعی افزود: «امارت اسلامی افغانستان در مرکز یعنی کابل و ولایت‌ها برای کودکان آموزش‌گاه‌ها ایجاد کرده است.»

اما کار کودکان چه تاثیر بر زندگی آنان در آینده خواهد داشت؟

شریف‌الله ایوبی استاد دانش‌گاه در پاسخ گفت: «زمانی که اطفال از لحاظ اقتصادی کار می‌کنند و فشار کار روی شانه‌های سبک و عاجزانه اطفال قرار داده می‌شود، این اطفال را به نحوی متضرر می‌سازد.»

احمد سینا سباوون مسوول برنامه‌های سازمان بین‌المللی کار گفت: «یک نفر از خانواده از این‌ها که مجبور هستند طفل شان را به سرک برای کار روان می‌کنند، آن‌ها باید مهارت‌هایی داشته باشند و معیشت‌ را به خود ایجاد کنند.»

پیش از این اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا به مناسبت روز جهانی پیکار با کار کودکان گفته بود که نزده درصد کودکان در افغانستان، کار می‌کنند.

روز جهانی پیکار با کار کودکان و اوضاع کودکان در افغانستان

معین کار وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که امارت اسلامی نیز فرصت‌های آموزشی را برای کودکان کار در مرکز و ولایت‌ها ایجاد کرده است.

تصویر بندانگشتی

سازمان بین‌المللی کار گفته است که از ۱۶۰ میلیون کودک کار در جهان بیش از یک میلیون تن آنان، بر بنیاد بررسی سال ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان اند.

این نهاد در مراسمی به مناسبت روز جهانی پیکار با کار کودکان، افزوده است که شماری از پروژه‌ها را به هدف جلوگیری از کار کودکان در افغانستان عملی ساخته‌اند.

سازمان بین‌المللی کار اطمینان داده است که از کودکان در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

رامین بهزاد رییس سازمان بین‌المللی کار گفته است: «پادزهر موثر برای کار کودکان ناشی از فقر همان کار شایسته برای افراد بالغ و در سن کار است تا آن‌ها قادر شوند حمایت واقعی از خانواده‌های خود به عمل آورند و کودکان خود را به‌جای کار، روانه آموزش کنند.»

محمدزاهد جان آغا معین کار وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که امارت اسلامی نیز فرصت‌های آموزشی را برای کودکان کار در مرکز و ولایت‌ها ایجاد کرده است.

معین کار وزارت کار و امور اجتماعی افزود: «امارت اسلامی افغانستان در مرکز یعنی کابل و ولایت‌ها برای کودکان آموزش‌گاه‌ها ایجاد کرده است.»

اما کار کودکان چه تاثیر بر زندگی آنان در آینده خواهد داشت؟

شریف‌الله ایوبی استاد دانش‌گاه در پاسخ گفت: «زمانی که اطفال از لحاظ اقتصادی کار می‌کنند و فشار کار روی شانه‌های سبک و عاجزانه اطفال قرار داده می‌شود، این اطفال را به نحوی متضرر می‌سازد.»

احمد سینا سباوون مسوول برنامه‌های سازمان بین‌المللی کار گفت: «یک نفر از خانواده از این‌ها که مجبور هستند طفل شان را به سرک برای کار روان می‌کنند، آن‌ها باید مهارت‌هایی داشته باشند و معیشت‌ را به خود ایجاد کنند.»

پیش از این اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا به مناسبت روز جهانی پیکار با کار کودکان گفته بود که نزده درصد کودکان در افغانستان، کار می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره