تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آموزش از راه دور برای دانش‌آموزان هرات آغاز شد

ریاست معارف ولایت هرات می‌گوید که آموزش از راه دور برای دانش‌آموزان این ولایت آغاز شده‌است.

ذکریا رحیمی، رییس معارف هرات می‌گوید که با راه اندازی این برنامه، ۷۵درصد از دانش‌آموزان از راه دور آموزش خواهند دید.

به گفتۀ وی، آموزش‌ از راه دور از تلویزیون‌های محلی و نیز با کارگیری تلفون همراه و کمپیوتر در دست‌رس خواهند بود: «عملأ دروس را از طریق شانزده تلویزیون محلی هرات شروع کرده‌ایم و خوشبختانه نتیجۀ بسیار خوبی داشته‌است. اولیای دانش‌آموزان نیز خیلی از این روش راضی استند.»

در حدود یک ماه می‌شود که بدلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در هرات محدودیت گشت‌وگذار وضع شده‌است.

حکومت افغانستان، تمامی مرکزهای آموزشی به‌شمول مکتب‌ها را تا ۳۱ حمل تعطیل اعلام کرده‌است – اما به نظر می‌رسد که با بیشتر شدن بیماران کووید نزده این تعطیلی تمدید شود.

بربنیاد آمارهای وزارت معارف، در افغانستان ۱۸۰۷۳ مکتب فعال استند که بیش از ۹۶۵۰۸۹۳ دانش‌آموز سرگرم فراگیری آموزش استند. ۳۸ درصد این دانش‌آموزان را دختران تشکیل می‌دهند.

شماری از مادرانی که کودکان شان از راه دور آموزش می‌بینند، می‌گویند که این روش بدلیل نبود سیستم‌های معیاری با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.

الهه ساحل که پسرش برای چند روزی است به‌گونۀ آنلاین آموزش می‌بیند، می‌گوید که بسیاری از مضمون‌ها استند که نیاز به آموزش‌های حضوری دارند: «براساس اولویت، مکاتب خصوصی تنها چهار مضمون را به‌گونۀ آنلاین درس می‌دهند. زبان انگلیسی و یا زبان پشتو، نیاز به این دارد که استاد حضور داشته باشد و دیالوگ روزمره با دانش‌آموزان داشته باشد تا دانش‌آموزان یاد بگیرند. به همین دلیل چالش بسیار فراوان است. ممکن در بعضی از خانه‌ها تجهیزات وجود نداشته باشد؛ مثل مبایل، کمپوتر و تلویزیون..»

مدیر مسؤول تلویزیون خصوصی عصر در هرات، می‌گوید که روزانه یک ساعت نشرات این تلویزیون به برنامۀ وزارت معارف اختصاص داده شده‌است.

حبیب‌الله فراهی، مدیر مسؤول تلویزیون عصر گفت: «ما یک ساعت نشرات خودرا در اختیار معارف قرار دادیم. درس‌‎های مربوط صنف دوازده مکتب از طریق تلویزیون عصر روزانه پخش می‌شود. ما به‌گونۀ رایگان با معارف همکاری می‌کنیم.»

با این همه، کودکانی که به امکانات و انترنت در هرات دسترسی ندارد، از آموزش از راه دور بازمانده‌اند.

آموزش از راه دور برای دانش‌آموزان هرات آغاز شد

در حدود یک ماه می‌شود که بدلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در هرات محدودیت گشت‌وگذار وضع شده‌است.

تصویر بندانگشتی

ریاست معارف ولایت هرات می‌گوید که آموزش از راه دور برای دانش‌آموزان این ولایت آغاز شده‌است.

ذکریا رحیمی، رییس معارف هرات می‌گوید که با راه اندازی این برنامه، ۷۵درصد از دانش‌آموزان از راه دور آموزش خواهند دید.

به گفتۀ وی، آموزش‌ از راه دور از تلویزیون‌های محلی و نیز با کارگیری تلفون همراه و کمپیوتر در دست‌رس خواهند بود: «عملأ دروس را از طریق شانزده تلویزیون محلی هرات شروع کرده‌ایم و خوشبختانه نتیجۀ بسیار خوبی داشته‌است. اولیای دانش‌آموزان نیز خیلی از این روش راضی استند.»

در حدود یک ماه می‌شود که بدلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در هرات محدودیت گشت‌وگذار وضع شده‌است.

حکومت افغانستان، تمامی مرکزهای آموزشی به‌شمول مکتب‌ها را تا ۳۱ حمل تعطیل اعلام کرده‌است – اما به نظر می‌رسد که با بیشتر شدن بیماران کووید نزده این تعطیلی تمدید شود.

بربنیاد آمارهای وزارت معارف، در افغانستان ۱۸۰۷۳ مکتب فعال استند که بیش از ۹۶۵۰۸۹۳ دانش‌آموز سرگرم فراگیری آموزش استند. ۳۸ درصد این دانش‌آموزان را دختران تشکیل می‌دهند.

شماری از مادرانی که کودکان شان از راه دور آموزش می‌بینند، می‌گویند که این روش بدلیل نبود سیستم‌های معیاری با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.

الهه ساحل که پسرش برای چند روزی است به‌گونۀ آنلاین آموزش می‌بیند، می‌گوید که بسیاری از مضمون‌ها استند که نیاز به آموزش‌های حضوری دارند: «براساس اولویت، مکاتب خصوصی تنها چهار مضمون را به‌گونۀ آنلاین درس می‌دهند. زبان انگلیسی و یا زبان پشتو، نیاز به این دارد که استاد حضور داشته باشد و دیالوگ روزمره با دانش‌آموزان داشته باشد تا دانش‌آموزان یاد بگیرند. به همین دلیل چالش بسیار فراوان است. ممکن در بعضی از خانه‌ها تجهیزات وجود نداشته باشد؛ مثل مبایل، کمپوتر و تلویزیون..»

مدیر مسؤول تلویزیون خصوصی عصر در هرات، می‌گوید که روزانه یک ساعت نشرات این تلویزیون به برنامۀ وزارت معارف اختصاص داده شده‌است.

حبیب‌الله فراهی، مدیر مسؤول تلویزیون عصر گفت: «ما یک ساعت نشرات خودرا در اختیار معارف قرار دادیم. درس‌‎های مربوط صنف دوازده مکتب از طریق تلویزیون عصر روزانه پخش می‌شود. ما به‌گونۀ رایگان با معارف همکاری می‌کنیم.»

با این همه، کودکانی که به امکانات و انترنت در هرات دسترسی ندارد، از آموزش از راه دور بازمانده‌اند.

هم‌رسانی کنید