تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز بررسی‎های وزارت تحصیلات عالی در بارۀ سندهای حفیظ الله هاشمی

وزارت تحصیلات عالی، می‏گوید که بررسی‏ها را در بارۀ درستی و یا جعلی بودن سندهای تحصیلی حفیظ الله هاشیمی، عضو تازه گماشته شدۀ کمیسیون مستقل انتخابات، آغاز کرده است.

عارفه پیکار، سخن‏گوی این وزارت به طلوع نیوز می‎گوید که از دانشگاه امریکایی که سند لیسانس سید حفیظ الله هاشمی را صادر کرده، خواسته شده است که در این باره معلومات دهد: «این، جز مسؤولیت‏های وزارت تحصیلات عالی است و ما پس از مطرح شدن این ادعاها، ایمیل‏هایی را به این دانشگاه در ایالات متحده امریکا فرستاده ایم و در انتظار پاسخ آن هستیم. و نیز این موضوع را از راه نماینده‏گی سیاسی کشور در ایالات متحده امریکا، پی‎گیری خواهیم کرد.»

ادعاها در بارۀ جعلی بودن سند لیسانس سید حفیظ الله هاشمی، عضو تازه گماشته شدۀ کمیسیون مستقل انتخابات، پس از آن مطرح شدند که وی از میان سه نامزد، از سوی رییس جمهور در این کمیسیون راه یافت.

با این همه، قرار است آقای هاشمی،  روز یک شنبه به گونۀ رسمی کارش را در کمیسیون مستقل انتخابات، آغاز کند.

اما، شماری از اعضای مجلس نماینده گان، خواهان بررسی جدی سندهای تحصیلی این عضو تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات، پیش از آغاز کار او هستند.

 اسدالله سعادتی در این باره گفت: «ادعا وجود دارد که در این باره تقلب شده است و نیاز است که بگونۀ جدی بررسی شود. و اگر این تقلب ثابت شود، روشن است، کسی که در آغاز این گونه تقلب کند، باید دانست که سال نیکو از بهارش پیداست.»

احمد بهزاد، عضو دیگر مجلس نماینده گان اظهار داشت: «تقلب کاری ها در حکومت وحدت ملی در ارائه این سندهای تقلبی خلاصه نمی شود، باید گفت که حکومت در تقلب کاری رکورد داراست.»

با این وجود، عبدالبدیع صیاد، سخن‏گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‏گوید که این کمیسیون  در انتظار پایان بررسی‎های این سندها از سوی وزارت تحصیلات عالی است: «ادعاهایی که در بارۀ تقلب سندهای آقای هاشمی شده است، باید از سوی وزارت تحصیلات عالی بررسی شود و نیز کمیسیون گزینش که این چهره را به ریاست جمهوری معرفی کرده اند، شاید آنان پاسخ هایی در این باره داشته باشند.»

گفته می‎شود چهار تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، نامزد ریاست این کمیسیون اند و قرار است پس از آغاز بکار یک عضوتازۀ این کمیسیون، انتخابات ریاست کمیسیون مستقل انتخابات نیز برگزارشود.

آغاز بررسی‎های وزارت تحصیلات عالی در بارۀ سندهای حفیظ الله هاشمی

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان خواهان بررسی جدی ادعای جعلی بودن سندهای تحصیلی این عضو تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات، هستند.

تصویر بندانگشتی

وزارت تحصیلات عالی، می‏گوید که بررسی‏ها را در بارۀ درستی و یا جعلی بودن سندهای تحصیلی حفیظ الله هاشیمی، عضو تازه گماشته شدۀ کمیسیون مستقل انتخابات، آغاز کرده است.

عارفه پیکار، سخن‏گوی این وزارت به طلوع نیوز می‎گوید که از دانشگاه امریکایی که سند لیسانس سید حفیظ الله هاشمی را صادر کرده، خواسته شده است که در این باره معلومات دهد: «این، جز مسؤولیت‏های وزارت تحصیلات عالی است و ما پس از مطرح شدن این ادعاها، ایمیل‏هایی را به این دانشگاه در ایالات متحده امریکا فرستاده ایم و در انتظار پاسخ آن هستیم. و نیز این موضوع را از راه نماینده‏گی سیاسی کشور در ایالات متحده امریکا، پی‎گیری خواهیم کرد.»

ادعاها در بارۀ جعلی بودن سند لیسانس سید حفیظ الله هاشمی، عضو تازه گماشته شدۀ کمیسیون مستقل انتخابات، پس از آن مطرح شدند که وی از میان سه نامزد، از سوی رییس جمهور در این کمیسیون راه یافت.

با این همه، قرار است آقای هاشمی،  روز یک شنبه به گونۀ رسمی کارش را در کمیسیون مستقل انتخابات، آغاز کند.

اما، شماری از اعضای مجلس نماینده گان، خواهان بررسی جدی سندهای تحصیلی این عضو تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات، پیش از آغاز کار او هستند.

 اسدالله سعادتی در این باره گفت: «ادعا وجود دارد که در این باره تقلب شده است و نیاز است که بگونۀ جدی بررسی شود. و اگر این تقلب ثابت شود، روشن است، کسی که در آغاز این گونه تقلب کند، باید دانست که سال نیکو از بهارش پیداست.»

احمد بهزاد، عضو دیگر مجلس نماینده گان اظهار داشت: «تقلب کاری ها در حکومت وحدت ملی در ارائه این سندهای تقلبی خلاصه نمی شود، باید گفت که حکومت در تقلب کاری رکورد داراست.»

با این وجود، عبدالبدیع صیاد، سخن‏گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‏گوید که این کمیسیون  در انتظار پایان بررسی‎های این سندها از سوی وزارت تحصیلات عالی است: «ادعاهایی که در بارۀ تقلب سندهای آقای هاشمی شده است، باید از سوی وزارت تحصیلات عالی بررسی شود و نیز کمیسیون گزینش که این چهره را به ریاست جمهوری معرفی کرده اند، شاید آنان پاسخ هایی در این باره داشته باشند.»

گفته می‎شود چهار تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، نامزد ریاست این کمیسیون اند و قرار است پس از آغاز بکار یک عضوتازۀ این کمیسیون، انتخابات ریاست کمیسیون مستقل انتخابات نیز برگزارشود.

هم‌رسانی کنید