Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز برنامۀ تحقیق ملی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامۀ تحقیق ملی را زیر عنوان حمایت از حقوق قربانیان هراس افگنی  و درگیری‌های مسلحانه به هدف رسیده‌گی به قربانیان جنگ آغاز کرده است.

رییس این نهاد در هنگام گشایش "تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان هراس افگنی و جنگ" گفت که در اوضاع کنونی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نمی‌توانند جرم‌های جنگی را درست بررسی کنند، از همین رو حکومت افغانستان باید از دادگاه جهانی جنایت‌های جنگی کمک بخواهد.  

رییس این کمیسیون با براز نگرانی از ازوضعیت بد حقوق بشر در کشور غیرنظامیان را قربانیان اعمال هراس افگنانه می‌داند و می‌گوید که گروه‌های هراس‌افگن حتا از تخریب کاریزهای آب و از بین بردن مواشی در جنگ‌ها دریغ نمی کنند. 

این کمیسیون می‌افزاید  که نهادهای دولتی و غیر دولتی به بیجا شده‌گان رسیده‌گی نکرده اند.

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: «در شرایط کنونی سیستم عدلی شاید به مجرمین دسترسی نیابد اما می‌توانیم که از محکمه جزای بین اللملی کمک بخوهیم. تا برای قرباناین عدالت تأمین شود.»

نماینده‌گی سازمان ملل متحد در کابل نیز تغییر شیوه‌های جنگ را در افغانستان سبب قربانی شدن غیرنظامیان می‌داند و می‌گوید که از سال دو هزارو نُه تا کنون هفتاد و هفت هزار غیر نظامی در افغانستان کشته شدند.

دانیل بل  رییس حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: «تحقیق ملی حقوق بشر بسیار مهم است، تمام مباحث باید در زمینه موضوع حقوق قربانیان جنگ باشد. دولت‌ها مؤظف اند تا از حقوق شهروندان  شان حفاظت کنند. دولت ها باید در برابر حقوق قربانیان مسوولیت پذیر باشند.»

در این نشست معینان وزارت های امور داخله، دفاع ملی، عدلیه، کار و امور اجتماعی  و صحت عامه اعلام کردند که برای تامین حق قربانیان کشور کار خواهند کرد.
 

آغاز برنامۀ تحقیق ملی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر که در اوضاع کنونی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نمی‌توانند جرم‌های جنگی را درست بررسی کنند.

Thumbnail

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامۀ تحقیق ملی را زیر عنوان حمایت از حقوق قربانیان هراس افگنی  و درگیری‌های مسلحانه به هدف رسیده‌گی به قربانیان جنگ آغاز کرده است.

رییس این نهاد در هنگام گشایش "تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان هراس افگنی و جنگ" گفت که در اوضاع کنونی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نمی‌توانند جرم‌های جنگی را درست بررسی کنند، از همین رو حکومت افغانستان باید از دادگاه جهانی جنایت‌های جنگی کمک بخواهد.  

رییس این کمیسیون با براز نگرانی از ازوضعیت بد حقوق بشر در کشور غیرنظامیان را قربانیان اعمال هراس افگنانه می‌داند و می‌گوید که گروه‌های هراس‌افگن حتا از تخریب کاریزهای آب و از بین بردن مواشی در جنگ‌ها دریغ نمی کنند. 

این کمیسیون می‌افزاید  که نهادهای دولتی و غیر دولتی به بیجا شده‌گان رسیده‌گی نکرده اند.

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: «در شرایط کنونی سیستم عدلی شاید به مجرمین دسترسی نیابد اما می‌توانیم که از محکمه جزای بین اللملی کمک بخوهیم. تا برای قرباناین عدالت تأمین شود.»

نماینده‌گی سازمان ملل متحد در کابل نیز تغییر شیوه‌های جنگ را در افغانستان سبب قربانی شدن غیرنظامیان می‌داند و می‌گوید که از سال دو هزارو نُه تا کنون هفتاد و هفت هزار غیر نظامی در افغانستان کشته شدند.

دانیل بل  رییس حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: «تحقیق ملی حقوق بشر بسیار مهم است، تمام مباحث باید در زمینه موضوع حقوق قربانیان جنگ باشد. دولت‌ها مؤظف اند تا از حقوق شهروندان  شان حفاظت کنند. دولت ها باید در برابر حقوق قربانیان مسوولیت پذیر باشند.»

در این نشست معینان وزارت های امور داخله، دفاع ملی، عدلیه، کار و امور اجتماعی  و صحت عامه اعلام کردند که برای تامین حق قربانیان کشور کار خواهند کرد.
 

هم‌رسانی کنید