تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

آغاز کار شورای صلح برای تعیین اعضای کمیسیون برگزاری لویه جرگه

شورای عالی صلح، می‌گوید که کار برای تعیین اعضای کمیسیون برگزاری لویۀ جرگۀ مشورتی صلح را آغاز کرده‌است.

مسؤولان این شورا می‌گویند که ریاست این کمیسیون را عمر داوودزی، رییس دبیرخانۀ این نهاد به عهده خواهد داشت.

جرگۀ مشورتی صلح، قرار است به تاریخ ۹ثور سال آینده برگزار شود و بربنیاد گفته‌های حکومت، در این جرگه در حدود دوهزارتن شرکت خواهند کرد.

احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت: «در لویۀ جرگه، صدای ملت افغانستان به گونۀ قوی و رسا بلند می‌شود و در رابطه به تعریف میکانیزم صلح و چارچوب برای گفت‌وگو نیز بحث می‌شود.»

در این میان، بی‌باوری‌هایی دربارۀ برگزاری این جرگه وجود دارند. چنان‌که شماری از نماینده‌گان پیشین مجلس بر بدیل لویه جرگه مشورتی برای روشن شدن خطوط گفت وگوها با طالبان تأکید می‌ورزند.

زکریا زکریا، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «بهتر این بود که اگر این‌ها ریفرندوم را برگزار می‌کردند – نتیجۀ ریفراندوم قطعی نبود همانطوری‌که نتیجۀ لویه جرگه قطعی نیست – اما معلوم می‌شد که محبوبیت طالبان نزد مردم چه اندازه است که برمبنای آن تصمیم سیاسی گرفته می‌شد.»

فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز افزود: «اجندای این جرگه مبهم است؛ هنوز ما نمی‌دانیم که حکومت چه چیزی را می‌خواهد به گونۀ ناگهانی وارد جرگه بکند و تأیید مردم را بگیرد. ثانیأ، چه نیازی به جرگه است و قتی نهادهای حقوقی و قانونی در افغانستان شکل گرفته.»

لویه جرگه که برای سه روز برگزار خواهد شد، شرکت کننده‌گان در آن دربارۀ چگونگی گفت‌وگو با طالبان رأیزنی خواهند کرد.

با این همه، ریاست اجراییه می‌گوید که هدف از برگزاری این لویه جرگه، زیر چتر آوردن مردم کشور برای روشن شدن خطوط سرخ دولت افغانستان در گفت وگوهای صلح خواهد بود.

امیدمیثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه اظهار داشت: «حکومت وحدت ملی متعهد است که زمینه‌ها و بسترهای وسیع صلاح و مشوره با مردم را فراهم کند تا ما در این پروسۀ کلان ملی نظریات و پیشنهادات اقشار مردم افغانستان را داشته باشیم.»

قراربود لویۀ جرگۀ مشورتی صلح، درهفتۀ اخیر ماه حوت امسال برگزار شود، اما این جرگه به علت آن‌چه سردی هوا گفته شد تا روز نهم ماه ثور به تأخیر افتاد. 

افغانستان

آغاز کار شورای صلح برای تعیین اعضای کمیسیون برگزاری لویه جرگه

جرگۀ مشورتی صلح، قرار است به تاریخ ۹ثور سال آینده برگزار شود و بربنیاد گفته‌های حکومت، در این جرگه در حدود دوهزارتن شرکت خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

شورای عالی صلح، می‌گوید که کار برای تعیین اعضای کمیسیون برگزاری لویۀ جرگۀ مشورتی صلح را آغاز کرده‌است.

مسؤولان این شورا می‌گویند که ریاست این کمیسیون را عمر داوودزی، رییس دبیرخانۀ این نهاد به عهده خواهد داشت.

جرگۀ مشورتی صلح، قرار است به تاریخ ۹ثور سال آینده برگزار شود و بربنیاد گفته‌های حکومت، در این جرگه در حدود دوهزارتن شرکت خواهند کرد.

احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت: «در لویۀ جرگه، صدای ملت افغانستان به گونۀ قوی و رسا بلند می‌شود و در رابطه به تعریف میکانیزم صلح و چارچوب برای گفت‌وگو نیز بحث می‌شود.»

در این میان، بی‌باوری‌هایی دربارۀ برگزاری این جرگه وجود دارند. چنان‌که شماری از نماینده‌گان پیشین مجلس بر بدیل لویه جرگه مشورتی برای روشن شدن خطوط گفت وگوها با طالبان تأکید می‌ورزند.

زکریا زکریا، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «بهتر این بود که اگر این‌ها ریفرندوم را برگزار می‌کردند – نتیجۀ ریفراندوم قطعی نبود همانطوری‌که نتیجۀ لویه جرگه قطعی نیست – اما معلوم می‌شد که محبوبیت طالبان نزد مردم چه اندازه است که برمبنای آن تصمیم سیاسی گرفته می‌شد.»

فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز افزود: «اجندای این جرگه مبهم است؛ هنوز ما نمی‌دانیم که حکومت چه چیزی را می‌خواهد به گونۀ ناگهانی وارد جرگه بکند و تأیید مردم را بگیرد. ثانیأ، چه نیازی به جرگه است و قتی نهادهای حقوقی و قانونی در افغانستان شکل گرفته.»

لویه جرگه که برای سه روز برگزار خواهد شد، شرکت کننده‌گان در آن دربارۀ چگونگی گفت‌وگو با طالبان رأیزنی خواهند کرد.

با این همه، ریاست اجراییه می‌گوید که هدف از برگزاری این لویه جرگه، زیر چتر آوردن مردم کشور برای روشن شدن خطوط سرخ دولت افغانستان در گفت وگوهای صلح خواهد بود.

امیدمیثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه اظهار داشت: «حکومت وحدت ملی متعهد است که زمینه‌ها و بسترهای وسیع صلاح و مشوره با مردم را فراهم کند تا ما در این پروسۀ کلان ملی نظریات و پیشنهادات اقشار مردم افغانستان را داشته باشیم.»

قراربود لویۀ جرگۀ مشورتی صلح، درهفتۀ اخیر ماه حوت امسال برگزار شود، اما این جرگه به علت آن‌چه سردی هوا گفته شد تا روز نهم ماه ثور به تأخیر افتاد. 

هم‌رسانی کنید