Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعیینات جدید در ولایت‌ها و ریاست عمومی استخبارات

بر بنیاد حکم رهبر امارت اسلامی، بسم‌الله عبدالله والی پیشین خوست به‌عنوان معاون اداری و تامیناتی ریاست عمومی استخبارات گماشته شده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که عبدالقیوم روحانی معاون پیشین ولایت نیمروز به حیث والی خوست و محمدوزیر رییس پیشین مالی و بودجه وزارت داخله به حیث رییس مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت غزنی تعیین شده‌اند.

در همین حال شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که تغییرات در نهادهای حکومت یک اصل حکومت‌داری است و در این تعیینات، تخصص و شایستگی افراد باید مدنظر گرفته شود.

حمیدالله هوتک آگاه مسایل سیاسی گفت: «بر اساس قانون، کسی که باید وزیر، معین و والی گماشته می‌شود، نسبت با دیگران متمایز باشد.»

سید اکبرآغا یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی گفت: «کاش که این گونه می‌بود که به برخی از وظیفه‌ها چهره‌های جدید گماشته می‌شد و افراد تکراری را از یکجا به جای دیگر نمی‌گماشتند. تمام حکومت‌های پیشین در افغانستان افراد تکراری را تغییر و تبدیل می‌کردند.»

پیش از این نیز رهبر امارت اسلامی تعییناتی را در شماری از وزارت‌خانه‌ها، ولایت‌ها، ریاست‌ها، ولسوالی‌ها و بخش‌های دیگر انجام داده بود.

تعیینات جدید در ولایت‌ها و ریاست عمومی استخبارات

شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که تغییرات در حکومت یک اصل حکومت‌داری است و تخصص و شایستگی افراد باید مدنظر گرفته شود.

تصویر بندانگشتی

بر بنیاد حکم رهبر امارت اسلامی، بسم‌الله عبدالله والی پیشین خوست به‌عنوان معاون اداری و تامیناتی ریاست عمومی استخبارات گماشته شده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که عبدالقیوم روحانی معاون پیشین ولایت نیمروز به حیث والی خوست و محمدوزیر رییس پیشین مالی و بودجه وزارت داخله به حیث رییس مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت غزنی تعیین شده‌اند.

در همین حال شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که تغییرات در نهادهای حکومت یک اصل حکومت‌داری است و در این تعیینات، تخصص و شایستگی افراد باید مدنظر گرفته شود.

حمیدالله هوتک آگاه مسایل سیاسی گفت: «بر اساس قانون، کسی که باید وزیر، معین و والی گماشته می‌شود، نسبت با دیگران متمایز باشد.»

سید اکبرآغا یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی گفت: «کاش که این گونه می‌بود که به برخی از وظیفه‌ها چهره‌های جدید گماشته می‌شد و افراد تکراری را از یکجا به جای دیگر نمی‌گماشتند. تمام حکومت‌های پیشین در افغانستان افراد تکراری را تغییر و تبدیل می‌کردند.»

پیش از این نیز رهبر امارت اسلامی تعییناتی را در شماری از وزارت‌خانه‌ها، ولایت‌ها، ریاست‌ها، ولسوالی‌ها و بخش‌های دیگر انجام داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره