تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آماده‎گی سران قوم زدران برای پادرمیانی میان حکومت و شبکه حقانی

بزرگان قوم زدران در ولایت پکتیا می گویند که آماده اند برای کشاندن رهبر شبکه حقانی به گفتگوهای صلح، میان حکومت وحدت ملی و این شبکه، پادرمیانی کنند.

آنان می گویند که هرگاه صلاحیت کمک به روند صلح به آنان داده شود، آماده استند میان حکومت وشبکه حقانی برای پیوستن این شبکه به روند صلح کمک کنند.

بزرگان قوم زدران، سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی را به قوم زدران نسبت می دهند و می گویند که می توانند شبکه حقانی را به صلح آماده سازند.

حاجی زمرک، یکی از این بزرگان قوم گفت: «سراج الدین حقانی بزرگ ما است. ما پیشش می رویم و همرایش حرف می زنیم و می گویم که ما حقوق تورا ضمانت می کنیم و همرایت می ایستیم و من مطمینم که او قبول می کند و در کنار ما می ایستد.»

مولوی سردار زدران، از دیگر بزرگان قوم زدران بیان داشت: «حکومت برای صلح اراده ندارد.. . اگر به بزرگان قوم زدران و باشنده گان پکتیا صلاحیت داده شود که پا درمیانی کنند و گفتگوهای صلح را پیش ببرند، من منطمین استم که آنها می توانند با مخالفان مسلح صحبت کنند و نتیجۀ خوب بگیرند.»

به باور این بزرگان قوم، جنک کنونی در کشور مردم را متأثر ساخته است و کشورهای بیرونی به ویژه کشورهای همسایه، این جنگ را دامن می زنند؛ زیرا این کشورها نمی خواهند تا در افغانستان صلح برقرار شود.

آماده‎گی سران قوم زدران برای پادرمیانی میان حکومت و شبکه حقانی

بزرگان قوم زدران در ولسوالی «گرده څیړی» پکتیا ادعا دارند که با رهبر شبکه حقانی نسبت‏هایی دارند و اگر به آنان صلاحیت داده شود، آنان وی را به گفتگوهای صلح حاضر خواهند کرد.

Thumbnail

بزرگان قوم زدران در ولایت پکتیا می گویند که آماده اند برای کشاندن رهبر شبکه حقانی به گفتگوهای صلح، میان حکومت وحدت ملی و این شبکه، پادرمیانی کنند.

آنان می گویند که هرگاه صلاحیت کمک به روند صلح به آنان داده شود، آماده استند میان حکومت وشبکه حقانی برای پیوستن این شبکه به روند صلح کمک کنند.

بزرگان قوم زدران، سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی را به قوم زدران نسبت می دهند و می گویند که می توانند شبکه حقانی را به صلح آماده سازند.

حاجی زمرک، یکی از این بزرگان قوم گفت: «سراج الدین حقانی بزرگ ما است. ما پیشش می رویم و همرایش حرف می زنیم و می گویم که ما حقوق تورا ضمانت می کنیم و همرایت می ایستیم و من مطمینم که او قبول می کند و در کنار ما می ایستد.»

مولوی سردار زدران، از دیگر بزرگان قوم زدران بیان داشت: «حکومت برای صلح اراده ندارد.. . اگر به بزرگان قوم زدران و باشنده گان پکتیا صلاحیت داده شود که پا درمیانی کنند و گفتگوهای صلح را پیش ببرند، من منطمین استم که آنها می توانند با مخالفان مسلح صحبت کنند و نتیجۀ خوب بگیرند.»

به باور این بزرگان قوم، جنک کنونی در کشور مردم را متأثر ساخته است و کشورهای بیرونی به ویژه کشورهای همسایه، این جنگ را دامن می زنند؛ زیرا این کشورها نمی خواهند تا در افغانستان صلح برقرار شود.

هم‌رسانی کنید