Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت‌های پی‌هم مهاجران افغان از بدرفتاری نیروهای مرزی ایران

شماری از مهاجران افغان که از ایران اخراج شده‌اند، از بدرفتاری نیروهای مرزی آن کشور شکایت دارند.

مهاجران اخراج‌شده به طلوع‌نیوز گفته‌اند که در صورت فراهم شدن زمینه کار در داخل کشور، هیچ‌گاهی به‌گونه‌ی غیرقانونی به ایران نخواهند رفت.

عبدالمتین اخراج‌شده از ایران گفت: «اگر حکومت به این غریب‌ها زمینه کار فراهم کند، پس چه مرگ می‌خواهیم که آن‌جا برویم. وقتی در وطن ما کار باشد، هرگز نمی‌رویم.»

جمشید یکی دیگر از مهاجران اخراج‌شده از ایران گفته است: «مشکل اساسی ما این است که در کشور ما کار نیست. خدا کمک کند که یک زمینه کار فراهم شود، حتا اگر با معاش پنج یا شش هزار افغانی هم پیدا شود، در کشور خود کار می‌کنیم.»

مهاجران افغان افزوده‌اند که اگر زمینه کار در داخل کشور برای آنان فراهم شود، پس از این به ایران نخواهند رفت.

حاتم اخراج‌شده از ایران گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که برای ما فرصت کاری مساعد کند. ما اگر صد افغانی درآمد در افغانستان داشته باشیم، جایی نمی‌رویم.»

در همین حال محمد قاسم خالد والی نیمروز گفته است که با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ انکشافی، برای هزاران نفر در داخل کشور زمینه کار فراهم خواهد شد.

والی نیمروز افزود: «ما یک کمیته مهاجران را در مرز تعیین کردیم تا بعضی خدمات صحی و اجتماعی را به مسافران انجام بدهد. ما به جوانانی که به ملک همسایه برای کار می‌روند، اطمینان می‌دهیم که به کشور امنیت تامین است و بعضی پروژه‌های ملی روی کار شده که به تمام جوانان زمینه کار مساعد خواهد شد.»

طلوع‌نیوز با تلاش‌های زیاد موفق به دریافت دیدگاه قونسل‌گری ایران در قندهار در این مورد نشد.

شکایت‌های پی‌هم مهاجران افغان از بدرفتاری نیروهای مرزی ایران

مهاجران افغان افزوده‌اند که اگر زمینه کار در داخل کشور برای آنان فراهم شود، پس از این به ایران نخواهند رفت.

تصویر بندانگشتی

شماری از مهاجران افغان که از ایران اخراج شده‌اند، از بدرفتاری نیروهای مرزی آن کشور شکایت دارند.

مهاجران اخراج‌شده به طلوع‌نیوز گفته‌اند که در صورت فراهم شدن زمینه کار در داخل کشور، هیچ‌گاهی به‌گونه‌ی غیرقانونی به ایران نخواهند رفت.

عبدالمتین اخراج‌شده از ایران گفت: «اگر حکومت به این غریب‌ها زمینه کار فراهم کند، پس چه مرگ می‌خواهیم که آن‌جا برویم. وقتی در وطن ما کار باشد، هرگز نمی‌رویم.»

جمشید یکی دیگر از مهاجران اخراج‌شده از ایران گفته است: «مشکل اساسی ما این است که در کشور ما کار نیست. خدا کمک کند که یک زمینه کار فراهم شود، حتا اگر با معاش پنج یا شش هزار افغانی هم پیدا شود، در کشور خود کار می‌کنیم.»

مهاجران افغان افزوده‌اند که اگر زمینه کار در داخل کشور برای آنان فراهم شود، پس از این به ایران نخواهند رفت.

حاتم اخراج‌شده از ایران گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که برای ما فرصت کاری مساعد کند. ما اگر صد افغانی درآمد در افغانستان داشته باشیم، جایی نمی‌رویم.»

در همین حال محمد قاسم خالد والی نیمروز گفته است که با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ انکشافی، برای هزاران نفر در داخل کشور زمینه کار فراهم خواهد شد.

والی نیمروز افزود: «ما یک کمیته مهاجران را در مرز تعیین کردیم تا بعضی خدمات صحی و اجتماعی را به مسافران انجام بدهد. ما به جوانانی که به ملک همسایه برای کار می‌روند، اطمینان می‌دهیم که به کشور امنیت تامین است و بعضی پروژه‌های ملی روی کار شده که به تمام جوانان زمینه کار مساعد خواهد شد.»

طلوع‌نیوز با تلاش‌های زیاد موفق به دریافت دیدگاه قونسل‌گری ایران در قندهار در این مورد نشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره