تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

آماده‌گی‌ها برای برگزاری جشن نوروز در شهر مزار شریف

کمیسیون برگزاری جشن نوروز، برای برگزاری هر چه بهتر این جشن از یک ماه به اینسو به کارهایش آغاز کرده است.

سخن‌گوی والی برکنار شدۀ بلخ می‌گوید که برگزاری هر چه بهتر این جشن به همکاری مردم نیاز دارد و از مردم می‌خواهد تا با کمیسیون برگزاری جشن نوروز همکار باشند.

منیراحمد فرهاد، سخن‌گوی عطا محمدنور، والی برکنار شدۀ بلخ گفت:«شب و روز بخاطر برپایی جشن نوروز کار بسیار زیاد و بیش از حد ره کردند و در حال جریان است."

باشنده‌گان بلخ این روزها با آذین بندی و خاک روبی شهر در انتظار مسافران نوروزی استند. همه چیز برای برگزاری مراسم جشن نوروز آماده شده است. 

افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ گفت:"امسال نسبت به سال های گذشته که چون ما در شرایط مشکلات سیاسی شهر ما بتانیم از سال های گذشته کرده خوب تر و با شکوه تر ای مراسمه دایر شوه."

تزئین جاده‌های منتهی به زیارتگاه حضرت علی، نهال شانی در گوشه و کنار شهر وتلاش برای پاک نگهداشتن شهر در این روزها بیشتر جلب توجه می‌کند. 

فرامرز، باشنده مزارشریف گفت:"به دلیل ازی اینجه را پاک می کنیم که از هر طرف مهمان میایه."

صدیق‌الله، باشنده دیگر در شهر مزارشریف گفت:"امروز ما آمدیم به پاک کاری روضه که تا شهر ما تمیز شوه و مهمانا از ولایت های مختلف میایه."

برای  برگزار کردن بهتر جشن نوروز کمیسیونی ساخته شده است. تامین امنیت، تزئین و پاک‌کاری شهر، راه اندازی برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و رسانیدن خدمات بهداشتی از عمده ترین کارهای کمیسیون برگزاری جشن نوروز است. 

میرویس ربیع، رییس صحت عامه بلخ و عضو کمیسیون برگزاری جشن نوروز گفت:«از تمامی رستورانت ها، هوتل ها، خوابگاه ها به صورت جدی نظارت صورت گرفته تا بخاطر پذیرایی مهمان ها کوتاهی صورت نگیره." 

مراسم جشن نوروز ، همه سال در شهر مزارشریف در زیارتگاه حضرت علی و در روز نخست سال هجری خورشیدی با برافراشتن جنده آغاز  می‌شود.

افغانستان

آماده‌گی‌ها برای برگزاری جشن نوروز در شهر مزار شریف

برای  برگزار کردن بهتر جشن نوروز کمیسیونی ساخته شده است. تامین امنیت، تزئین و پاک‌کاری شهر، راه اندازی برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و رسانیدن خدمات بهداشتی از عمده ترین کارهای کمیسیون برگزاری جشن نوروز است. 

Thumbnail

کمیسیون برگزاری جشن نوروز، برای برگزاری هر چه بهتر این جشن از یک ماه به اینسو به کارهایش آغاز کرده است.

سخن‌گوی والی برکنار شدۀ بلخ می‌گوید که برگزاری هر چه بهتر این جشن به همکاری مردم نیاز دارد و از مردم می‌خواهد تا با کمیسیون برگزاری جشن نوروز همکار باشند.

منیراحمد فرهاد، سخن‌گوی عطا محمدنور، والی برکنار شدۀ بلخ گفت:«شب و روز بخاطر برپایی جشن نوروز کار بسیار زیاد و بیش از حد ره کردند و در حال جریان است."

باشنده‌گان بلخ این روزها با آذین بندی و خاک روبی شهر در انتظار مسافران نوروزی استند. همه چیز برای برگزاری مراسم جشن نوروز آماده شده است. 

افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ گفت:"امسال نسبت به سال های گذشته که چون ما در شرایط مشکلات سیاسی شهر ما بتانیم از سال های گذشته کرده خوب تر و با شکوه تر ای مراسمه دایر شوه."

تزئین جاده‌های منتهی به زیارتگاه حضرت علی، نهال شانی در گوشه و کنار شهر وتلاش برای پاک نگهداشتن شهر در این روزها بیشتر جلب توجه می‌کند. 

فرامرز، باشنده مزارشریف گفت:"به دلیل ازی اینجه را پاک می کنیم که از هر طرف مهمان میایه."

صدیق‌الله، باشنده دیگر در شهر مزارشریف گفت:"امروز ما آمدیم به پاک کاری روضه که تا شهر ما تمیز شوه و مهمانا از ولایت های مختلف میایه."

برای  برگزار کردن بهتر جشن نوروز کمیسیونی ساخته شده است. تامین امنیت، تزئین و پاک‌کاری شهر، راه اندازی برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و رسانیدن خدمات بهداشتی از عمده ترین کارهای کمیسیون برگزاری جشن نوروز است. 

میرویس ربیع، رییس صحت عامه بلخ و عضو کمیسیون برگزاری جشن نوروز گفت:«از تمامی رستورانت ها، هوتل ها، خوابگاه ها به صورت جدی نظارت صورت گرفته تا بخاطر پذیرایی مهمان ها کوتاهی صورت نگیره." 

مراسم جشن نوروز ، همه سال در شهر مزارشریف در زیارتگاه حضرت علی و در روز نخست سال هجری خورشیدی با برافراشتن جنده آغاز  می‌شود.

هم‌رسانی کنید